หางาน สมัครงาน > เขต ลาดกระบัง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
-รับเรื่องทำตารางนัดหมาย -ดูแลงานในส่วนของสำนักงานทั้งหมด -ทำเอกสารเสนอเซ็นต์ -ทำเอกสารสั่งซื้อ -สรุปงานประจำเดือนของฝ่ายการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- เพื่อดำเนอนการในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสุขภัณฑ์ ถนนและทางเท้า - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- เพื่อรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า -เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- เพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการในการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ - เพื่อรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ - ควบคุมการปฏิบัติงานของ Mechanic ให้มีความรู้ ถูกต้องและปลอดภัย - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ช่วยผู้จัดการในการวางแผน การจัดเตรียม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการซ่อมบำรุงรักษารวมถึงการปรับปรุง ระบบสาธารณณูปโภคและระบบปรับอากาศ ของลูกค้า - การจัดสรร ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความถูกต้องและปลอดภัย - เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการของระบบงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- รับแจ้งการซ่อม ใบแจ้งซ่อม ลงทะเบียนรับแจ้งซ่อม - จัดทำระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่การซ่อมบำรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมถึงการพิมพ์รายงานการประชุม - รับใบแจ้งซ่อมและการเบิกอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมบำรุง - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้กับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
-ติดต่อ/หาลูกค้าตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท -จัดส่งเอกสารโบรชัวร์และผลงานบริษัทให้กลุ่มลูกค้าของบริษัท -นำเสนอผลงาน/และนัดหมายลูกค้าเพื่อสรุปรายละะเอียดงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ -ออกตลาด/ออกบูธแสดงสินค้า/แจกโบรชัวร์ -ติดตาม/รับเรื่อง/และแก้ปัญหา/พร้อมทั้งต่อรองกับลูกค้าให้งานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ดูแล ควบคุมการทำงานของคนสวนและแม่บ้าน - นำทีมงานไปทำงานนอกสถานที่ - สามารถทำแผนการพิจารณาประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือนได้ - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
-เป็นที่ปรึกษากฎหมายและว่าความในคดีต่างๆ (ทุกคดี) อันเกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างๆและผู้ที่บริษัทได้มอบหมาย -ค่าจ้างดังกล่าวเป็นค่าจ้างเหมา โดยคิดเหมาค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าจัดทำสำนวน/ส่งหมาย/คัดเอกสาร/สำนวนคดีต่างๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นจนเสร็จสิ้นคดี ในการดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดหรือจนคดีจะสิ้นสุด -ค่าจ้างไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมแลัค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น -กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจ้างภายในระยะเวลาใดๆแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้อื่นมาอันมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้รับจ้างมาดำเนินการแทนให้กับบริษัทฯ ภายใต้เงิื่นไขข้อตกลงหรือสัญญาจนเสร็จสิ้นคดีความที่อยู่ในความรับผิดชอบ -รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามสัญญาจ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
1.ติดต่อและประชุมประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ติดต่อและประสานงานหน่วยงานรัฐ เอกชน และคู่สัญญาของบริษัทฯ 3.เจรจา ต่อรอง นำเสนอและประชาสัมพันธ์งานตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 4.บริหารจัดการองค์กร ติดตามความก้าวหน้า การจัดการงานด้านปฎิบัติการและการตลาด 5.รับเรื่อง แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งปฎิบัติงานตามคำสั่งและหรือตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายฯ สั่งงานหรือมอบหมายงานให้บรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จลุล่วงด้วยดี 6.มีประสบการณ์ในสายงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารองค์กร วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายบริหารสูงสุดได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ดูแลสวน ต้นไม้ให้มีความเรียบร้อย - ตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม - ตัดหญ้าให้มีความเรียบร้อย - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ดูแล ควบคุมการทำงานของคนสวน - นำทีมงานไปทำงานนอกสถานที่ - สรุปผลการทำงานประจำวัน - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่สำนักงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อ และเดินเอกสารภายในหน่วยงาน - บริการอาหาร เครื่องดื่มภายในและภายนอกห้องประชุม สำหรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ดูแล ควบคุมการทำงานของแม่บ้านความสะอาก - นำทีมงานไปทำงานนอกสถานที่ - สรุปผลทำงานประจำวัน - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- เพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์และพนักงานในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสุขภัณฑ์,ถนน,ทางเท้า - ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานของ Mechanic ให้มีความถูกต้องและปลอดภัย - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ E-mail ประสานงานการดำเนินการ - บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า - บันทึก รายละเอียดข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- รับผิดชอบในการวางแผน การจัดเตรียม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและระบบปรับอากาศ ของลูกค้า - การจัดสรรและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความพอเพียง ถูกต้องและปลอดภัย - เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการของระบบงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
-ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบ -ตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ -ตรวจรับมอบงานจากหัวหน้าช่าง(หรือผู้รับเหมา) ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า -จัดทำรายงานการตรวจสอบไซค์งาน -สรุปรายละเอียดตามหน้างานเพื่อจัดทำ As-built
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
รับเหมาช่วงงานก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,งานระบบครบวงจร,ไฟฟ้า,ปะปา,ทาสี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 399 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+