บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 68 ปีที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป
.............................................
นโยบายการรับสมัครงาน
* ตำแหน่งงานที่ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องกับ งานขายประกันภัย/ทำยอดฯ ใดๆ

เลขานุการ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลตารางนัดหมายงานประชุมและเตรียมเอกสารการประชุม ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการใน/ต่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • -มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับ พอใช้

ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยต่อ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
-จัดสรรความเสี่ยงภัยทุกกรมธรรม์เข้าสัญญาประกันภัยต่อ และกระจายความเสี่ยงโดยจัดทำประกันภัยต่อเฉพาะราย (FacultativeReinsurance) หรือ Outward ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่ออื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณารับประกันภัยต่อ(Inward)ที่มีLoss Ratioต่ำและทำกำไรให้แก่บริษัท
- เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทคู่สัญญาที่รับประกันภัยต่อจากบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์ด้านงานรับประกันภัยต่อ 3 ปีขึ้นไป
 • - ทักษะการเจรจาต่อรอง

เจ้าหน้าที่สินไหม(ประเมินราคาทรัพย์สิน)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการรับแจ้งความเสียหาย ตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์ สำรวจความเสียหายทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ (เช่น บ้าน รั้วบ้าน กันสาด เสาไฟฟ้า ฯลฯ) เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกันภัยและเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทและคปภ.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปวช - ปริญญาตรี สาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • - มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
 • - มีความสามารถการนำเสนอ การประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms office ได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้ในด้านการประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม Non-Motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเล

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงาน มอบหมาย ติดตามการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ดำเนินการพิจารณารับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเลได้อย่างเหมาะสม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่ลูกค้า/ตัวแทน
- รวบรวมข้อมูล,สถิติและจัดทำเป็นเอกสาร,รายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ/หรือเพื่อส่งมอบให้แก่กรมการประกันภัย อย่างถูกต้อง
- พิจารณา Loss Ratio ให้มีความเหมาะสมกับเบี้ยประกันภัยและในการรับงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการรับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล
 • - มีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณารับประกันวินาศภัย
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms.office ได้ดี

เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
-ประเมินความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับ
- กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่คาดการณ์ไว้
- จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิ กรมธรรม์ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ใบสลักหลัง ใบแจ้งเบี้ยประกัน
- จัดทำใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์สำหรับลูกค้าที่อายุกรมธรรม์ใกล้จะหมด
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ลูกค้า/ ตัวแทน อาทิ อัตราเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ เงื่อนไขการประกันภัยเบื้องต้น
- รวบรวมข้อมูล, สถิติ และจัดทำเป็นเอกสาร, รายงาน
- พิจารณา Loss Ratio ให้มีความเหมาะสมกับเบี้ยประกันภัยและในการรับงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-office เบื้องต้นได้ดี

เจ้าหน้าที่อะไหล่

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกอะไหล่เรื่องการจัดและดูแลสต๊อกอะไหล่ รวมถึงการคุมราคา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาชาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office ได้ดี

พนักงานขับรถ

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
ขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย/หญิง
 • -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • -ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • -มีความอดทน

เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- จัดหา คัดเลือก ผู้รับจ้างซ่อมทรัพย์สินให้มีคุณภาพ
- สั่งซ่อมค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- อนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายของทรัพย์สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปวช - ปริญญาตรี สาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • - มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
 • - มีความสามารถการนำเสนอ การประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms office ได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้ในด้านการประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม Non-Motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
ประเมินค่าความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยว ชน ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติจ่ายค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ค่าแรง ตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้
(สถานที่ปฏิบัติงานภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และอะไหล่
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นและรักงานบริการ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ถ่ายภาพ กิจกรรมบริษัทฯ เก็บข้อมูลข่าวประจำวัน ติดประกาศ ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม/ การออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน/ นิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์
 • - มีทักษะในการบันทึกภาพด้วยกล้องประเภทต่างๆ
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรมแกรม Ms office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบรายการความเสียหาย ประเมินความเสียหาย พิจารณาความรับผิดชอบเคลม อนุมัติยอดเงินเรียกร้องจากคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ อนุมัติยอดเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกัน คู่กรณี หรือผู้เสียหายแต่ละราย แจ้งผลการพิจารณา ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาวุโสที่อยู่ในความดูแล สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ (Express Room)ประจำวัน ประจำงวดเวลาต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี
 • - มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความรับผิดชอบงานด้านสินไหมรถยนต์ /ค่าซ่อมรถยนต์/ทรัพย์สิน/สินไหมบาดเจ็บ
 • - สามรถทำงานเป็นกะ (เข้าเวร)ได้
 • - มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
-สรรหาบุคลากรตามอัตรากำลังว่าง
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตาม Website
-ดำเนินการคัดเลือก,นัดหมาย
-จัดทำสัญญาจ้างให้กับพนักงาน
-บันทึกประวัติพนักงาน
­-จัดทำคำสั่ง/ประกาศภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับพนักงานใหม่ แต่งตั้ง โอนย้าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • -วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • -มีประสบการณ์ด้านสรรหา 1 ปีขึ้นไป
 • -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • -มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • -ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลเอกสารและติดต่อประสานงาน(ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรม Ms Office ได้ดี

Programmer ( .Net Developer )

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
Programmer(.Net Developer)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 1 ปีขึ้นไป
 • - มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET, VB/C#, Jquery, Linq, MVC,WCF, WWF, IOC, DI, Enterprise Library, JSON, XML, Web Service และ Social API ได้
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, Oracle
 • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • - มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัยและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • - ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AS/400 ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทนายความ

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการดำเนินคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ในศาลยุติธรรม ศาลแรงงานรวมถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ได้อย่างถูกต้อง จัดทำเอกสาร/รายต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบว่าความ)
 • - มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 2 ปี
 • - มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยดี ตลอดจนพระราชบัญญัติและกฎระเบียบทั่วไป
 • - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • - มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ Microsoft Office

เจ้าหน้าที่ Call Center(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้
 • ไหวพริบดีและมีใจรักงานบริการ
 • น้ำเสียงชัดเจน ไพเราะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการแจ้งอุบัติเหตุและการรับบริการเคลมเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ติดต่อ สื่อสาร กับลูกค้าโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์,อีเมล์,จดหมายฯลฯ เพื่อส่งของขวัญ(Premium)แจ้งข่าวสาร ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การติดต่อสื่อสารที่ดี และรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Word/ExcelและInternet ได้ดี

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 18,000-30,000 (รายได้รวม)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสินไหม
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองพร้อมใบขับขี่

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 18,000-30,000 (รายได้รวม)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ***สถาที่ปฏิบัติงาน ลาดกระบัง,บางรัก *** (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • - บุคลิกดี มีความอดทน มีใจรักงานบริการ
 • - สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด

เชฟ อาหารฝรั่งและอาหารอเมริกัน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ร้านทรัยเบ็คก้า เรสโทรบาร์ ชั้น 1 นิฮอนมูระ มอลล์ ซอยทองหล่อ13

รายละเอียดของงาน
มีความสามารถในการปรุงอาหารฝรั่งและอาหารอเมริกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ทำอาหารอเมริกันและยุโรป
 • - สุขภาพแข็งแรงและประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ
 • - มีใจรักการทำอาหาร

ผู้จัดการร้านอาหาร

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ร้านทรัยเบคก้า เรสโทรบาร์ ชั้น 1 นิฮอนมูระ มอลล์ ซอยทองหล่อ13

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า
- ดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
- ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
 • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

พนักงานเสิร์ฟ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ร้านทรัยเบคก้า เรสโทรบาร์ ชั้น 1 นิฮอนมูระ มอลล์ ซอยทองหล่อ13

รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนู
- นำอาหารและเครื่องดื่มเสิร์ฟให้กับลูกค้า
- ดูแลความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • - ถ้าสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (สี่พระยา)

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลืองานด้านออกสำรวจภัย,จัดทำ Survey report,ใบเสนอราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย /หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงาน
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-office ได้ดี

Bartender (บาร์เทนเดอร์)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ร้านทรัยเบคก้า เรสโทรบาร์ ชั้น 1 นิฮอนมูระ มอลล์ ซอยทองหล่อ13

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการ จัดเตรียมเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มและควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มในเรื่องรสชาติ สีสัน และการตกแต่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์บาร์เทนเดอร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - มีใจรักงานบริการ

เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไป

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ถนนสี่พระยา เขตบางรัก (ใกล้MRTสามย่าน)

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการด้านการเงินรับ (ค่าเบี้ยประกันภัย และรายรับอื่นๆ อาทิ ค่ายกเลิกกรมธรรม์ ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ ฯลฯ) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง
ตรวจสอบเอกสารรับเงินต่างๆ ให้มีความถูกต้อง อาทิ เอกสารนำส่งค่าเบี้ยประกัน รายการเงินโอนเข้าบัญชี ใบนำฝากเช็ค เป็นต้น
นำเงินสด/ เช็คเข้าบัญชีธนาคารและปรับปรุงยอดในสมุดบัญชี
ตรวจสอบยอดเงิน (เงินสด, เงินโอน, ยอดเงินในบัญชี)
จัดทำใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการรับเงินในระบบ
- ตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชี พร้อมบันทึกและปรับปรุงรายการเงินโอนในระบบให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง
- จัดทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน รายงานสรุปการปรับปรุงประจำวัน เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขา การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • - มีความละเอียดรอบคอบ
 • - สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-Office ได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครOnlineผ่านwww.Jobth.com
- ส่งใบสมัครทาง E-mail:Recruit@mittare.com
- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777ต่อ8505
แฟกซ์ : 02-640-7799 ต่อ 8505

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.mittare.com
ดูแผนที่