หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสงคราม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย 2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า 3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล 4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 7. วิ่งรับออเดอร์ใน จังหวัดเพชรบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
SKB CREATIVE CO., LTD.
-กำหนดนโยบายการบริหารบุคลากร และวางแผนอัตรากำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - กำหนดนโยบายวางแผนกลยุทธการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร - กำหนดนโยบายการบริหารผลตอบแทนให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ดูแลงานระบบเงินเดือนของพนักงานทั้งระบบ - แก้ไขปัญหาร้องเรียนของพนักงานและปรับปรุง ทบทวนกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้อง - ควบคุมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด
ทำหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำแข็งแห้งและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้แก่ลูกค้าภายในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ - สมุทรสาคร:มหาชัย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมาและขอนแก่น - ภาคตะวันออก : ชลบุรีและระยอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.ควบคุม วางแผนจัดการ บริหารสินค้าคงคลังสินค้า 2.ควบคุม วางแผนจัดการ การจัดส่งสินค้า ภายใน และภายนอกประเทศ 3.ควบคุม วางแผนจัดการ บริหารบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบอาหาร และทรัพย์สินของลูกค้า 4.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 5.กำหนดหรือปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้บริหาร และวางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับ KPI 6.วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล KPI ประจำเดือน 7.วางแผนการปรับปรุงระบบการทำงานของแผนก (Kaizen & Project Improvement) 8.ให้คำแนะนำ การปรึกษาหารือและวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 9.ประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณสมบัติที่จำเป็นของบุคลากร 10.วางแผน และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (OJT) 11.ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลให้แผนกทรัพยากรฯ รับทราบ 12.วางแผนและบริหารทรัพยากร เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 13.ตรวจสอบ stock ในคลังสินค้าเทียบกับข้อมูลในระบบ 14.สรุปผลรายงานการตรวจสอบ stock ประจำวัน 15.ทวนสอบความถูกต้องในคลังสินค้า 16.ตรวจสอบ stock ในคลังสินค้าเทียบกับข้อมูลในระบบ 17.สรุปผลรายงานการตรวจสอบ stock ประจำวัน 18.ทวนสอบความถูกต้องในคลังสินค้า 19.ประสานงานกับแผนกการตลาดในการจัดส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.สร้างระบบประกันคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการรับรองและประกันคุณภาพสินค้า 5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจากระดับคุณภาพของสินค้า 6.ควบคุมระบบงานการบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 7.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 8.กำหนดหรือปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้บริหาร 9.วางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับ KPI 10.วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล KPI ประจำเดือน 11.วางแผนการปรับปรุงระบบการทำงานของแผนก (Kaizen & Project Improvement) 12.ให้คำแนะนำ การปรึกษาหารือและวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 13.ประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จำเป็นของบุคลากร วางแผน และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (OJT) 14.ประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 15.วางแผนและบริหารทรัพยากร เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2.วางแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 3.วางแผนการตรวจอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 4.วางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.วางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยประจำปี 6.จัดทำแผนการซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน 7.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 8.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ 9.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 10.จัดทำมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 11.รวบรวม MSDS และจัดทำคู่มือในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 12.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 13.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้รับเหมาในการให้ Work Permit 14.ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 15.ประสานงานผู้บริหารในการจัดให้มี จป. ในระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 16.ประสานกับหน่วยงานราชการในการส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด 17.ประสานงานกับ HR ในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ 2.สามารถกำหนดเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม 3.บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.บริหารงานให้สอดคล้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักชีวอนามัย 5.บริหารงานด้านการพัฒนาบุคคลากรฝ่ายวิศวกรรมให้มีองค์ความรู้และมีการพัฒนาความสามารถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกระบวนการทำงาน 6.งานบำรุงรักษา 7.งานสาธารณูปโภค 8.งานระบบบำบัดน้ำเสีย 9.สามารถให้คำปรึกษา หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 10.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
สามารถบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.สามารถคำนวณหาเวลาการทำงานได้ และจัดทำ Line Balancing 4.เพิ่มปริมาณการผลิต และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 5.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของส่วนงานบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 3.ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับเป้าหมาย 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฝ่าย ให้ต้นทุนต่ำที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
-คุมห้องปฏิบัติการ Set Lab Micro -จัดทำระบบ Profitciecy test สำหรับพนักงานปฎิบัติการวิเคราะห์ -จัดทำแผนส่งตัวอย่างวิเคราะห์ประจำปี -จัดทำแผนตรวจสอบระบบสาะารณูปโภคทั้งหมด -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
-จัดทำเอกสารประกันสังคม เอกสารต่างของฝ่ายบุคคล -จัดเก็บเอกสารต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1. กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 4. สามารถตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 5. กํากับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในหน่วยงาน 6. รายงานการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้างต่อนายจ้าง 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับน้ำผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
-คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Office -คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมทางบัญชี เช่น SAP -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักงานเพื่อนเรียน จำกัด
ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ , สำนักงานเขต, เขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประเภท MA ตู้เย็น เครื่องซัก แอร์ ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์ วันหยุด ไม่ตรง(ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) รายได้วันละ 300x26 + commission +Incentive +ประกันสังคม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขาย(PC)เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux สินค้า SA เครื่องล้างจาน เตาดูดอากาศ เตาแก๊ส เตาอบไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์ รายได้ 9,000 บ.+Commission+Incentive
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- PC เชียร์ขายสินค้า หลอดไฟฟ้า และ หลอดประหยัดไฟ ในห้างสรรพสินค้า - สามารถเริ่มงานได้ทันที - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีโอที - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที รายได้มีดังนี้ เงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive + OT + ชุดฟอร์ม + ประกันสังคม
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 51 งาน

1 2 3
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+