หางาน สมัครงาน > จังหวัด บุรีรัมย์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Progress HR Co., Ltd.
ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ผลตอบแทน :- · เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · เงินเดือน · ค่าครองชีพ · OT · เงินรางวัล · บำเหน็จพิเศษ (5-10% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงาน) · โบนัส · กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ · ประกันอุบัติเหตุ(24 ช.ม.) · การตรวจสุขภาพประจำปี · ค่ารักษาพยาบาล · ทันตกรรม · อื่นๆ ฯลฯ สวัสดิการ :- · เงินกู้ : ที่อยู่อาศัย , ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , รถยนต์ , การศึกษาต่อ , บรรเทาทุกข์ , คอมพิวเตอร์ · เงินช่วยเหลือ : คลอดบุตร , การศึกษาบุตร , ประสบอัคคีภัย , ลาออก(ตามหลักเกณฑ์) · เงินประโยชน์ทดแทน : เสียชีวิต , ฌาปนกิจสงเคราะห์ · เงินชดเชย : เกษียณอายุ(55 ปีขึ้นไป)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
**สมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น - ประจำบูธแนะนำสินเชื่อรถของธนาคารให้กับลูกค้า (คาร์ฟอร์แคช) - ถ้าลูกค้าที่เข้ามาบูธและสนใจสามารถเสนอขาย / ขายได้มีเงินให้เพิ่ม - ถ่ายรูปรถยนต์ของลูกค้า - สรุปรายงานส่งหัวหน้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ส่ง Resume มาที่ monchaya.w@adecco.com (แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเราทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษามาด้วยนะคะ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย) หน้าที่ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หญิง) หน้าที่ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
วางแผนทางการเงิน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินออมต่าง ๆ โครงการเกษียณและบำนาญ โครงการด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และบริการดูแลลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท -ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานบัญชี -ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท -ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1. ร่วมวางแผนการผลิต (Production Planning) 2. กำหนดรายการวัตถุดิบและออกใบเบิก ที่ใช้ในการผลิต 3. ติดตามและตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบและเครื่องจักร ที่ใช้การผลิต 4. จัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องจักร ให้พร้อมในการผลิตสินค้าตาม Plan ที่วางไว้ 5 .แจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หากวัตถุดิบไม่สามารถผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ 6. ประสานงานจัดการลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสม 7. ประสานงานกับแผนกผลิต เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 8. ประสานงานกับ Planning เพื่อให้เกิดการจัดการด้านข้อมูลการทำงานที่ถูกต้อง 9. รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบรายงานการผลิตและรายงานของเสียประจำวัน ภายในฝ่ายผลิต 10. รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาจากการผลิต 11. จัดทำ แจกจ่าย ควบคุมการใช้เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 12. ร่วมดูแล ตรวจสอบ กำหนดการใช้พื้นที่และความสะอาดภายในพื้นที่ (Lay out Management) 13. ร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน (Morning Talk) 14. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Coordinating) เพื่อให้การทำงานต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย 15. จัดทำรายงานการแก้ไขและป้องกันปัญหาระหว่างผลิต (Corrective & Preventive Action) 16. ร่วมจัดทำข้อมูล เอกสารระบบกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Activity) 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1.ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปและดูแลทรัพย์สินของบริษัท 2.ตรวจสอบควบคุมดูแลการเข้า-ออกของพนักงานและบุคคลภายนอก 3.รับและลงทะเบียนรับเอกสารสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ขับรถไถ -ขัยรภตัดหญ้าเนเปีย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ตรวจวางบิลการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า ด้านวัตถุดิบและค่าใช่จ่ายส่วนขงต้นทุนการผลิต -จัดทำสมุดรายงานชื้อยางและจ่ายชำระค่ายาง -จัดทำรายงานคงเหลือและต้นทุนเสนอผู้จัดการ -จัดทำต้นทุนการผลิตประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี -ตรวจบันทึกวัตถุดิบของโรงงานประจำวัน -วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรและประาณการเสนอผู้จัดการ -สุ่มตรวจนับสินค้าประจำปีอย่างน้อย1ครั้งต่อปี -จัดทำรายงานยางคงเหลือ(stock Card) -วิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือเสนอผู้จัดการ -ตรวจสอบรายงานแยกประเภทในส่วนของต้นทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in case test result is not normal) - Control Lab equipment - Prepare chemical for - Other job may assignment from Superior
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
สำรวจและจัดทำทะเบียนประเมินความเสี่ยงกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำมาตรการ และวิธีการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และกฎหมาย ส่งเสริมเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการทำงานี่ถูกต้อง จัดทำรายการสรุปผลการประเมินที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ออกแบบการและควบคุมมลพิษ ตรวจสอบผลตรวจวัดคุณภาพน้ำและดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัด ในกรณีที่ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำไม่ผ่าน ติดต่อประสานงานกับบริษัทกำจัดของเสียในการรับขยะเพื่อนำไปกำจัด จัดทำและส่งเอกสารให้กับส่วนราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
นิติกรประจำบริษัทฯตรวจสอบหนังสือสัญญาและเอกสารต่างๆในการติดต่อหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนทั่วไป และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ปรับปรุง,พัฒนา,ควบคุม,หน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณและเป้าหมายให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย -สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
งานเอกสารและงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
ควบคุมดูแลการซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการดูแลการเบิกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1.ทำหน้าที่ขายโครงการ คอนโด ดรีม จ.บุรีรัมย์ 2.ติดตามลูกค้าและให้ลูกค้าทำให้ได้ตามเป้ายอดขาย 3.ดูแลและติดตามยอดจองจากลูกค้า/ทำสัญญาพร้อมทั้งประสนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ทำ Diract Sale ในการหาลูกค้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ของทางมหาวิทยาลัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 64 งาน

1 2 3 4
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+