เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

ไทย

17-พฤษภาคม-2522    อายุ 39ปี

155 Cm    หนัก 46 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

ผู้ช่วยผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าจ้างและสวัสดิการ) ,

30,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2545
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นิเทศศาสตร์
2.66
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพัทลุง
ม.6
-
2.70
ประวัติการทำงาน
7 ปี
สิงหาคม 2552  ถึง   ธันวาคม 2553
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัทไฮเออร์ อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
795 อาคารซันโย ชั้น 3-4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานที่ปฏิบัติ
1.1จัดทำเงินเดือน

1. รวบรวมข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ชื่อ นามสกุล ย้ายฝ่าย ย้ายส่วนงาน ลาออก ปลดออก เสียชีวิต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร และอื่น ๆ ทำการคีย์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม PAYROLL
2. ทำข้อมูลเงินได้ – เงินหักพนักงาน ( PAYROLL)และคีย์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม PAYROLL
3. ทำการคำนวณเงินเดือน - เงินได้ - เงินหักพนักงาน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม PAYROLL
4. ทำการพิมพ์รายงานสรุปเงินได้ – เงินหักพนักงาน DIRECT INDIRECT LABOUR เพื่อจัดส่งแต่ละฝ่ายและจัดทำรายละเอียดทะเบียนเงินเดือน( REGESTER) รายละเอียดข้อมูลธนาคาร, รายละเอียด PAYROLL , รายละเอียดประกันสังคม, รายละเอียดเงินหักค่าบ้านพัก, พิมพ์ใบ Slip เงินเดือนและอื่น ๆ
5. ทำการ Back –up ข้อมูลเงินเดือนธนาคาร, ข้อมูลประกันสังคม, ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้อมูลเงินเดือนประจำงวด ลงในแผ่น Diskette
6. พิมพ์ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ ) รายละเอียด ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1 ก ส่งสรรพการเขต
7. ทำรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล และทำสำเนาเอกสารประกอบ ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. ทำการคีย์ข้อมูลเงินเดือนขึ้นใหม่ประจำปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์รายละเอียดเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเก่าทำการตรวจสอบและเปรียบเทียบก่อนดำเนินการคำนวณเงินเดือนในงวดต่อไป
9. ทำการคีย์ข้อมูลการจ่ายเงินโบนัสประจำปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์รายละเอียดตรวจสอบก่อนทำการคำนวณรวมจ่ายกับเงินเดือนในงวดที่ 30 ธันวาคม
10. ทำการตรวจสอบข้อมูลการทำเงินเดือน กระทบยอดสรุปเงินได้ – เงินหักพนักงาน
11. ทำ Paying Voucher เงินเดือน, ภาษี ณ ที่จ่าย,เงินประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชมรมพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์, และอื่น ๆ
12. ดำเนินการนำส่งเช็คสั่งจ่ายและรายละเอียดข้อมูลเงินเดือนพนักงานที่ธนาคาร
13. ตรวจแบบและแก้ไขแบบรายการแสดงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด. 91 ) ของพนักงาน รวบรวมนำส่งสรรพากรเขต
14. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทฯ
15. ดำเนินการทำจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และส่วนสมทบบริษัทฯ
16. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินชดเชย
17. ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี
18. สรุปค่าทำล่วงเวลาข้ามฝ่าย
19. สรุปชั่วโมงและค่าทำงานล่วงเวลาส่งผู้บริหาร
20. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี
21. ปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของ (PAYROLL)ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
22. ตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงานที่จำเป็นสำหรับบันทึกลงในประวัติพนักงานในส่วนของ (PAYROLL)
23. จัดทำรายละเอียดและรายงานเกี่ยวกับพนักงานพ้นสภาพ ดำเนินการในเรื่องการตัดบัญชีเงินเดือน

1.2 บันทึกเวลาทำงาน

1. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงาน การเข้า – ออกของพนักงาน
2. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน การเข้า – ออกของพนักงานและบันทึกรายละเอียดได้
3. ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาจากรายละเอียดที่บันทึกไว้กับใบแจ้งการทำงานล่วงเวลาที่แต่ละฝ่ายส่งมาให้
4. รับผิดชอบในการลงเวลาการขาดงาน การทำงานสาย และการลาในใบบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคน
5. ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำรายการ การทำงานล่วงเวลาของพนักงานและประมวลผล ภายในวันที่ 21
ของทุกเดือน
6. ติดตามรายงานการสรุปผลการขาดงาน - สาย – ลา – ป่วย ของพนักงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องหากมีข้อผิดพลาดจะทักท้วงและแก้ไขภายใน 15 วัน
7. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเบี้ยขยันของพนักงาน ของทุกเดือน
8. รายงานขาด – สาย – ลา – ป่วย ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการตรวจสอบการลางานทุกประเภทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานแต่ละคนทราบเมื่อเกินกำหนดเวลา
9. ตรวจสอบการทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นประจำทุกงวดวันที่ 21 ของเดือนที่ผ่ามนถึง วันที่ 20 เดือนปัจจุบัน
10. เมื่อหน่วยงานขออัตรากำลังคน ถ้ากรณีเป็นอัตราใหม่ ต้องตรวจสอบอัตรากำลังใน Budget ของ
แต่ละฝ่ายก่อนถ้าใน Budget ให้ส่งเอกสารอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อ ทำการสรรหา กรณีเป็นอัตรากำลัง ทดแทน ตรวจสอบเอกสาร
ว่าขอมาถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้สรรหาเข้ามาทดแทนได้

1.3บันทึกเวลาและธุรการ

1. ตรวจเช็คการมาทำงานจากพฤติกรรมการรูดบัตรเข้า - รูดบัตรออกของพนักงานทุกคนที่ได้รับมอบหมาย
2. บันทึกการ ขาด สาย ลา ป่วย ลงในใบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน
3. ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกเวลาของพนักงาน/ การลางานของพนักงาน
4. รับผิดชอบการมาทำงาน / การขาดงาน / การทำงานสาย / การลางานของพนักงาน
5. ตรวจเช็คแบบฟอร์มเอกสารของส่วนงานบริหารงานบุคคลตาม Procedure และถ่ายสำเนา ให้ครบถ้วน
ตามความเหมาะสม
6. ติดประกาศหน้าห้องบุคคล และเก็บเข้าแฟ้ม แยกเป็นคำสั่งกับประกาศ
7. จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และรวบรวมข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน
8. ดำเนินการด้านเบิก – จ่าย อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน และนำเสนอเพื่อเบิกซื้อพัสดุของแผนกบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ทำ Paying Voucher ให้บริษัท Subcontract

1.4สรรหาและทะเบียนประวัติ

1. สำรวจใบคำขอพนักงานจากต้นสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องการอัตรากำลังแรงงานรับเหมาทดแทน ในเรื่องการขออัตราใหม่ และอัตราทดแทน
1.1จัดเตรียมหาพนักงานส่งสัมภาษณ์
1.2 ตรวจสอบใบสมัครงาน เอกสารประกอบการสมัครงาน และคัดเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามใบคำขอ
1.3 แจ้งผลสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่บริษัทรับเหมาฯ เพื่อนัดวันมาเริ่มงาน
1.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
1.5 ส่งพนักงานตามใบคำขอพนักงาน
1.6 ทำการบันทึกประวัติพนักงาน
1.7 ทำการตรวจสอบการทำงานและจัดทำเอกสารจ่ายค่าแรงพนักงาน
2. จัดทำรายงานอัตรากำลัง การเข้า – ออกของพนักงานประจำเดือน
3. จัดทำรายงานขาด สาย ลา ป่วย ประจำสัปดาห์และประจำแต่ละเดือน
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

1.5ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

1. รับผิดชอบกองทุนประกันสังคม
1.1 ดูแลเรื่อง การคัดเลือก เพื่อทำเบิกประกันสังคมกับบริษัทฯ
1.2 ทำเบิกคืน ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
1.3 ทำเอกสารยื่นกองทุนกรณีขาดรายได้พนักงานหยุดงานเกิน 30 วัน
1.4 ส่งเงินสมทบประจำเดือน
1.5 ทำเบิกค่าทำฟัน, ค่าใส่ฟันปลอมฐานอคิลิค, ค่าคลอดบุตร
1.6 ทำเบิกเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิต
1.7 ทำเอกสารยื่น เช่น กรณีสงเคราะห์บุตร, แจ้งเข้า, แจ้งการลาออก, แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ
1.8 ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม, และสิทธิการรักษาพยาบาล
1.9 ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกคนตามสมควร
1.10 ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลใหม่
1.11 ให้ข้อมูลข่าวสาร และดำเนินการเลือกสถานพยาบาลประจำปี
2. รับผิดชอบกองทุนเงินทดแทน
2.1 ยื่น กท 16 รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการส่งกองทุนเงินทดแทนโดยละเอียด
2.2 ยื่น กท 44 รายงานใบนำส่งพนักงานประสบอุบัติเหตุให้กองทุนเงินทดแทน


พฤศจิกายน 2548  ถึง   พฤษภาคม 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
The Baan Thai Wellness Retreat
7-9 สุขุมวิท 32 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. สรรหา ว่าจ้าง ดูแลเรื่องกฏระเบียบพนักงาน
2. ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
3. ติดต่อ + ประสานงานกับประกันสังคม
4. คิดบัตรตอก , บันทึกและตรวจสอบ , จัดทำเงินเดือนพนักงาน
5. การแจ้งเข้า - ออก / การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
6. ดำเนินการด้านกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
7. รายงานการเข้า-ออก งาน และ การทำงานล่วงเวลา การลาหยุดของพนักงาน
8. ดำเนินการดูแลจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
9. ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บริษัท
10. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการฝึกอบรม
11. จัดทำข้อมูล/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มิถุนายน 2546  ถึง   สิงหาคม 2548
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
D'ma Pavilion hotel
1091/388 ซ.จารุรัตน์ ถ.เพชรบุรีใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. สรรหา ว่าจ้าง ดูแลเรื่องกฏระเบียบพนักงาน
2. ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
3. ติดต่อ + ประสานงานกับประกันสังคม
4. คิดบัตรตอก , บันทึกและตรวจสอบ , จัดทำเงินเดือนพนักงาน
5. การแจ้งเข้า - ออก / การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
6. ดำเนินการด้านกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
7. รายงานการเข้า-ออก งาน และ การทำงานล่วงเวลา การลาหยุดของพนักงาน
8. ดำเนินการดูแลจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
9. ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บริษัท
10. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการฝึกอบรม
11. จัดทำข้อมูล/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 45 คำ/นาที    อังกฤษ 50 คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2561
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2561
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560