หางาน สมัครงาน > จังหวัด นนทบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
1.สรุปยอดขาย 2.ติดตามเก็บชำระหนี้ 3.สรุปยอดลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
ออกบิลสินค้า ดูแล ควบคุม ตรวจนับสินค้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเป็นหน่วยเสริมขับรถจัดส่งสินค้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
นำเสนอสินค้า และสรรหาลูกค้าใหม่ ขายสินค้าประจำเขตที่รับผิดชอบ ศึกษาความต้องการของตลาดของลูกค้า วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดของคู่แข่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
นำเสนอสินค้าและสรรหาลูกค้าใหม่ ขายสินค้าประจำเขตที่รับผิดชอบ ศึกษาความต้องการของตลาดลูกค้า วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดคู่แข่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 2.กำหนดความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ 3.จัดทำตารางเวลาการทำงาน (Time Schedule) และจำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการใช้ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมหรือโครงการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 4.ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยงานที่รับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบ และกำหนดการเริ่มงาน 5.กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 6.กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุ วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7.สอบทานกระดาาทำการ เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ 8.สอบทานและแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบ นำข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง 9.จัดทำแผนการคัดเลือก อบรม ประเมิน และกำกับดูแลบุคลากรพร้อมทั้งจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม 10.ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในขององค์กร 11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1.ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ และงบประมาณประจำปี 2.บริการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 3.จัดทำ และทบทวนแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ให้เป็นสอดคล้องกับความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในองค์กร 4.จัดระบบการคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และควบคุมแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามต้นทุนและค้าใช้จ่ายที่กำหนด 5.จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏบัติตามมาตรฐานที่วางไว้ 6.มอบหมายงานตรวจสอบ บุคลากร และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสอบให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และติดตามผลการปฏบัติงาน 7.จัดทำรายงาานการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามการปฏบัติตามข้อเสนอแนะ 8.จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 9.ร่วมคัดเลือกบุคลากรและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถและตรวจสอบบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 10.ร่วมจัดทำแผนการฝึกอบรมของผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ ผู้ตรวจสอบจนถึงผู้ควบคุมงานตรวจสอบ 11.ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งและระบบการควบคุมภายในขององค์กร 12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 13.ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจสอบ และผู้บริหารหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1.สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ 3.กำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ รวมทั้งเลือกตัวอย่างมาทำการทดสอบและการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยตรวจสอบ 4.กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน 5.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 6.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอและความประสิทธิผลของระบบการควบคุม 7.ดูแล ให้คำแนะนำและสั่งการผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานว่าขอบเขตของการตรวจสอบมีความเพียงพอและถูกต้อง 8.รายงานความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ กรณีมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น กรณีทุจริต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่องานสำคัญขององค์กร เป็นต้น 9.จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเสนอแนะ เสนอผู้ควบคุมงานตรวจสอบ 10.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดต่างๆ เช่น Brochure , Handbill , Banner , Poster สื่อสิ่งพิืมพ์ด้านงาน Event , งาน Road Show หรือ ออกแบบตกแต่งหน้าร้านและภายในร้าน เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
จ่ายยา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
- สามารถติดตั้งแอร์ได้ทั้งระบบ - สามารถซ่อมแอร์ได้ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
เช็คสต๊อค จัดเรียงสินค้า ดูแลคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบขายสินค้า และตอบคำถาม ,ให้คำแนะนำกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
- ดูแลลูกค้าในแต่ละภาค , ขายสินค้า , รับยอดขาย - เปิดบิล , เช็คสินค้า , นำเสนอสินค้า - ติดตามประสานงานขายเพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า - เสนอขายสินค้า - ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูการ์ฮัทเทรดดิ้ง จำกัด
1) ประสานงานด้านการส่งออก และ นำเข้าสินค้า 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ดูแลและออกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ เป็นต้น 4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน 5) เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร 6) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 7) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
1.แนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด 2.จัดเรียงสินค้าให้สวยงามน่าซื้ออยู่เสมอ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดสินค้า และบริเวณโดยรอบ 3.เช็คสต๊อคสินค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
1.แนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด 2.จัดเรียงสินค้าให้สวยงามน่าซื้ออยู่เสมอ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดสินค้า และบริเวณโดยรอบ 3.เช็คสต๊อคสินค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ปฏิบัติงานภายในร้านอาหาร เช่น เสิร์ฟอาหาร คิดเงิน รับ order ประกอบอาหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
งานซ่อมวงจรอิเลกทรอนิกส์,ซ่อมเครื่องมือแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอเพียงให้ชอบในงานที่ทำ มีความไฝ่รู้ มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2846 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 143 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+