ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     สมรส
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     23-สิงหาคม-2522    อายุ 35ปี
 ส่วนสูง :     156Cm    น้ำหนัก 58Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10250
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 วุฒิการศึกษา :     ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :     บริหารธุรกิจ การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.27
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :     วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 วุฒิการศึกษา :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.32
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2552  ถึง   กันยายน 2555
 บริษัท :     บริษัท อะเคเชีย ไอที เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด / ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก
 ตำแหน่ง :     Senior Business Planning Analyst (Engangement Customer Operation Finance)
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1.การวิเคราะห์รายงานต้นทุนในแต่ละโปรเจค(Projects Tracking)
2.ทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในแต่ละโปรเจค(Summary Report)
3.สนับสนุนงานด้านรายงานต่าง ๆ ประจำแผนก
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.ตรวจสอบสถานะของแต่ละโปรเจคทุกสิ้นเดือนว่าโปรเจคนั้น ๆ จบหรือยัง และสามารถทำการรับรู้รายได้ รับรู้ต้นทุน และปิดโปรเจคได้หรือยัง (Recognized Revenue & Cost)
6.บันทึกรายการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในส่วนต้นทุนของโปรเจคที่จบลงแล้ว (Accrual Cost)
7.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแต่ละโปรเจคว่าสูงเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่(Control Gross Margin)
8.ทำประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ(Revenue Forecast)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กันยายน 2544  ถึง   พฤศจิกายน 2551
 บริษัท :     เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 66/1(พูนสิน)
 ตำแหน่ง :     พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1.บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าทั้งด้านซื้อ – ขาย
2.ทำบัญชีต้นทุน (Cost Sheets) วิเคราะห์ต้นทุนสินค้ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของราคาซื้อ - ขาย
3.บันทึกโอนสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน,ทำรายงานสินค้าคงเหลือ(Stock Card) ในแต่ละเดือน
4.ทำรายงานการซื้อ-ขายสินค้าในแต่ละเดือนดูยอดกำไร (Gross Margin) ในแต่ละตัวสินค้า
5.ออกอินวอยส์ และเครดิตโน้ตให้ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.บันทึกรายการรับเงินจากลูกค้า (AR), ตรวจสอบใบหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า
7.บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไปจากเจ้าหนี้ (AP), ออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้, ตรวจสอบและทำเอกสารเพื่อทำจ่ายให้เจ้าหนี้
8.ทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และยื่นแบบ ภพ.30
9.รวบรวม ตรวจเช็คเอกสารจ่ายออกต่างประเทศ และทำรายงานส่งธนาคาร
10.ติดต่อหน่วยงานราชการ (กรมสรรพากร, กรมศุลกากร) ในงานที่เกี่ยวข้อง
11.ตรวจเช็คบัญชีหลังจากปิดบัญชี (Reconciliations GL)
12.เก็บรวบรวมและตรวจเช็คบัญชีทั้งหมดหลังจากปิดบัญชีแต่ละเดือนเสร็จ (งบทดลอง)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2544  ถึง   กันยายน 2544
 บริษัท :     ไทยเอสดี จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 101
 ตำแหน่ง :     พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป, ทำเช็คจ่าย-ออกใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กรกฎาคม 2550  ถึง   กรกฎาคม 2550
 สถาบัน :     บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
 หลักสูตร :     Creating Automatic Task in Excel with Macro and VBA
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2549  ถึง   พฤศจิกายน 2549
 สถาบัน :     บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :     อนุสัญญาภาษีซ้อน และการจ่ายเงินไปต่างประเทศ และเทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ไม่ได้ระบุ
 สถาบัน :     บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 หลักสูตร :     วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก – รับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ และภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 40 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 40คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     Computer Skills :
- NERS (Accounting Program)
- ACCPAC
- SAP (FI1 & COMPASS)
- MS.Office (Excel, Word, Power Point, Outlook, Internet)
- BW Report(Business Data Warehouse)
- BI Report(Business Intelligence)
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น