บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Assistant Brand Manager)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ทำวิจัยสำรวจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนส่วนผสมทางการตลาด ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าใหม่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด การจัดการ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ /คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่การตลาดดูแลด้านกระเช้า/สินค้าพิเศษ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านกระเช้า / ส่งเสริมการขาย / บริหารผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถมีความรู้ด้านการจัดกระเช้า หรือประสบการณ์เกี่ยวกับกระเช้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ดูแลงานระบบ ERP - SAP)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรม หรือจัดมาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้มาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ( ERP / ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • สามารถให้โปรแกรม SQL , Database , Java , C++ , Python
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่มาตราฐานเกษตร

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบรายการ (Check list) ที่จะทำการตรวจสอบ ระบบการทำงานของเกษตรกร ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจมาตรฐานเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาพืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืช ปฐพีศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 - 5 ปี ในด้านงานมาตราฐานเกษตร หรือผ่านการตรวจและฝึกอบรมมาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรทั้งหมด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานโลจิสติกส์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร. ติดต่อประสนงานและรับ Order จากผู้แทนขาย และลูกค้า และ กรอกข้อมูลของลูกค้าผ่านช่องทางระบบ รับข้อร้องเรียน และ ติดตามผล แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจัด ทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงานการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสาขาวิชาแต่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อ / โลจิสติกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ อดทน รวดเร็ว สามารถทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และสินค้า วัตถุดิบ จากผู้ขายในและต่างประเทศ และ รวมถึงค้นหาผู้ขาย ดูแล ติดตาม การรับ-ส่งมอบสินค้า และปัจจัยการผลิต เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ได้มาตรฐานตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (เเต่ต้องมีประสบการณ์)
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการตลาด ทำการทดลองต่างๆในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งทบทวนสูตรสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนสินค้า จัดเตรียมและทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของตัวอย่าง/ทำการทดสอบกับผู้บริโภคภายใน ทดลองการขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Pilot Scale)ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ แผนกผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขสูตรการผลิต และจัดเตรียมตัวอย่างส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก
และส่งลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/กฎหมายอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ อดทน ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้กฎหมายต่างๆได้ทันสถานการณ์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากเคยผ่านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่ม แยม หรืออบแห้ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาร้าน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า แนวคิดหลักตามข้อมูลทางการตลาด และกำหนดรูปแบบโดยรวมของสินค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
3.กำหนดรูปแบบ และภาพลักษณ์การตกแต่งร้านดอยคำ และร้านตัวแทนจำหน่าย ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของตราสินค้า
4.วิเคราะห์ และตรวจสอบมาตรฐานสื่อส่งเสริมการตลาด ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร
5.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบภายใน / ออกแบบ / กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานออกแบบภายใน สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ตกแต่งภายใน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office / Illustrator / Photoshop / 3D Max ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล (ด้านการพัฒนาบุคคล)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ประกอบการออกแบบระบบงานพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาองค์การ (เท่านั้น)
 • ด้านการบริหาร และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่สรรหา

อัตรา : 2

เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน รวบรวมและคัดเลือกใบสมัครงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการคัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สินทรัพย์ ทรัพย์สิน และระบบงานสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านบุคลากรในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนติดตามผลการทดลองงาน เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรที่มีความสามารถและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 35 ปี เท่านั้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การบริหารงานบุคคล / การบริหารจัดการทั่วไป / รัฐศาสตร์ /สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีด้านงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการงานบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก (ขอเชี่ยวชาญในด้านการใช้ Excel)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (มีที่พักให้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน
3. บริหารจัดการสต๊อกสินค้า
4. ติดตามการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนให้ตรงตามกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการร้าน 2 ปีขึ้นไป ( Restaurant / Coffee Shop / 7-11 )
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการร้านสาขาดอยคำ (Shop Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตรา : 7

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการร้าน 2 ปีขึ้นไป หรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3 -5 ปี ขึ้นไป( Restaurant / Coffee Shop / ร้านสะดวกซื้อ )
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ต้องมีรถส่วนตัว)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการ /งานขาย
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขาย สาขา พระบรมมหาราชวัง

อัตรา : 5

เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ 15,000 บาท + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา พระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดของงาน
เตรียมความพร้อมภายในร้านสำหรับการให้บริการ แนะนำสินค้าและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามระเบียบและมาตรฐานขององค์กร รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ – รายจ่าย และตรวจนับสินค้าคลัง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา (แต่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 • - มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริการขั้นต่ำ 1 ปี (ร้านอาหาร / ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม /ร้านค้าปลีกทั้วไป อาทิ 7-11 , 108 shop , Family mart , Lawson , Starbucks) หรือประสบการณ์ในด้านการบริการ /งานขาย / พนักงานประจำร้านสาขา/แคชเชียร์สินค้า /การชงเครื่องดื่ม (สามารถมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานครัวเย็น สาขา พระบรมมหาราชวัง

อัตรา : 2

เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ 15,000 บาท + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา พระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดของงาน
เตรียมความพร้อมภายในร้านสำหรับการให้บริการอาหารว่าง ขนม และอาหารภายในร้าน รวมทั้งแนะนำสินค้าและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามระเบียบและมาตรฐานขององค์กร รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ – รายจ่าย และตรวจนับสินค้าคลัง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา หากจบในสาขาคหกรรมศาตร์หรือทางด้านอาหารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริการขั้นต่ำ 1 ปี (ร้านอาหาร / ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม /ร้านค้าปลีกทั่วไป /ร้านสะดวกซื้อ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี (BTSราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขาย สาขา โลตัสรังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา โลตัสรังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณจังหวัดเชียงใหม่

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณเชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเงิน เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเกษตรภาคเหนือ (ประจำโรงงานหลวงที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและประเมินความเหมาะสมพื้นที่การเพาะปลูก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตร รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการส่งเสริมเกษตร ในพืชส่งเสริมแต่ละชนิด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ พืชสวน/ พืชไร่ /โรคพืช ปฐพีศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
 • มีความรู้เกี่ยวกับพืช ระบบการจัดการพืชได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้าเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและประมาณการวัตถุดิบที่จัดเข้าโรงงานให้สอดคล้องกับแผนผลิต
2. ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบทั้งในและนอกระบบส่งเสริม ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ
3. ควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อมา ให้มีคุณภาพสูงสุดในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บเพื่อรอการผลิต
4. จัดทำข้อมูลและให้ความรู้แก่เกษตรกร ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ / จัดซื้อ / โลจิสติกส์ / บัญชี /เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อผลผลิตเกษตร / การจัดซื้อทั่วไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้าแผนก QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
๑.กำกับ/ควบคุมงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต/คุณภาพในกระบวนการผลิตคุณภาพในการจัดเก็บถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ และส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๒.กำกับ/ควบคุมสุขลักษณะ และสุขาภิบาลโรงงานให้อยู่ในข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
๓.กำกับ/ควบคุมงานตรวจสอบและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในระดับขั้นต้นของการตรวจสอบ และปฏิบัติตามความเห็นการจัดการของผู้จัดการฝ่าย RD&QA; ในระดับตรวจสอบซ้ำ
๔.กำกับ/ควบคุมงานพัฒนาปรับปรุงการผลิต/งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/งานพัฒนาระดับคุณภาพตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้
๕.นำเสนอการทบทวนมาตรฐานต่าง ๆ และแผนคุณภาพให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับแม่บทมาตรฐานชาติ และมาตรฐานลูกค้า
๖.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า และหรือกรณีการเรียกคืนสินค้า เพื่อเรียนเสนอผู้จัดการฝ่าย RD&QA;
๗.ควบคุมและกำกับการตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบภายในโรงงานให้มีความเชื่อถือ และถูกต้องในการใช้งาน
๘.กำกับ/ควบคุมงานในแผนกให้อยู่ในเป้าหมายของระบบคุณภาพที่โรงงานประยุกต์ใช้
๙.รายงานคุณภาพและปัญหางานให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันเวลา
๑๐.ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและบบาตราฐานที่โรงงานประยุกต์ใช้
๑๑.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการของด้อยคุณภาพ
๑๒.เป็นคณะกรรมการ ระบบมาตราฐาน ISO:9001:2008,ISO:14001,ISO:50001,HACCP,GMP,ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๑๓.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านโรงงานผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 4 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.โนนดินแดง)

รายละเอียดของงาน
1.ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิตที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุม/ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ให้ตามหลักคุณภาพมาตราฐานที่กำหนด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขา เครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณศศิโสภา) 02-656-6992 ต่อ 317

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่