เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด

ข้อ๑. : การก่อตั้ง
ก่อตั้ง : ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กรุงเทพมหานคร
ในนาม : บริษัท ช.ณทศคม จำกัด

ตระกูลผู้ก่อตั้งภาคเหนือ :
๑.๑ : ตระกูลเรืองแย้ม (โรงพิมพ์เรืองวิจิตร)
๑.๒ : ตระกูลเขียวขำ(ณ พิษณุโลก)

ตระกูลผู้ก่อตั้งภาคใต้ :
๑.๓ : ตระกูลพลพงษ์ (ณ สงขลา)
๑.๔ : ตระกูลดวงสุวรรณ (ณ พัทลุง , ณ ถลาง)

ตระกูลผู้ก่อตั้งกรุงเทพมหานคร :
๑.๕ : ตระกูลภักดิ์เวคิน

พ.ศ.๒๕๕๔ : ย้ายมาประจำการหลักที่จังหวัดเชียงใหม่
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ในนามฯ
๑.๖ : เชียงใหม่โยธาการมหานคร 2012 : ธุรกิจก่อสร้าง
๑.๗ : เชียงใหม่สยามประเทศ 1978 : ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

ข้อ๒. : ชื่อจดทะเบียน - ชื่อเรียกรวม - สโลแกน - นโยบาย - คำขวัญ
ชื่อจดทะเบียน : เชียงใหม่สยามประเทศ1978
ชื่ออังกฤษ : ChiangMai Si-Am1978
ชื่อเรียกรวม : อยู่ดีแอสเสทกรุ๊ป : Youde asset group
สโลแกน : บทสรุปแห่งชีวิต : Absolutely of life
นโยบาย : รู้เพลา-ใช้ปัญญา-หาเงินตรา-สร้างบุญญา-ด้วยธรรมมา
คำขวัญ : จงกล้าคิด เราเป็นได้

ข้อ๓. : หน่วยงานย่อยอันสำคัญทั้ง๕
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ขยายกิจการอีก ๕ ประเภท
อาหารโภชนา - พสุธาอาศัย - อาชาคู่ใจ - เงินตราพอใช้ - ฉับไวสื่อสนทนา ดังนี้

๓.๑ : ธุรกิจอาหารโภชนา
ชื่อจดทะเบียน : เซฟคอร์สนอร์ทออแกนิค(กินดีมีดื่มกรุ๊ป)
สโลแกน : สินค้ากินใช้จากไร่เกษตรพอเพียง
ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้าจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค ของฝากภาคเหนือ สินค้าเกษตร
การบริการ : ร้านกาแฟ , ห้องพักประเภทรายเดือน

๓.๒ : ธุรกิจพสุธาอาศัย
ชื่อจดทะเบียน : เซฟเฮ้าส์เมืองใหม่ไทย
สโลแกน : เชียงใหม่แหล่งวัสดุบ้าน
ลักษณะงาน : จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกทุกชนิดทั้งระบบเงินสดและเครดิตร้านค้า ผู้รับเหมา
การบริการ : ติดตั้งวัสดุและการก่อสร้าง

๓.๓ : ธุรกิจอาชาคู่ใจ
ชื่อจดทะเบียน : รันชัวร์ยัวร์คาร์(ประเทศไทย)
สโลแกน : รถบ้านใหม่จริงใจเพื่อคุณ
ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้าประดับยนต์ อะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์
การบริการ : ล้างรถยนต์ , ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ ,รถเช่าราคาประหยัด

๓.๔ : ธุรกิจเงินตราพอใช้
ชื่อจดทะเบียน : พระคลังการบัญชีลีเกิ้ล(ประเทศไทย)
สโลแกน : ปิดงบถูกดีไว โอดีหมุนใช้ คล่องทั้งปี
ลักษณะงาน : รับทำบัญชี ภาษี กฎหมาย
การบริการ : สินเชื่อโครงการบ้าน SME ,ลีสซิ่ง

๓.๕ : ธุรกิจฉับไวสื่อสนทนา
ชื่อจดทะเบียน : ออนไลน์ขายดี2499
สโลแกน : เชื่อมทุกเรื่องราวสู่คุณ
ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร,กล้องวงจรปิด ,กล้องติดรถยนต์
การบริการ : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน มือถือ โน๊ตบุ๊คมือ1และ2

๔๖๕/๑๒-๑๓ อยู่ดีบิวดิ้ง  หมู่๗ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

ต่างจังหวัด

เชียงใหม่

๕๐๒๓๐

@you.de


เงินเดือนหรือผลตอบแทน ตามบริษัทฯแจ้ง มีความหมายดังนี้
ก. คำว่า “เงินเดือนหรือผลตอบแทน”รายได้ที่ผู้สมัครจะได้รับ๑๐๐% จะแบ่งเป็นรายได้ดังนี้

๑ก. ค่าตอบแทนเพื่อวิชาชีพ(ค่าชำนาญการ)ในหน้าที่หรือตำแหน่งที่สมัคร (เพิ่มขึ้นให้ทุกๆปี)
๒ก. ค่าแรงงาน (ตามความเหมาะสมจริงและไม่เกิน๓๐๘บาท/วัน)

ข.ประกันสังคม
๑ข. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ๑๒ เดือนขึ้นไป
๒ข. ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๑ข. ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รายวัน และ/หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ค.คอมมิชชั่น
๑ค. ตามประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายการตลาดและการขาย
๒ค. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
๓ค. คำนวนและรับผลตอบแทนทุกเดือน

ง.)โบนัส
๑ง. ขึ้นอยู่กับประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายบัญชีการเงินการธนาคาร
๒ง. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
๓ง. ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดบริหาร โดยพิจารณาผลประกอบการเป็นสำคัญ

จ.เสื้อหรือแบบฟอร์มของผู้ปฏิบัติหน้าที่
๑จ. (หน่วยงานสำรองให้ก่อน) โดยหักจากผลตอบแทนในแต่ละงวด
๒จ. คำนึงถึงความสวยงามและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก
๓จ. เสื้อยูนิฟอร์มเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สวมใส่ดังนี้
-แบบฟอร์มA (ชุดทางการสำหรับระดับผู้จัดการ)ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มB ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มC ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด

หมายเหตุ 
ก. ผลตอบแทนแต่ละทาง กำหนดเพื่อเตือนสติ ให้ผู้ปฎิบัติงาน ตระหนักยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ หาใช่รับผลตอบแทน เพียงแค่คำว่า “เงินเดือน” ทั่วไป บริษัทฯเห็นคุณค่าการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้บริหารในอนาคต ทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

จุดเด่นพิเศษ
ข. บริษัทฯประสงค์ให้ผู้ปฎิบัติงาน "รู้ลึกรู้จริง" ผู้สมัครที่อาวุโสน้อย หรือยังมิมีประสบการณ์ บริษัทฯมีงานสอนงานเทรนงานให้บางช่วงของวันเสาร์
ค. เมื่อทำงานครบ๑๒เดือน จะได้บรรจุเป็น “ผู้จัดการบริหารฝ่าย”
มีคุณภาพ "รู้ลึกรู้จริง" ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ รองรับการเจริญขององค์กร

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด เปิดรับ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560