หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , แม่พิมพ์โลหะ (INJECTION MOULD DESIGN)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
VCARGO.CO.LTD
รับและจัดส่งกระจายสินค้าส่งตามสาขาต่าง ๆ มีค่าเที่ยววิ่ง เที่ยว ๆ 800 1,200 บาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
VCARGO.CO.LTD
ควบคุมดูแลศูนย์กระจายสินค้าและพนักงานขับรถและพนักงานขับรถร่วมขนส่งให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำบันทึกและรายงานและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
รับผิดชอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล งานปรับปรุงพัฒนาสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1. ADMIT ผู้ป่วย 2. คัดกรองสิทธิผู้ป่วย 3. ประเมินค่ารักษาพยาบาล 4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิการรักษา 5. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล 6. ติดต่อที่ว่าการอำเภอ 7. ติดต่อกับสถานีตำรวจ/บริษัทประกันรถ/ตัวแทนประกันชีวิต 8. เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ควบคุม กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - ติดตามงาน ให้คำแนะนำ งานด้านทรัพยากรบุคคล - บริหารงานงบประมาณต่าง ๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ดูแล website ในกลุ่ม รพ.และโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผ่าน website ของโรงพยาบาล - Update ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นของโรงพยาบาล - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ติดต่อบริษัทประกัน - ติดต่อหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ - ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยติดตามเอกสารในการตั้งเบิก - อธิบายสิทธิ์ พรบ. ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ - รวบรวมเอกสารประกอบการตั้งเบิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- วางแผน /ติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือของหน่วยงาน - ร่วมกับหน่วยงานจัดทำคู่มือระบบงานใหม่เมื่อมีงานใหม่หรือต้องการปรับปรุงเพิ่มเติม - ประสานงานให้คำปรึกษา /เสนอแนะกับหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.นวดผ่อนคลาย 2.นวดรักษา 3.นวดสวีดีส 4.นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 5.นวดอโรมา ขัดผิว 6.อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3.จัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกตามแผน 4.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5.บันทึกประวัติการฝึกอบรมพนักงาน 6.สรุปผลการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 7.รวบรวมหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกเพื่อขอรับรอง ลดหย่อนภาษี 8.จัดทำงบประมาณฝึกอบรม 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในส่วนงานพัฒนาคุณภาพในยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาล - รวบรวมข้อมูลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมและนำเสนอฝ่ายบริหารและผู้ตรวจประเมินภายนอก - จัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพประจำปีขององค์กร - จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพภายในและจัดให้มีการตรวจเยี่ยม ตลอดจนการจัดทำรายงานการตรวจเยี่ยมต่อผู้บริหาร - เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล -เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ตรวจประเมินภายนอกกับโรงพยาบาล - รวบรวมดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล - ทบทวนวิเคราะห์ ประเมินผลระบบตัวชี้วัดของโรงพยาบาลนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร - อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
จัดซื้อ จัดหา และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตาม Spec. ที่ต้องการ ติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ เจรจาต่อรองราคาสินค้่าและจัดหาสินค้าใหม่ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- เก็บชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - ซักชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - รีดชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - พับชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - ส่งชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล - เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร - งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในอาหารน้ำดื่มและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - การสอบสวนการระบาด - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ- ตรวจสอบแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพรบ.อนุรักษ์พลังงานและตามที่กำหนดไว้- ตรวจสอบและประสานงานในการควบคุมการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงของสาขา- วางแผน จัดหาและวิเคราะห์การลงทุนในด้านการสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงาน งานซ่อมบำรุงให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- วางแผน จัดหาและนำเสนอวิธีการในการพัฒนาความรู้และการทำงานของบุคลากรในฝ่ายซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคประจำปีของทุกสาขา- รวบรวมและจัดทำแผนงานประจำปีของฝ่ายซ่อมบำรุงทุกสาขา- รวบรวมและจัดทำงบประมาณรวมประจำปีของฝ่ายซ่อมบำรุงของทุกสาขา- ติดต่อประสานงานและจัดทำสัญญาบริการหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - มีทักษะในการบริหารงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และปลูกฝังบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมกับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆขององค์กรได้เป็นอย่างดี -เสริมสร้างความสุขและความสามัคคีในแผนก - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- วางแผนการตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ) - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า - วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามเป้าหมายเพื่อเสนอบริการ และจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจรับบริการ - เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งพร้อมรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมลูกค้า - ประมาณการยอดขายตามทิศทางของโรงพยาบาล - ตั้งบูธ ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำบริการของโรงพยาบาลตามแผนงาน หรือตามที่ลูกค้าเชิญ -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- วางแผนการตลาดภาพรวมของโรงพยาบาลร่วมกับคลินิกให้บริการในโรงพยาบาล - พัฒนา Product และจัดทำ Package ต่าง ๆ - ประเมินผลลัพธ์ทางการตลาด - ทำความตกลงให้บริการกับกลุ่มลูกค้า(สถานประกอบการ บุคคลทั่วไป ประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน ฯลฯ) - บริหารทีมการตลาดและการขาย - ควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามงานทีมการตลาดและการขาย - จัดทำแบบประเมินตนเองด้านการตลาดและการขาย - บริหารจัดการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่(ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน อื่น ๆ ) -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1678 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 84 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+