หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสงคราม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานขาย ตู้เซฟ ประจำห้าง HOME PRO สมุทรสงคราม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า LG/HEA ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักที รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายให้แก่สาขา 2. ดูแลการปฎิบัติงานและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานใหม่ 3. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าเดิมและเพิ่มร้านค้าใหม่ 4. จัดทำรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1. ตรวจสอบระบบงานในบริษัท 2. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้างาน 3.ตรวจสอบเอกสารการรับการจ่ายแต่ละแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จดหน่วยและจัดส่งใบแจ้งหนี้ตามแผนการจดหน่วยประจำเดือน และจัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่กำหนด อัตราค่าจดหน่วยไฟฟ้า: ทางน้ำ 4.50 บาท ต่อหม้อแปลง โดยผู้จดหน่วยต้องมีพาหนะเป็นเรือพายใช้ในการปฏิบัติงาน 1. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 2. มีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ทำงาน 3. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 4. สามารถรับเงื่อนไขการจ้างงาน ของผู้ว่าจ้างได้ 5. มีเรือ,รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่จักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นทีมงานในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร จัดการฝึกอบรม ทำกิจกรรม ประสานงานพื้นที่ จัดทำเอกสารธุรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยทางถนน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1. กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 2. วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 4. สามารถตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 5. กํากับดูแลการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในหนวยงาน 6. รายงานการประสบอันตรายการเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจางตอนายจาง 8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า พร้อมทั้งเช็คคุณภาพ และspec ให้ตรงตามใบสั่งซื้อพร้อมประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลการจ่ายวัตถุดิบ,อุปกรณ์หรือของต่างๆให้กับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามใบเบิกของอย่างถูกต้องแม่นยำ 3.ควบคุมดูแลการตรวจสอบสต็อคและยอดคงเหลือ งานระบบเอกสารสต็อค 4.ควบคุมดูแลการจัดเก็บ,วัตถุดิบ,สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีระบบ 5.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ดูแลและควบคุมการเบิกจ่าย การรับสินค้าในสต็อก 2.บันทึก ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทำการ Cycle Count รวมถึงการปรับปรุงยอดสินค้าในระบบให้ตรงกับความเป็นจริง 3.ควบคุมคุณภาพ และความเรียบร้อยในคลังสินค้าให้ปกติ 4.วางแผน ออกแบบในการทำ Cycle Count ตามเวลาที่กำหนด ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 5.ตรวจเช็คการจัดเก็บและเรียงสินค้าให้ถูกต้อง 6.สามารถใช้ระบบ ERP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.สามารถเริ่มงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุม ดูแลการรับ-จ่ายสินค้าของสโตร์ 2.ตรวจสอบวางแผน การขนส่งให้ถูกต้องทันเวลา 3.วางแผนงาน รับสินค้าจากโรงงาน เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บ 4.ติดต่อ-ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.เก็บข้อมูล ตรวจสอบสินค้าเพื่อรายงานยอดสินค้าคงคลัง เพื่อทำรายงาน 6.กำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ ในการบริหารคลังสินค้า ตามนโยบายด้านความปลอดภัย 7.ตรวจสอบ วางแผนการขนส่ง ให้มีคุณภาพ 8.มีภาวะความเป็นผู้นำ 9.ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน 10.สามารถปฏิบัติงานที่อัมพวาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมดูแล และวงแผนการจ่ายสินค้าสำเร็จรูปตามใบ Sale Order ให้ถูกต้องตามหลัก FIFO 2.ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกของสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการจัดส่ง 4.ตรวจเช็คมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูปก่อนนำเข้าคลัง 5.ควบคุมบริหารสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าใช้จ่าย 6.จัดทำเอกสารเบิก packing List,Shiping Document ในการส่งสินค้าทุก Sale Order 7.วางผนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 8.จัดทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือทุกเดือน เพื่อลดการสูญหาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.แนะนำและให้ข้อมูลบัตรเครดิต Homepro Visa Card แก่ลูกค้าที่สนใจ และแนะนำสินเชื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบเอกสารการสมัครบัตรเครดิตของลูกค้า 3.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาต่างๆของลูกค้า 4.ตรวจสอบและ Check Stock ของสมนาคุณของลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
VCARGO.CO.LTD
ติดตั้งแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
-จัดการและประสานงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพงานบุคคล -จัดการและควบคุมงาน administration รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย -ประสานงานเพื่อการจัดการสั่งซื้อสิ่งของจำเป็นในฝ่ายบุคคล -ควบคุมการทำข้อมูลค่าแรงพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร งานวิจัยวัตถุดิบ งานวิจัยเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับน้ำมันทางบก(รถสิบล้อ รถเทเอลร์)และทางน้ำ และดันน้ำมันเข้าถังเก็บ จ่ายน้ำมันให้กับรถบรรทุกน้ำมันและรถเทเลอร์ เก็บตัวอย่างและทดสอบคุรสมบัติของน้ำมัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทฟง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทฟง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน

1 2
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+