หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอาง 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
*ตรวจสอบเอกสาร ประกอบทำใบสำคัญรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชีที่ให้เป็นไปตามความถูกต้อง มาตรฐานบัญชีและทางภาษี *ตรวจสอบตัวเลขและวิอเคราะห์งบทดลอง และการปรับปรุงบัญชีแยกประเภท เพื่อจัดทำงบดระยอดแต่ละบัญชีประกอบการปิดบัญชีรายเดือน เพื่อจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุนและงบดุล *ตรวจสอบและดูแลการยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆที่ควรต้องยื่นรายเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีประสบการณ์ยื่นภาษีทางอินเตอร์เนทจะพิตารณาเป็นพิเศษ *ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ และ เจ้าหนี้รายตัว ให้บันทึกถูกต้อง และจัดทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้รายเดือนและงบประมาณเงินสดรับ-จ่ายรายเดือน เสนอผู้บรหาร *วิเครา่ะห์รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าจากระบบ เพื่อทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อการพัฒนา *ปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร *ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อออกงบการเงินรายปี ยื่นกรมทะเบียนการค้า *ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องครบถ่วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอส เจนเนอเรชั่น จำกัด
วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน ดูแล รักษาฐานลูกค้า รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
- ดูแลความเป็นอยู่และความพร้อมของพนักงานขับรถและพนักงานจัดเตรียมวัสดุ - ดูแลสภาพความพร้อมของรถ อาทิ สภาพเครื่องยนต์ บัตรน้ำมัน ลมยาง ส่งอู่ซ่อมตรวจเช็คตามที่กำหนด - ดูแลควบคุมให้การเดินรถส่งของเป็นไปอย่างราบเรื่อน และ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินรถ เช่นในกรณีรถเสีย - วางแผนและดำเนินการการบำรุงรักษารถขนส่ง บริหารแผ่นงานซ่อมบำรุงให้รถสามารถใช้งานได้ตลอกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - มี 2 ตำแหน่ง: ประจำอยู่หน่วยงานท่าทราย 1.รังสิต 2.เทพารักษ์ - ศูนย์ค้าส่ง หิน ดิน ทราย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับลูกค้า จัดลำดับการส่งตัวลูกค้า เพื่อให้ทันตแพทย์ทำการรักษา จัดเก็บประวัติลูกค้า คิดค่าใช้จ่าย เก็บค่ารักษาพยาบาล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของคลีนิค เพื่อดำเนินการนัดหมายครั้งต่อไป จัดทำสต๊อกสินค้าและเครื่องมือ ดูแลความเรียบร้อยภายในคลีนิค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทันตแพทย์ เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
รักษาทันตกรรมผู้ป่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
ให้คำปรึกษา ขายคอร์ส จัดโปรแกรมความงามที่เหมาะสมให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.เอ็ม แอนด์ เอ.เอ. จำกัด
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ - ออกแบบสื่อต่างๆในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-จดบันทึกรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ -ตรวจสอบเอกสารเปิดใบขอซื้อ (PR3)/ลงรับเอกสารของการเบิกงวดงานรับเหมาประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย -ลงรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน -จัดทำเอกสารMEMO -จัดทำสรุปงานระหว่างทำประจำเดือนส่งให้กับฝ่ายบัญชี -เปิดใบส่งของประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-ตรวจสอบตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ -ตรวจสอบคุณภาพการผลิตโครงสร้างเหล็ก -ตรวจสอบคุณภาพงานตัด - พับเหล็ก -ตรวจสอบคุณภาพงานกลึงเกลียวเหล็ก -ตรวจสอบรอยเชื่อมของเหล็ก -สอบเทียบเครื่องมือวัด -บันทึกข้อมูลที่ีทำการตรวจสอบและเปรียบเทียบและเก็บข้อมูล -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดและพิจารณาแนวทางแก้ไข
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า และแบบ Product
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดหาจัดซ์้ออะไหล่และอุปกรณ์ภายในประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คีข้อมูล เปิดบิลขาย และงานบัญชีอื่นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซ่อมและตรวจสอบคุณภาพงาน ของเครื่องอัดลมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซ่อมเครื่องอัดลม และระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้ง ระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ขายเครื่อง อะไหล่เครื่องอัดลม และระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ขายเครื่องอัดลม และระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อลูกค้าภายนอกบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1916 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 96 »
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+