หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
-บริหารงานสารบรรณ (การจัดการหนังสือเข้าจากภายนอก,จัดการเอกสาร/หนังสือภายในและภายนอก,เกษียณเอกสารภายในและภายนอก) -บันทึกการนัดหมาย/การประชุมต่างๆ -จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน -จัดพิมพ์จดหมาย/หนังสือ/เอกสารต่าง ๆ -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ประสานงานกับคลินิกเครือข่าย - ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม - ตั้งเบิกค่าตอบแทนให้คลีนิกเครือข่าย - ตรวจสอบการเบิก - จ่ายสิทธิ์ประกันสังคมของคลินิกเครือข่าย - อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวางแผน มอบหมาย สั่งการ กำกับดูแล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล - บริหารจัดการภายในแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - ร่วมประชุม รับนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานบริการพยาบาล - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.นวดผ่อนคลาย 2.นวดรักษา 3.นวดสวีดีส 4.นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 5.นวดอโรมา ขัดผิว 6.อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3.จัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกตามแผน 4.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5.บันทึกประวัติการฝึกอบรมพนักงาน 6.สรุปผลการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 7.รวบรวมหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกเพื่อขอรับรอง ลดหย่อนภาษี 8.จัดทำงบประมาณฝึกอบรม 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ขับรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล - ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทาง - ทำความสะอาดรถตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ แนะนำผลิตภัณฑ์โปรแกรมตรวจสุขภาพต่าง ๆ ให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในส่วนงานพัฒนาคุณภาพในยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาล - รวบรวมข้อมูลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมและนำเสนอฝ่ายบริหารและผู้ตรวจประเมินภายนอก - จัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพประจำปีขององค์กร - จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพภายในและจัดให้มีการตรวจเยี่ยม ตลอดจนการจัดทำรายงานการตรวจเยี่ยมต่อผู้บริหาร - เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล -เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ตรวจประเมินภายนอกกับโรงพยาบาล - รวบรวมดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาล - ทบทวนวิเคราะห์ ประเมินผลระบบตัวชี้วัดของโรงพยาบาลนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร - อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- เก็บชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - ซักชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - รีดชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - พับชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - ส่งชุดคนไข้/ผ้าห่ม /ผ้าปูเตียง ตามแผนกต่าง ๆ - อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล - เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร - งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในอาหารน้ำดื่มและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - การสอบสวนการระบาด - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- วางแผนการตลาดภาพรวมของโรงพยาบาลร่วมกับคลินิกให้บริการในโรงพยาบาล - พัฒนา Product และจัดทำ Package ต่าง ๆ - ประเมินผลลัพธ์ทางการตลาด - ทำความตกลงให้บริการกับกลุ่มลูกค้า(สถานประกอบการ บุคคลทั่วไป ประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน ฯลฯ) - บริหารทีมการตลาดและการขาย - ควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามงานทีมการตลาดและการขาย - จัดทำแบบประเมินตนเองด้านการตลาดและการขาย - บริหารจัดการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่(ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน อื่น ๆ ) -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ชิลเลอร์ ดูแลซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ อื่น ๆ ที่ได้่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
Support ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องการได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.กำกับ/ดูแลการทำงานของบริษัทรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ/ตรวจเช็คพื้นที่ภายนอกภายในให้มีความสะอาด 3.ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน/ซักรีด งานสวน -สนาม ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงพยาบาล 4.ดูแล/จัดทำรายงานการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล 5.ควบคุมกำกับดูแลการให้บริการของห้องประชุม 6.ดูแลประสานงานการขอใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลจากบริษัทภายนอก 7.ประสานงานกับทุกหน่วยงานเมื่อมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกต่อการบริการหรือการทำงาน 8.ประสานงานกับฝ่ายอาคารฯเมื่อมีข้อร้องเรียน 9.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
-ค้นหา - จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย -เดินเอกสาร -อยู่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อให้บริการกับผู้มารับบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการชาวพม่า และชาวไทย เป็นล่าม ช่วยในการสื่อสาร พร้อมทั้งดูแลลูกค้าชาวพม่าและคนไทย แนะนำโปรโมชั่นและแพ็คเก็จต่าง ๆ ให้ลูกค้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ทดสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ เช่น งานนวดแผนไทย และงานนวดอื่นที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ส่วนงานนวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย จะมี Trainner สอนงานให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
เข็นรถนั่ง - รถเตียงนอน บริการรับ-ส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1753 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 88 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+