หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - ให้บริการพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ขับรถส่งสินค้า 6 ล้อใหญ่ ให้ร้านส่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1.ดูแลบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย 2.ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 3.ดำเนินดูแลให้คำปรึกษาการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคลากร,งานฝึกอบรม,งานค่าจ้าง,งานธุรการ ให้สำเร็จตามแผนงานที่ตั้งไว้ 4.นำปัญหาที่เกิดกับงานทรัพยากรบุคคลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมหาแนวทางและวิธีการแก้ไข 5.ร่วมประชุมกับผู้บริหารตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6.มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 7.ควบคุมและให้คำปรึกษาในการ Audit ด้านแรงงาน,ค่าจ้าง,สวัสดิการ,ฝึกอบรม,ธุรการ 8.ควบคุมการออกประกาศสวัสดิการต่างๆ 9.ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI 10.ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1.วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 2.­มอบหมายงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 3.เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.นำเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน และสายงานที่สังกัด 5.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานงานทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 7.จัดทำและควบคุมงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 8.­ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุผลสำเร็จ 9.จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการ OHSAS 18001:2007 10.ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ จป.บริหาร ปฏิบัติงานตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ 2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากร รวมทั้งติดต่อ กับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ 4. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า 5. เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน 6. ปฏิบัติงานต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1. วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกผลิตสินค้ากุ้งชุบแป้ง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมีประสิทธิภาพตรงตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้ากุ้งชุบแป้งให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย ความปลอดภัยของอาหาร ความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุม ดูแล เอกสารเกี่ยวกับการผลิต ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานภายในหน่วยงานในด้านข้อมูลการผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน 5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายพัฒนากระบวนการ ในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์การผลิตที่ทันสมัย 6. ตรวจสอบดูแลการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 7. ควบคุมและตรวจสอบสุขลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของสินค้า 8. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพทุกระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร และระบบคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคต ขององค์กรทุกระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องเพื่อสอดคล้องกับแผนการผลิต และมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 2. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลการผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน 3. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้า และประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 4. ตรวจสอบดูแลและจัดให้มีการทำความสะอาดในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อสุขลักษณะที่ดีและลดการปนเปื้อน 5. รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นระยะ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 6. ดูแลการใช้และการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนตรวจสอบและเฝ้าระวังอายุการใช้งานของส่วนประกอบและสารเคมีที่ใช้ในหน่วยงาน 7. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทำงาน หรือป้องกัน/แก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 8. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพทุกระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร และระบบคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคต ขององค์กรทุกระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1. จัดทำรายงานการ Repack สินค้า FG 2. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, LCM, Aging Inventory, รายงานกำไร 3. จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ Forecast และ Budget 4. วางแผนและสุ่มตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือน รวมทั้งทำการ ตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูปทุก ไตรมาส โดยร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในบริษัท และ ผู้ตรวจสอบบัญชี 5. วิเคราะห์และรายงานสินค้าคงเหลือแก่ผู้บังคับบัญชา 6. ประสานงานและทำการร่วมตรวจนับรายการสินค้าคงเหลือที่มีการทำลายสินค้าคงเหลือ 7. สร้างความมั่นใจว่านโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ ได้รับการเผยแพร่ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน 8. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด
สถาปนิคโครงการบ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 2 เอสเมทัล จำกัด (มหาชน)
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและหาลูกค้ารายใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 2 เอสเมทัล จำกัด (มหาชน)
ผลิตเหล็ก เปลี่ยนลูกรีดตาม Work Instruction (WI) โดยควบคุม เวลาให้ได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเปลี่ยนลูกรีด การใส่อะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ การขันแน่น การจับยึด ทุกๆ ตำแหน่งทุกครั้งหลังเปลี่ยนลูกรีดเสร็จ ช่วยหัวหน้าชุด Set up เครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน (มอก.) ทำความสะอาด ตรวจนับ และจัดเก็บ เครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดลูกรีด ล้างจัดเก็บให้เรียบร้อย และ ยกขึ้นชั้นวางแยกตามขนาดที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 2 เอสเมทัล จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า รับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ลูกค้า วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 2 เอสเมทัล จำกัด (มหาชน)
ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ควบคุมทาวเวอร์เครนในหน่วยงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 สามารถดำเนินการงานด้านการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี 2 ควบคุมงานด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ดูแลงานด้านแรงงานต่างด้าว 4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 ดูแลเอกสารด้านงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ควบคุมทาวเวอร์เครนในหน่วยงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งสินค้า ในเขตจังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)และจังหวัดใกล้เคียง ตามออร์เดอร์ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1จัดทำและรับผิดชอบงานเขียนแบบสำหรับก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ 2เคลียร์แบบ Details จัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ 3จัดทำแบบ AS BUIL DRAWING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 478 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+