หางาน สมัครงาน > จังหวัด กำแพงเพชร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
แนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้า เติมเต็มสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงาน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯ รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯ รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
- ดำเนินการสร้างและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร - ควบคุมและรับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมาย - ดำเนินการสร้างและจัดทำกิจกรรมการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน - ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
- วางแผนและควบคุมต้นทุนในการจัดทำโครงการ รวมถึงจัดทำรายงานและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นช่วงๆในความถี่ที่เหมาะสม - ทำรายงานการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้เสนอต่อผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงานและควบคุมงบประมาณที่ใช้จริงเทียบกับแผนงานที่วางไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
- ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุ - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
- ควบคุมตรวจสอบกระบวนการในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ - ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตในทุกขั้นตอนได้มาตรฐานตามที่กำหนด - ประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายนอกในด้านคุณภาพของงานเชื่อมประกอบ - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด - กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านคุณภาพ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
- ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบคอนโทรล งานไฟฟ้า - งานเดินสายไฟ งานระบบไฟฟ้า - ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ - ควบคุมดูแลพนักงาน และประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tesco engineers
หน้าที่และความรับผิดชอบ :- - ดูแลงานเชื่อมท่อ ติดตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม งานโครงสร้างและการติดตั้งหน้างาน - ควบคุมการติดตั้งท่อน้ำมันและท่อก๊าซ - ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ - ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ - ควบคุมดูแลพนักงาน และประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯ รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สำนักงานเพื่อนเรียน
ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ , สำนักงานเขต, เขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยมีเป้า ต้องทำยอด มีผู้สมัครเรียน 10 ราย/เดือน ทำยอดเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
ติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ สามารถ ติดต่อประสาน งานกับราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
เสนอขาย ซื้อซองประมูลราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์บริษัทฯ (Lifeford)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร
กลึงสินค้าต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร
จำหน่ายรถไถนิวฮอลแลนด์ (ฟอร์ด) และอุปกรณ์การเกษตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร
ดูแลบัญชีลูกหนี้ - การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร
เชื่อมงานเหล็ก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บันทึกบัญชีด้านลูกหนี้,รายได้,ของบริษัท ,ออกใบกำกับภาษีขาย/ใบแจ้งหนี้ รายงานภาษีขาย,ตรวจสอบสต็อกสินค้า.ติดตามทวงถามลูกหนี้ให้ชำระ ภายในเวลาที่กำหนด, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 62 งาน

1 2 3 4


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+