ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (สมรส)

ไทย

พุทธ

23-สิงหาคม-2522    อายุ 38ปี

156 Cm    หนัก 58 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

Assistant Accounting Manager, Senior Accounting , Senior Biz Planning Analyst , Financial Analyst, Financial Projects

37,500บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2545
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ การบัญชี
3.27
ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การบัญชี
3.32
ประวัติการทำงาน
12 ปี
เมษายน 2552  ถึง   กันยายน 2555
Senior Business Planning Analyst (Engangement Customer Operation Finance)
บริษัท อะเคเชีย ไอที เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด / ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.การวิเคราะห์รายงานต้นทุนในแต่ละโปรเจค(Projects Tracking)
2.ทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในแต่ละโปรเจค(Summary Report)
3.สนับสนุนงานด้านรายงานต่าง ๆ ประจำแผนก
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.ตรวจสอบสถานะของแต่ละโปรเจคทุกสิ้นเดือนว่าโปรเจคนั้น ๆ จบหรือยัง และสามารถทำการรับรู้รายได้ รับรู้ต้นทุน และปิดโปรเจคได้หรือยัง (Recognized Revenue & Cost)
6.บันทึกรายการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในส่วนต้นทุนของโปรเจคที่จบลงแล้ว (Accrual Cost)
7.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแต่ละโปรเจคว่าสูงเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่(Control Gross Margin)
8.ทำประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ(Revenue Forecast)
กันยายน 2544  ถึง   พฤศจิกายน 2551
พนักงานบัญชี
เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด
ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 66/1(พูนสิน)
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าทั้งด้านซื้อ – ขาย
2.ทำบัญชีต้นทุน (Cost Sheets) วิเคราะห์ต้นทุนสินค้ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของราคาซื้อ - ขาย
3.บันทึกโอนสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน,ทำรายงานสินค้าคงเหลือ(Stock Card) ในแต่ละเดือน
4.ทำรายงานการซื้อ-ขายสินค้าในแต่ละเดือนดูยอดกำไร (Gross Margin) ในแต่ละตัวสินค้า
5.ออกอินวอยส์ และเครดิตโน้ตให้ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.บันทึกรายการรับเงินจากลูกค้า (AR), ตรวจสอบใบหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า
7.บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไปจากเจ้าหนี้ (AP), ออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้, ตรวจสอบและทำเอกสารเพื่อทำจ่ายให้เจ้าหนี้
8.ทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และยื่นแบบ ภพ.30
9.รวบรวม ตรวจเช็คเอกสารจ่ายออกต่างประเทศ และทำรายงานส่งธนาคาร
10.ติดต่อหน่วยงานราชการ (กรมสรรพากร, กรมศุลกากร) ในงานที่เกี่ยวข้อง
11.ตรวจเช็คบัญชีหลังจากปิดบัญชี (Reconciliations GL)
12.เก็บรวบรวมและตรวจเช็คบัญชีทั้งหมดหลังจากปิดบัญชีแต่ละเดือนเสร็จ (งบทดลอง)
เมษายน 2544  ถึง   กันยายน 2544
พนักงานบัญชี
ไทยเอสดี จำกัด
ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 101
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป, ทำเช็คจ่าย-ออกใบเสร็จรับเงิน
ประวัติการฝึกอบรม
กรกฎาคม 2550  ถึง   กรกฎาคม 2550
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
Creating Automatic Task in Excel with Macro and VBA
พฤศจิกายน 2549  ถึง   พฤศจิกายน 2549
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
อนุสัญญาภาษีซ้อน และการจ่ายเงินไปต่างประเทศ และเทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ
ไม่ได้ระบุ
บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก – รับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ และภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 40 คำ/นาทีComputer Skills :
- NERS (Accounting Program)
- ACCPAC
- SAP (FI1 & COMPASS)
- MS.Office (Excel, Word, Power Point, Outlook, Internet)
- BW Report(Business Data Warehouse)
- BI Report(Business Intelligence)
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2556
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2556
Resume Power by JobTH.com