หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1. วางแผนควบคุมกํากับ ดูแล ติดตามผลการทํางานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสวนของลูกหนี้ 2.จั ดทํารายงานยอดขายประจําวัน 3. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ได รับจากแผนกนําเขาสงออก และการตลาด 4.บันทึกบัญชีตั๋วและลางลูกหนี้ 5.แจงขอมูลการโอนเงินจายชําระหนี้ ของลูกคาใหแผนกที ่ เกี่ยวของทราบในแตละวัน 6.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ 7.ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกการทํารับชําระลูกหนี้ ทั้งหมด 8.ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกบัญชีลูกหนี้ ทั้งหมด 9.วิเคราะหงบ (ดานลูกหนี้) 10.จัดทํารายงาน Aging ลูกหนี้ทุก ๆ สิ้นเดือน 11.จัดทํารายงานลูกหนี้ คางชําระเกินกําหนดทุก ๆ สัปดาห์ 12.จัดทํารายงานลูกหนี้ คงคางประจําเดือน 13.จัดทํารายงานกระทบยอดลูกหนี้ คงเหลือทุก ๆ สิ้นเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.Provides all necessary information, written and verbal feedback to Sales & Marketing VP to develop appropriate marketing activities 2.Analyses the international market situation and in cooperation with Sales & Marketing VP decides on international market strategies 3.Increase business opportunities by approaching new countries 4.Assists Sales & Marketing VP with forecasting and develop international marketing concepts and activities 5.Improve marketig tools 6.Develop the yearly business plan 7. Respondible for credit checking of prospective and existing customers, including analyse customer data 8. To find sources to get customer list 9.Handle and support ac-hoc assignments 10.Attend any meeting assigned or permitted by Sales & Marketing VP 11.Prepare any report assigned or permitted by Sales & Marketing VP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ดูแลและติดตามสถานะการทำงานของหน่วยงานภายในสังกัด ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบ Concept ใหม่ ๆ เสนอบริษัท ออกแบบสำหรับทำแม่พิมพ์ จัด Distplay งานโชวืนอกบริษัทและโชว์รูมในบริษัท ให้คำแนะนำกับพนักงานภายในทีมพร้อมทั้งวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จัดทำแผนการผลิต แผน Shipment ให้แก่ Packing และ Shipper ประจำสัปดาห์ ติดตามกระบวนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมข้อมูลในการผลิตให้ถูกต้องตามมาตราฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุม กำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับปริมาณงาน 4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ และของลูกค้า , ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- จัดทำแผนงานผลิต และกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโปรแกรมให้กับ User
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.ควบคุม ดูแลระบบ PayRoll และ Time Attendance 2.ดูแล และจัดการด้านธุรการ และการรับ-ส่งเอกสารให้อยู่ในความเรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 3.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ดูแล และควบคุม กฏระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 5.ควบคุม ดูแลระบบการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 6.ควบคุม ดูแลระบบการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย 8001 7.ควบคุม และดูแล การบริหาร จัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าอยู่เสมอ 8.วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่ออนุมัติ 9.ดำเนินการตามแผนงานประจำปีที่วางไว้ และปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อสินค้า 2.ติดตามสถานะของสินค้าที่ยังไม่ได้ทําการเปิดสั่งซื้อและติดตามออเดอร์ที่ค้างส่งกับเจ้าหหน้าที่จัดซื้อทั่วไป 3.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อ Purchase Order 4. ตัดรายการสินค้าที่ทางผู้จําหน่ายส่งมาแล้วออกจากใบขออนุมัตสั่งซื้อ 5. ตรวจสอบรายงานสถิติคุณภาพและการส่งมอบสินค้าประจําเดือนรวมทั้งดําเนินการ Take Action 6.ตรวจรับใบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพสินค้า(NCR) จากสต็อกพร้อมทั้งเซ็นต รับทราบกรณีมีสินค้าเกินเพิ ่ มรายการและจํ านวนในระบบ และกรณีมีสินค้าชํารุดไม่ถูกต้องแจ้งและติดตามกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7.ตรวจสอบแผนการสั่งซื้อกับ Massenger และเอกสารจ่ายเช็ค, บิลเงินสดส่งให้แผนก HR และ AC 8.ติดต่อประสานงานการทำงานระหว่างแผนก 9.ให้คําปรึกษาแนะนํากับผู้ใต้บังคับบัญชา 10.แจ้งปัญหาและสาเหตุ ที่เกี่ยวกับแผนกจัดซื้อทั่วไป และแจ้งให รองฯ และ ผู้จัดการรับทราบ 11.มอบหมายดูแล อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให ปฏิบัตตามคู่มือการปฏิบัตงานของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.ทำการตรวจสอบภายในระบบบัญชีของบริษัทในการจดทะเบียน ( ในไต้หวัน หรือ ไทยแลนด์) 2. ดูแลเรื่องการ เสนอขายหุ้น การจัดจำหน่ายในหลักทรัพย์ , ธนาคารเพื่อการลงทุน การร่วมโครงการ เสนอขายหุ้น และเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในจดทะเบียน 3.สร้างระบบการตรวจสอบภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับพลอยเข้า Stock และการเบิกพลอย จัดเก็บใบรับพลอยเข้าและใบเบิกพลอย สุ่มตรวจนับพลอยเพื่อเช็คจำนวนที่มีอยู่กับ Stock Card และโปรแกรม Axapta สุ่มตรวจนับสินค้าระหว่าง Stock ทุกเดือน ทำรายงานการตรวจนับ Stock By Stock ทำรายงาน Banlace Stock ทุกสิ้นเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.ขายสินค้าบน Website 2.คิดและเขียนดูแลเกี่ยวข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
วางแผนการทำงานในส่วนการตลาดและการขายทั้งหมด ควบคุม กำกับ ดูแล ทุกส่วนงาน ให้ปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน พยายามเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.ร่วมประชุมวางแผนงานกับผู้บังคับบัญชา และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตรงตามมาตราฐานและระยะเวลาที่กำหนด 3.ให้คำปรึกษาและประสานงานด้านเทคนิคการผลิต 4.สรุปและนำเสนอรายงานการผลิต รวมทั้งปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.สนับสนุนและแนะนำพนักงานในส่วนของ QA/QC ในการทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จสมบูรณ์ 2.มีหน้าที่สนับสนุนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิต ต้องได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ 3.วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วน QA/QC ทั้งหมด 4.ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไข CAR/PAR โดยมีเงื่อนไขว่า พนักงานในส่วนของ QA สามารถขัดขวางปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำอีก 5.มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า CAR/PAR ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อเรียกร้องจากลูกค้าจะได้รับการแก้ไขและไม่เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีก 6.มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคล ให้สามารถทำงานแทนกันได้ 7.มีหน้าที่ในการจัดตั้งทีม หรือแต่งตั้งทีม ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 8.มีหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนของฝ่ายบริหาร ในส่วนของแผนก QA 9.มีหน้าที่รับผิดชอบและแจ้ง ในเรื่องของการควบคุมบันทึก กรณีไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ที่ตกลงไว้กับลูกค้าหรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ QA 10.มีหน้าที่ในการกำหนดและวางแผน เกี่ยวกับวิธีการ การควบคุมคุณภาพ 11.ต้องมั่นใจว่า พนักงานในส่วนของ QA ทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและจำเป็นในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่อย่างครบถ้วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.เขียนโปรแกรม Suport User 2.วิเคราะห์ และ ออกแบบการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน 3.เขียนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จัดทำ Trainning Need ในบริษัท วิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี จัดหาวิทยากรภายใน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกาสร้างหลักสูตรที่ใช้อบรมภายใน ฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัท จัดหาและประเมินผลหลักสูตร และวิทยากรภายนอกบริษัท ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับการความจำเป็นในบริษัท ในการพัฒนาพนักงานและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ประเมินผลการฝึกอบรมภายในบริษัท วิเคราะห์และจัดหาหลัก แนวทางการพัฒนาพนักงานในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ทำหน้าที่ในการเป็น เลขา MD แปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
พนักงานขายเครื่องมือช่าง Hitachi เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าเป้าการขายและค่ารายตัวสินค้า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานขาย ตู้เซฟ ประจำห้าง Index livingmall มหาชัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1753 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 88 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+