บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 68 ปีที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป
.............................................
นโยบายการรับสมัครงาน
* ตำแหน่งงานที่ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องกับ งานขายประกันภัย/ทำยอดฯ ใดๆ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก !!! ☎☎☎)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับภาษีซื้อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บันทึกข้อมูลบัญชีภาษีซื้อสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานข้อมูลบัญชีใบกำกับภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับ
- ติดตามใบกำกับภาษีซื้อให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • - มีความละเอียดรอบคอบ
 • - ทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ 🌟🌟 (ด่วนมาก !!! ) 🌟🌟

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลเอกสารและติดต่อประสานงาน(ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง / ชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรม Ms Office ได้ดี

ผู้ตรวจสอบภายใน 📩📩 (ด่วนมาก !!!) 📩📩

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเป็นรายฝ่าย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ/ เศรษฐศาสตร์/ สถิติประยุกต์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การประกันภัย
 • - หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ Microsoft Office

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์ (ตรวจพิจารณารับผิดชอบเคลม) ***ด่วนมาก***

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
1.พิจารณาความรับผิดชอบค่าสินไหมรถย
นต์ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรมตามเงื่อนไขกรมธรรม์และนโยบายของบริษัท
2.ติดตามเอกสารประกอบแฟ้มเคลมและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมอย่างถูกต้อง
3.ติดตามตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสของเหตุการณ์ในกรณีรถหาย/ ฉ้อฉล อาทิ ติดตามกับพนักงานสอบสวน/ ตำรวจ ติดตามในพื้นที่เกิดเหตุ/ ชายแดน
4.นำเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการจ่ายค่าสินไหมให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายของบริษัท
5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านสินไหมให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 • - วุฒิปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และอะไหล่ยนต์
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรมแกรม Ms Office ได้ดี
 • - มีความรอบรู้ด้านเงื่อนไขกรมธรรม์
 • - มีประสบการณ์ด้านสำรวจอุบัติเหตุ หรือรับผิดชอบเคลมมาก่อน จะพิจารณาพิเศษ

พนักงานขับรถ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
ขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย/หญิง
 • -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • -ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • -มีความอดทน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางรัก)

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ได้อย่างเหมาะสม
- คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
- ออกกรมธรรม์และส่งให้แก่ลูกค้า/ ตัวแทน
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ลูกค้า/ ตัวแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีทักษะในการใช้ตรรกะ หรือการคำนวณดี
 • - สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่ใช่ประสบการณ์ตรง บริษัทฯมีการสอนงานให้ แต่ต้องสามารถเข้าใจ และเรียนรู้งานได้เร็ว
 • - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการเจรจาต่อรองและรักงานบริการ
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่สินไหม(ประเมินราคาทรัพย์สิน)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการรับแจ้งความเสียหาย ตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์ สำรวจความเสียหายทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ (เช่น บ้าน รั้วบ้าน กันสาด เสาไฟฟ้า ฯลฯ) เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกันภัยและเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทและคปภ.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปวช - ปริญญาตรี สาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • - มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
 • - มีความสามารถการนำเสนอ การประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms office ได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้ในด้านการประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม Non-Motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ติดตามสำนักงานตัวแทนที่ค้างเบี้ยนำส่งในแต่ละเดือน
- สรุปรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรม Ms office ได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเล

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงาน มอบหมาย ติดตามการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ดำเนินการพิจารณารับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเลได้อย่างเหมาะสม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่ลูกค้า/ตัวแทน
- รวบรวมข้อมูล,สถิติและจัดทำเป็นเอกสาร,รายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ/หรือเพื่อส่งมอบให้แก่กรมการประกันภัย อย่างถูกต้อง
- พิจารณา Loss Ratio ให้มีความเหมาะสมกับเบี้ยประกันภัยและในการรับงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการรับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล
 • มีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณารับประกันวินาศภัย
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน
 • สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms.office ได้ดี

เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน (ด่วน)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- จัดหา คัดเลือก ผู้รับจ้างซ่อมทรัพย์สินให้มีคุณภาพ
- สั่งซ่อมค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- อนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายของทรัพย์สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปวช - ปริญญาตรี สาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • - มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
 • - มีความสามารถการนำเสนอ การประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms office ได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้ในด้านการประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม Non-Motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (สี่พระยา)

รายละเอียดของงาน
จัดทำเอกสารและประสานงาน (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขาย)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-officeได้ดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบรายการความเสียหาย ประเมินความเสียหาย พิจารณาความรับผิดชอบเคลม อนุมัติยอดเงินเรียกร้องจากคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ อนุมัติยอดเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกัน คู่กรณี หรือผู้เสียหายแต่ละราย แจ้งผลการพิจารณา ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาวุโสที่อยู่ในความดูแล สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ (Express Room)ประจำวัน ประจำงวดเวลาต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี
 • - มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความรับผิดชอบงานด้านสินไหมรถยนต์ /ค่าซ่อมรถยนต์/ทรัพย์สิน/สินไหมบาดเจ็บ
 • - สามรถทำงานเป็นกะ (เข้าเวร)ได้
 • - มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่การเงิน***ด่วนมาก***

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางรัก)

รายละเอียดของงาน
- รับชำระเบี้ยประกัน ด้วยเงินสด,เช็ค,บัตรเครดิต
- ตรวจสอบรายการเงินโอนผ่านธนาคาร
- ติดต่อธนาคาร,ผู้ให้บริการ,คู่ค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms Office ได้ดี
 • - มีความละเอียดรอบคอบ

Programmer ( .Net Developer )

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
Programmer(.Net Developer)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 1 ปีขึ้นไป
 • - มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET, VB/C#, Jquery, Linq, MVC,WCF, WWF, IOC, DI, Enterprise Library, JSON, XML, Web Service และ Social API ได้
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, Oracle
 • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • - มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัยและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AS/400 ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ Call Center(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) **ด่วนมาก**

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้
 • ไหวพริบดีและมีใจรักงานบริการ
 • น้ำเสียงชัดเจน ไพเราะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์.

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
1.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการแจ้งอุบัติเหตุและการรับบริการเคลมเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2.ติดต่อ สื่อสาร กับลูกค้าโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, จดหมาย ฯลฯ เพื่อส่งของขวัญ (Premium) แจ้งข่าวสาร ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือคำร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้า/ ตัวแทนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
4.สนับสนุนข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่มาติดต่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การติดต่อสื่อสารที่ดี และรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Word/ExcelและInternet ได้ดี

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ ภาคสมัครใจ

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (สี่พระยา )

รายละเอียดของงาน
ประเมินค่าเสียหายของรถยนต์/ ทรัพย์สินได้เหมาะสม ยุติธรรม ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงการอนุมัติการจ่ายค่าเสียหายตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้ ให้เป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และอะไหล่
 • - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นและรักงานบริการ
 • - สามารถใช้คอมฯโปรแกรม Ms Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่สินไหมบุคคล

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- พิจารณาความรับผิดชอบค่าสินไหมและอนุมัติค่าสินไหมตามวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ สำหรับกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ ให้มีความถูกต้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์และนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตั้งเบิกจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณี ผู้เสียหาย โรงพยาบาล และกิจการอื่นๆ ที่เป็นคู่สัญญา
- รวบรวมเอกสารการตั้งเบิกเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำใบสรุปยอดสินไหม (Cash Movement) เพื่อนำส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายการเงิน ตามลำดับ
- ประสานงานกับสำนักงานตัวแทน/ ตัวแทน/ ผู้เอาประกัน/ โรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
- ประสานงานกับหน่วยราชการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการร้องเรียนจากผู้ประสบภัย เพื่อทำการชี้แจงและหาข้อยุติที่เป็นธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีใจรักการให้บริการ
 • - มีทักษะการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • - สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS-office ได้ดี

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

อัตรา : 10

เงินเดือน : 18,000-30,000 (รายได้รวม)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ***พื้นที่ด่วนที่ต้องการ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ***

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสินไหม
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองพร้อมใบขับขี่

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 18,000-30,000 (รายได้รวม)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ***สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี *** (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • - บุคลิกดี มีความอดทน มีใจรักงานบริการ
 • - สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (สี่พระยา)

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลืองานด้านออกสำรวจภัย,จัดทำ Survey report,ใบเสนอราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย /หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-office ได้ดี

Senior System Administrator

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ.มิตรแท้ประกันภัย 295 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

รายละเอียดของงาน
- Manage and administer IT systems include fault analysis, performance management, provisioning and maintaining quality of the systems.
- Monitor the performance, identify troubleshoot and resolve scheduling problem in order to maintain efficient in IT operation support both hardware and system.
- Protect computer systems and computer data from threats from both internal and external people to damage, disrupt, and misdirect of the services .
- Plan and manage backup and recovery of company computer systems during disaster

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Thai national
 • BS/MS computer science, engineer or IT related field
 • Ability to manage and configuration Windows 2003, 2008 , 2016 server and Windows Server system (Active Directory,GPO, SMS, WSUS, Exchange ,etc.) and Microsoft Security Solutions.
 • 3 - 5 years’ experience in Installation, Configuration and System Administration for Vmware product: vSphere, vCenter
 • Experience in server maintenance

เจ้าหน้าที่การเงินรับเบี้ยประกัน (ด่วน)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- รับชำระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า/ ตัวแทน/ สำนักงานตัวแทน/ สถาบันการเงิน โดยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทรับชำระ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
- บันทึกรายการรับชำระเบี้ยประกันภัยและรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บริหารธุรกิจ
 • - มีความละเอียดรอบคอบ
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms Officeได้ดี

เซอร์เวย์เซ็นเตอร์

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจจรับเอกสารจากพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
2.ติดตามประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอเรื่องทำจ่าย
3.ทำสรุปค่าระยะทางของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรม Ms Office ได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครOnlineผ่านwww.Jobth.com
- ส่งใบสมัครทาง E-mail:Recruit@mittare.com
- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777ต่อ8503,8507
แฟกซ์ : 02-640-7799 ต่อ 8508,8503

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.mittare.com
ดูแผนที่