บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด
บริษัท จักรวาล เป็นธุรกิจด้านบริการ การล้างรูปและถ่ายรูปโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบันได้เปิดบริการ 30 สาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด(ชลบุรีและขอนแก่น 3 สาขา) ดังนั้นบริษัทจึงมองหาบุคลลากรหลายท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วม พัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป.

เปิดไฟล์ (บริการลูกค้า)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ( วันละ300บาท+O.T3ช.ม )
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียดของงาน : ดูแลบริการลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการขยายภาพ / ล้างภาพ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม photoshop มาปฎิบัติการในงานบริการลูกค้า  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.วุฒิการศึกษาม.3 – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
•2.เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 - 35 ปี
•3.ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม PHOTOSHOP รวมถึงมีประสบการณ์การทำงาน ร้านอัดรูป(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
•รักงานบริการ
•สามารถทำงานต่างสาขาได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
•มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
•มีอัธยาศัยดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบริการลูกค้า
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : 469 บาท ต่อวัน รวม OT.3 ช.ม.
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียดของงาน : - คอยดูแลให้บริการลูกค้าที่มาทำการล้างอัดรูป
- แนะนำสินค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
- จัดทำรายงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 18 - 35 ปี
•2. วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
•3. มีใจรักอาชีพบริการ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
•4. มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
•5. มีความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นสูง ตรงต่อเวลา
•6. มีทักษะและความรู้ด้านcomputerใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
•7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
•8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
•9. สนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
•10. มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์ / งาน Call Center / ใช้ Program Photoshop ได้จะพิจารณาเป็น พิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ Receiptionist
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน
เงินเดือน : ( วันละ300บาท+O.T3ช.ม )
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียดของงาน : -ดูแลบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้าน
-แนะนำสินค้าอธิบายรายละเอียดของสินค้า
-รับเรื่องเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
-ตอบข้อซักถามของลูกค้าทีมาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
•เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
•มีอธัยาศัยดี
•มีใจรักงานบริการ
•มีบุคลิกลักษณะที่ดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
•มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
•มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
•มีความคิด และเข้าใจในเรื่องงานบริการ
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

กราฟฟิคดีไซน์ (ด่วนมาก)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : วันละ333บาทต่อวัน+OT3ชม
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว
รายละเอียดของงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำโฟโต้บุ๊คได้ ลักษณะงานเป็นการออกแบบดีไซน์
และสามารถใช้เครื่องโฟโต้บุ๊คได้ ลักษณะงานเกี่ยวกับการทำเล่มโฟโต้บุ๊ค
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอืนที่เกียวข้อง
•เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 ปี ขึ้นไป
•มีความรู้เกี่ยวกับกระดาษและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
•มีความขยัน
•ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม PHOTOSHOP รวมถึงมีประสบการณ์การทำงาน ร้านอัดรูป(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถทำงานต่างสาขาได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
•มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
อัตรา : 12 อัตรา
เงินเดือน : 655/วัน( รายวัน419บาท+O.T3ช.ม )
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียดของงาน : -มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขายและงานบริการ
-สามารถบริหารจัดการภายในร้านได้ดี
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานMS OFFICE ได้ดี
-มีความเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในร้านได้ดี
-.มีบุคลิกภาพและมีความเป็นผู้นำที่ดี / รวมถึงสามารถบริหารจัดการภายในร้านได้ดี
-สบับสนุนการให้บริการในด้านต่างๆ กับลูกค้า
-ดูแลพนักงานประจำสาขาที่รับผิดชอบ เช่นการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงาน
-ควบคุมการทำงานและการบริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
-ควบคุม กำกับดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ขายให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี ขึ้นไป
•มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE
•มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารหรือร้านถ่ายรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานต่างสาขาได้
•มีความรับผิดชอบสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•รักงานด้านบริการ
•มีภาวะความเป็นผู้นำ และแนวความคิดสร้างสรรค์
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
•สามารถตัดสินใจและทำงานในสภาะกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

บริการลูกค้า ฝ่าย Internet
อัตรา : 2
เงินเดือน : 10,000-13,000
สถานที่ทำงาน : สาขาลาดพรา้ว(5 แยกลาดพรา้ว)
รายละเอียดของงาน : บริการลูกค้า รับ-ส่ง งานทางInternet ตอบข้อซักถามของลูกค้าทาง Internet
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
•ใช้ Social Network ได้เป็นอย่างดีและประชาสัมพันธ์ทาง Social ได้
•รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีพื้นฐานด้านกราฟฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทาง Internet ได้ดี
•ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(วันละ 8 ชั่วโมง)
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานตรวจสอบบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12000
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขา ซีคอน
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายแต่ละวันตามสาขาต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (9.00 - 18.00 น.)
หยุด วันเสาร์,อาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน30ปี
•2.ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ับญชี การเงิน การตลาด และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•3.มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
•4.มีความอดทนและมีความซื่อสัตย์
•5.สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้คล่องแคล่ว
•6.สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานตามสาขาต่างๆได้ มีค่าเดินทางหรือค่าน้ำมัน
•7.ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (9.00 - 18.00 น.)
•8.มนุษยสัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อัตรา : 0
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดของงาน : งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- สรรหา,ว่าจ้างและสัมภาษณ์เบื้องต้น
- ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ทำเงินเดือนพนักงาน
- ขาด ลา มา สาย (TAD)
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานตามสาขาของบริษัท
- สวัสดิการพนักงานและ ทำประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ติดต่อส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (Work permit)
- เสนองานบริการขององค์กรในการประชุมประจำเดือน
- เป็นที่ปรึกษาให้แก่พนักงานในองค์กร
- อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
**สามารถเริ่มงานได้ทันที**
**เวลาทำงาน จ - ศ 9.00 น - 18.00 น.
(หยุดเสาร์-อาทิตย์)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาตร์,นิติศาสตร์,จิตวิทยา ,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office , internet ได้เป็นอย่างดี
•สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ใฝ่เรียนรู้ ชอบพัฒนาตนเองอยู่ตลอด และมีความรับผิดชอบ
•มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน และการพัฒนาทรัพยามนุษย์
•มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
•ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ขยัน อดทนต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
•มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจระบบงานบริการลูกค้า
•มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทาง e-mail : recruit_chakraval@hotmail.com
หรือ โทรสอบถามได้ที่
02-7480215-16 ต่อ 15 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณนิศารัตน์ เต็กหงษ์ 087-0015450
***หมายเหตุ:สาขาขอนแก่นทั้ง 3 สาขา,บางบอน,คลองครุ,อ้อมใหญ่,บางรัก,ประชาอุทิศ ติดต่อ คุณสมชาย แท่นศิลา (Area Manager)
เบอร์โทร 081-8419301
***หมายเหตุ:สาขาปิ่นเกล้า,โลตัสปิ่นเกล้า,บางขุนศรี,บางขุนนนท์,สี่เสาเทเวศม์,ท่าน้ำนนท์ เบอร์โทร:084-6925115,083-7787398 ติดต่อ คุณรัตน์ฬะวี วีระวรรัตน์ (Area Manager)
***หมายเหตุ:สาขาลาดพร้าว,ตลาดรังสิต,ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต,แจ้งวัฒนะ,สตรีวิทย์,เกษตร ติดต่อ คุณวงศพัทธ์ ยอดดี (Area Manager)
***หมายเหตุ:สาขารามคำแหง 49, รามคำแหง 18, บางกะปิ, สุขาภิบาล 3, มีนบุรี เบอร์โทร:081-7911182 ติดต่อ คุณ นนท์ (Area Manager)
***หมายเหตุ:สาขาซีคอน, พาราไดร์,รามคำแหง 2, ชลบุรี ติดต่อคุณมนีรัตน์ พิทักษ์บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด
ติดต่อ : คุณ นิศารัตน์ เต็กหงษ์
74/1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-7480215-16 ต่อ 15    Fax :
http://WWW.CHAKRAVAL.COM

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com