บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่เวรเปล (อมตะนคร)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ไปยังแผนกต่างๆ และช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. เข้าร่วมทีม CPR เพื่อช่วยกู้ชีพให้กับผู้ป่วย
3. บริการขับรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยและญาติ พนักงาน ไปยังลานจอดรถ
4. บริการฉีดศพ
5. ให้ความร่วมมือและประสานงานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติงานร่วมกันกับต่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เข้าร่วมด้านวิชาการกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร
9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
10. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO - HA
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่
•ประสบการณ์ ไม่จำเป็น
•ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
•มีบุคลิกภาพที่ดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนก ER (อมตะนคร)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร
รายละเอียดของงาน : ด้านการบริการ
1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที และดู Assignment พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
2.ตรวจนับสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
3.รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง – รับเวร และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนร่วมกับพยาบาล
4.ช่วยจัดเตรียม เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์ และตามความเหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ทันที
5.ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วย และช่วยทำ Treatment ต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาล
6.ช่วยรับผิดชอบติดตามบันทึกสัญญาณชีพ , INTAKE – OUTPUT และรายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วย แก่ หัวหน้าแผนก หรือพยาบาล ให้รับทราบ และลงบันทึกให้ถูกต้อง
7.ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ ผู้ป่วยและญาติ
8.สำรอง และเตรียม Supply ให้มีเพียงพอ โดยช่วยจัดของใช้ต่างๆ ส่งอบ Gas , จัด Set ส่งนึ่ง
9.รับผิดชอบดูแลผ้าให้มีเพียงพอ
10.ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกให้สะดวก , สวยงาม และปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดีอยู่เสมอ
11.ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในแผนก
12.แจ้งปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน แก่ หัวหน้าแผนก หรือพยาบาล
13.ช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน และผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
14.ช่วยกันประหยัด บำรุงรักษา ของใช้ต่างๆ ถ้าชำรุด เสียหาย ให้รายงาน
15.เข้าร่วมประชุม และอบรมตามนโยบายของโรงพยาบาล
16.ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO – HA


คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุระหว่าง 18-35 ปี
•ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชา การดูแลผู้สูงอายุ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักรังสีเทคนิค X-ray (อมตะนคร)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม(อมตะนคร) จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดของงาน : 1.1 ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มี ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
1.2 จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้เครื่องกำเนิดรังสี และกำหนดค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสม (Optimum Exposure Factor) ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด (Minimum Radiation Absorbed Dose) และภาพรังสีที่ได้มีคุณภาพดี
1.3 ถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยระบบดิจิตอลอิมเมจจิง ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม ปรับตั้งโปรแกรม เลือกพารามิเตอร์ (Parameter) ที่ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี ใช้งานระบบ PACS บันทึกภาพ เก็บข้อมูล และสามารถเรียกข้อมูลกลับมาดูใหม่ได้อย่างถูกต้อง
1.4 ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการ ขณะรับบริการ และหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 ร่วมกับรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
1.6 ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล
1.7 ให้ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับงานด้านรังสีแก่ผู้ป่วยและผู้ติดต่อประสานงาน
1.8 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ( Radiation Safety Officer :RSO ) กรณีผ่านการสอบ
ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้
2.1 ช่วยในการสอนงาน การอบรมด้านวิธีการปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านรังสี แก่ เจ้าหน้าที่ในแผนกให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย
2.2 ร่วมเสนองานด้านวิชาการในหน่วยงานและในโรงพยาบาล
2.3 ให้ความรู้และหลักการปฏิบัติงานด้านรังสีแก่เจ้าหน้าที่และวิชาชีพอื่นในโรงพยาบาล
2.4 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ ภายนอกโรงพยาบาล ปฏิบัติงานด้านบริหาร ดังนี้
3.1 ตรวจสอบ จำนวน วันหมดอายุ และจัดเก็บสารทึบรังสี ( Contrast Media) และฟิล์มเอกซเรย์
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานด้านรังสี ในกรณีหัวหน้าไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงาน
3.3 ร่วมในการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานของแผนก
4. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมคุณภาพ
4.1 จัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพ
4.2 ทำกิจกรรม 5 ส.
4.3 พัฒนากิจกรรมคุณภาพอื่นๆ ตามนโยบายโรงพยาบาล
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุระหว่าง 20-35 ปี
•ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
•มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
•ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
•สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นระเบียบ
•มีความซื่อสัตย์สุจริต
•มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
•มีมนุษยสัมพันธ์สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มและบุคลิก
•สามารถใช้งานด้านภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ยานพาหนะ (อมตะนคร)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
2. รับฟังรายงานการส่งเวรและปัญหาต่างๆ ในเวรที่ผ่านมา
3. ตรวจสอบเอกสารการตรวจ Check สภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถทุกคันก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
4. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถพยาบาล (F-ERD-008) และใบขออนุญาตใช้รถยนต์บริษัท (F-SPD-001) ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด
5. จัดลำดับการใช้รถพยาบาลและรถยนต์บริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการยานพาหนะ
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในแผนกเมื่อมีปัญหา แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในเวร
8. ออกรถรับ – ส่งผู้ป่วย หรือให้บริการอื่นๆ ในกรณีที่เป็นงานฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการให้บริการ
9. ลงบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุระหว่าง 25-35 ปี เพศชาย
• ระดับการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับขั้นต่ำ( ม.6 ) ขึ้นไป
•มีใบอนุญาตขับรถยนต์
•สามารถทำงานเป็นกะ
•รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
•มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี
•มีสุขภาพแข็งแรง
•และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
•ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
•ไม่มีประวัติอาชญากรรม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาล OPD / ER (วิภารามอมตะ)
อัตรา : 10
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามอมตะ
รายละเอียดของงาน : -ให้การพยาบาลผู้ป่วย เช่น ฉีดยาให้ IV Fluid ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
-ช่วยแพทย์ในการทำ Treatment ต่าง ๆ
-ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือญาติที่มาติดต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย / เพศหญิง
•2. อายุไม่เกิน 35 ปี
•3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานช่างและอาคาร (อมตะนคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : สามารถทำงานเป็นช่างไม้กับสามารถซ่อมไฟ เดินไฟได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ ระหว่าง 20-35 ปี ชาย / หญิง
•ระดับการศึกษา ม.6
•3.ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
•4.สามารถทำงานเป็นกะ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อมตะนคร)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดินตรวจความเรียบร้อยภายในอาคาร จะแยกส่วนจากร.ป.ภ.ที่อยู่หน้าโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.อายุ ระหว่าง 20-35 ปี ชาย / หญิง
•2.จบวุฒิขั้นต่ำ ม.3
•3.ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
•4.สามารถทำงานเป็นกะ
•5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
•6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาล WARD (อมตะนคร)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : เป็นพยาบาลประจำ WARD 7 ดูแลผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.จบสาขาพยาบาลศาสตร์
•2.มีใบประกอบวิชาชีพพบาบาล
•3.สามารถเข้างานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

คนสวน (อมตะนคร)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลต้นไม้ในเขตโรงพยาบาล รดน้ำ พรวนดินดูแลความเรียบร้อยของสวน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.อายุระหว่าง 25-35 ปี เพศชาย
•2.จบวุฒิขั้นต่ำ ม.3
•3.ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
•4.สามารถทำงานเป็นกะ
•5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (อมตะนคร)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : สื่อสารกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวยให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.อายุระหว่าง 25-35 ปี เพศชาย/หญิง
•2.ปริญญาตรี
•3.สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•4.สามารถทำงานเป็นกะ
•5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย
3. ควบคุมการเบิกจ่ายยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย / เพศหญิง
•2. อายุไม่เกิน 35 ปี
•3. วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน : 1.คัดแยกและลงทะเบียนจดหมายเข้า
2.จัดถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสาร ให้กับแผนกต่าง ๆ
3.รับผิดชอบและควบคุมการเบิกอุปกรณ์ เครื่องในในหน่วยงานธุรการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย/เพศหญิง
•2. อายุไม่เกิน 35 ปี
•3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
•4. หากมีประสบการณ์งานด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
•6. จะต้องมาฝึกปฏิบัติงานที่กรุงเทพได้จนกว่าโรงพยาบาลจะเปิดบริการ
•7. มีหอพักให้อยู่ระหว่างที่ฝึกงานที่กรุงเทพฯ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม
รายละเอียดของงาน : 1.ออกไปรับและส่งผู้ป่วยตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
2.ตรวจเช็คสภาพรถทุกเช้า
3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จัดไว้ประจำรถ เช่น ชุดช่วยหายใจ ออกซิเจน ยา เวชภัณฑ์ ให้ครบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย
•2. อายุไม่เกิน 35 ปี
•3. วุฒิการศึกษา ม.6
•4. มีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาล
•5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (วิภารามสมุทรสาคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน : 1.พิมพ์ประวัติพนักงานลงคอมพิวเตอร์
2.ตรวจสอบตารางเวร และเช็คเวลาเข้าออกของพนักงาน
3.งานด้านสรรหาบุคคลตาม JOB ให้กับแผนกต่าง ๆ
4.งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย/เพศหญิง
•2.อายุไม่เกิน 35 ปี
•3.จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
•4.หากมีประสบการณ์งานด้านบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลไตเทียม
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภาราม
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลบริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2. ดูแลเครื่องไตเทียมให้พร้อมใช้งาน
3. ดูแลระบบน้ำเกี่ยวกับเครื่องไดเทียม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
•3. หากมีประสบการณ์งานด้านไตเทียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ผ่านการอบรมด้านไดเทียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน : 1.รับนโยบาย ควบคุม ดูแลกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
2.วางแผนอัตรากำลังคน และจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี
3.ทำการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และปฐมนิเทศพนักงานใหม่
4.ประเมินผลการขึ้นเงินเดือนประจำปี
5.จัดทำค่าจ้างเงินเดือนและค่าล่วงเวลาของพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย / เพศหญิง
•2.วุฒิการศึกษาปริญาตรี
•3.มีประสบการณ์งานด้านบุคคล ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
•4.ปฏิบัติงานประจำที่วิภารามสมุทรสาคร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เลขาแพทย์ (วิภารามสมุทรสาคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน : 1. จัดทำตารางแพทย์ออกตรวจ
2. ติดต่อประสานงานกับแพทย์
3. พิมพ์รายงานและจัดทำรายงานการประชุม
4. ทำทะเบียนประวัติแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง
•2. อายุไม่เกิน 35 ปี
•3. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
•4. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง (วิภารามสมุทรสาคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน : 1.รับการจ้างซ่อมของแผนกต่าง ๆ
2.ดูแล และสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมในพร้อมใช้งาน
3.ด้านงานเอกสารของแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย
•2.อายุไม่เกิน 35 ปี
•3.จบการศึกษาวุฒิ ปวช.-ปวส.
•4.หากมีประสบการณ์ในด้านธุรการช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.วิภาราม อมตะนคร)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : รพ.วิภาราม อมตะนคร
รายละเอียดของงาน : -ตรวจเอกสารความถูกต้องของเจ้าหนี้
-แยกประเภทรายการเจ้าหนี้แผนกต่างๆ เพื่อจัดทำสรุปค่าใช้จ่าย
-รับวางบิลจากเจ้าหนี้
-จัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆของโรงพยาบาล
-จัดพิมพ์เช็คสั่งจ่ายของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบป.ตรี บัญชี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM

กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร
5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี)
6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8.วุฒิบัติการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
ติดต่อ : แผนกบุคคล
2677 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 027222500 ต่อ 1411-1412    Fax : 027222445
http://www.vibharam.com

Jobs power By JobTH.com