หางาน สมัครงาน > จังหวัด ชัยนาท

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำบันทึกการเงิน - ตรวจสอบการลงบัญชี รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ ปิดงบการเงินประจำเดือน ทำหน้าที่ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล หรือหน่วยงานรัฐบาล - ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน - งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1.นำวัตถุดิบเข้าบ่อทำความสะอาด ขัดมันและเป่ารำ ยิงสี คัดเลือกข้าว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
ขับรถตักและฟอร์คลิฟท์ทำงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะ 2.คอยดูแลทรัพย์สินของบริษัท 3.ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตรวจตรายามวิกาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
-ประกอบและติดตั้งเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงการประกอบชิ้นส่วน และเครื่องประกอบต่างๆ ติดตั้งหรืออำนวยการตั้ง และอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ -ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักร -ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบที่ติดตั้ง รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริการ และซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมาตรฐาน Internal Audit - ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด - ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ - ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรมหรือประสานงานในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO) - ประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO) - ติดตามให้แต่ละฝ่ายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและงานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
-ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงความชื้น ชนิด ปริมาณและ น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -ดูแลรักษาคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติ -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- มีความสามารถในการคิดขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ - มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -มีความสามารถใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเพื่อการควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ได้ - มีความสามารถพิจารณางานไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ -มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานประจำวันได้ - มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการทำงานได้เป็นอย่างดี - สามารถอ่านคำสั่งข้อผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้คำสั่งติดต่อกับเครื่องได้ - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ จัดเก็บ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้อย่างถูกต้อง -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1 2


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76