เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.เป็นวิทยากรและจัดอบรม Service Skill เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด 2.ดำเนินงานและประสานงานการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด อาทิ กิจกรรม OD 3.ประเมินผล และติดตามผลการอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สนับสนุนการดำเนินงานวิเคราะห์และกำหนดความต้องการในการดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กร 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์
1.ดำเนินการกำหนดรหัสสินทรัพย์ และจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายพัสดุ ตลอดจนการส่งมอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตามระเบียนข้อบังคับของโรงพยาบาล 3.ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ กรณีมีซื้อสินทรัพย์ 4.ดำเนินการตรวจสอบสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนำส่งให้ 2. จัดเตรียมเอกสารในการเรียกเก็บเงิน (ใบวางบิล) ให้กับบริษัทคู่สัญญา 3. ติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เกินกำหนดชำระ 4. ดำเนินการในการออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ให้กับลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าเช่าพื้นที่ , ค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ) 5. ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากคู่สัญญา และรายได้จากลูกหนี้อื่น ให้ถูกต้อง
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน
1.จัดทำเอกสารการขออนุมัติหลักการต่างๆของฝ่าย 2.รับผิดชอบเรื่องเอกสารงานจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆของฝ่าย ได้แก่ การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การจัดจ้างบริษัทจากภายนอก การจัดทำใบคุณลักษณะ (TOR) เป็นต้น 3.ตรวจสอบขั้นตอน/วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง กับส่วนจัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน/วิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล 4.ดูแลและบันทึกงบประมาณการจัดซื้อต่างๆของฝ่าย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5.ดูแลรับผิดชอบในการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของฝ่าย 6.บันทึกจำนวนการเบิกอุปก
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 3. วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานของระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของกระบวนการทำงานสายงาน Support Service ภายในโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ (พยาบาล)
1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (FEFO) 3. ประเมินและวางแผนความต้องการ การใช้เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
24 มิถุนายน 2561
Call Center
1.ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาบริการข้อมูลลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริการของลูกค้า
24 มิถุนายน 2561
นักกิจกรรมบำบัด
1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้อุปกรณ์ 2. ดำเนินการประเมินทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยหลังจากได้รับการส่งปรึกษาจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3. ดำเนินการประเมินและจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วย อุปกรณ์ดามพลาสติก ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ข้อติด หรือตามคำสั่งของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 4. ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติรวมถึงคนดูแล ในด้านของการให้การบำบัดรักษา และความก้าวหน้าการรักษา 5. ตรวจสอบและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด พร้อมให้บริกา
24 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)
- ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล - ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล รวมถึงร่วมจัดกระบวนการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล - รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง พร้อมติดตามผลและสรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล - สนั
24 มิถุนายน 2561
พยาบาลวิชาชีพ
1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1102 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 111 »


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560