หางาน สมัครงาน > จังหวัด อุบลราชธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
ติดตั้งเครืองอุปกรณ์ต่างๆของระบบ True ตามรายการสั่งซื้อ ของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. วางแผน กำหนดนโยบายบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ทั้งระบบ 2. ดูแลและควบคุมการออกแบบ /เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ 2.ดูแลระบบ Server ภายในร้าน 3. แก้ไขปัญหาระบบ, ฮาร์ดแวร์, ซอร์ฟแวร์ให้กับพนักงานภายในร้าน 4. ให้คำปรึกษาพนักงานในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานทุกคนที่ใช้งาน 5. ดูแลระบบ Server ภายในร้าน (Mail Server, Data Center, CCTV, SQL และตู้เครื่องข่ายโทรศัพท์) 6. แก้ไขปัญหาระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ทั้งหมดภายในร้านให้กับพนักงานทุกคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- ควบคุม ดูแลการตรวจจ่ายบิลจัดสินค้าและบิลส่งสินค้า - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการจัดส่งสินค้า - จัดทำเอกสารค่าขนส่งรถร่วมบริการ - จัดทำรายงานต่างๆ ของแผนกจัดส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1.ขายและบริการลูกค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ศึกษาสินค้าที่รับผิดชอบให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อเสนอขาย และสามารถอธิบายคุณสมบัติให้ลูกค้าเข้าใจอย่างถูกต้อง 3.เสนอขายสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้กับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ เสนอขายสินค้าใกล้เคียงที่สามารถทดแทนสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อแต่สินค้าอาจหมดหรือเป็นสินค้าที่ทางห้างฯไม่มีจำหน่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของห้างฯ 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
ดำเนินการตรวจสอบภายใน ด้านเอกสาร ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านงานขาย และ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- จัดการงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานในด้านงานขายต่างประเทศลาว - มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากร - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำแผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด - พัฒนาระบบงาน วิธีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและโอกาสทางด้านงานขายต่างประเทศ - จัดทำ และรายงานข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจ และร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม ในทิศทางที่องค์กรกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
กำหนดเป้าหมาย วางแผนการให้บริการลูกค้า การอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
วางแผนดูแล / ควบคุมการตรวจสอบสต็อกสินค้า ตรวจสอบการขาย และตรวจสอบการส่งสินค้า บริการจัดการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- จัดทำใบสั่งซื้อตาม Suggestion ตามใบเสนอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ และตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่บริหารสินค้า - ทำการเปลี่ยนราคา และโปรโมชั่น ในระบบโปรแกรมและแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - ติดตาม การรับและส่งสินค้าของรถขนส่งขาเข้า - ดำเนินการทำการส่งคืนสินค้า เคลมสินค้า และติดตามสินค้าเคลม - ติดตามใบลดหนี้/เพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. สามารถออกแบบ /เขียนโปรแกรมได้ 2.ดูแลระบบ Server ภายในร้าน 3. แก้ไขปัญหาระบบ, ฮาร์ดแวร์, ซอร์ฟแวร์ให้กับพนักงานภายในร้าน 4. ให้คำปรึกษาพนักงานในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานทุกคนที่ใช้งาน 5. ดูแลระบบ Server ภายในร้าน (Mail Server, Data Center, CCTV, SQL และตู้เครื่องข่ายโทรศัพท์) 6. แก้ไขปัญหาระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ทั้งหมดภายในร้านให้กับพนักงานทุกคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. จัดเที่ยวขนส่ง โดยดูความเหมาะสมของสินค้าที่จะนำขึ้นรถไปส่งให้ได้คุ้มทุนที่สุด 2. จ่ายบิลส่งสินค้าให้กับพนักงานขับรถเพื่อนำส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3. ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงความสะอาดของรถที่ใช้ในแผนก 4. ดูแลควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ช่วยเหลืองานคลังโดยภาพรวมในทุกๆเรื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- ติดรถส่งของ - จัดเรียงสินค้าที่เข้ามาในคลัง - จ่ายสินค้าตามใบจัดสินค้าให้ครบถ้วนตามจำนวน - ทำความสะอาดพื้นที่คลังที่ตนเองรับผิดชอบทุกวัน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
- เสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างตามงานโครงการต่างๆ ให้ได้ตามเป้าขายที่บริษัทกำหนดให้ต่อเดือน - หาลูกค้าใหม่เพิ่ม - ดูแลการทำงานของลูกน้องภายในทีม - รายงานการดำเินินงานด้านต่างๆ ให้ ผจก. ได้ทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน 2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา 3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน 4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า 5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาและวางแผน/โครงการฝึกอบรมพนักงาน ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร 2. รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการ/ แรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- เชียร์ขายสินค้า และบริการลูกค้า - ดูแล และจัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานบริษัท - เช็คสินค้า และนับสินค้า พร้อมทั้งรายงานยอดคงเหลือกับบริษัท - ทำรายงานยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Walk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 176 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+