บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.
Export Sales
อัตรา : 2
เงินเดือน : 25,000 - 35,000
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : Formulates sales and marketing plans for company product in international market. Coordinates with all concerned parties to support and increase sales volumes in international market. Keeps close relations with major customers.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male - Female
•Bachelor’s Degree or higher in Marketing, International Business or related fields
•At least 1 – 5 years working experience in Export sales, Marketing
•Willing to traveling as company assign
•Good leadership skills, highly motivated and energetic.
•Service-minded, initiative and interpersonal skills
•Possesses strong communication and presentation skills
•Good command of both spoken and written English and computer literacy.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (MRP)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ, ฟิสิกส์, การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการวางแผนวัตถุดิบ หรือวางแผนโครงการ
•มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, คำนวณอย่างคล่องแคล่ว
•มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12,000 - 16,000
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - รับสาย ต่อสาย โอนสาย ทั้งภายนอกและภายใน
- จัดทำเอกสารค่าสาธารณูปโภค
- ต้อนรับผู้มาติดต่อ
- ประสานงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีทุกสาขา
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีความกระตือร้น
•รักงานบริการ
•มีความขยัน อดทน
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production Planning
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต (เป็นสายงานธุรกิจเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความรู้ในโปรแกรม MRP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Powerpont, Outlook)
•สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, ความคิดริเริ่ม, มีสัมพันธภาพในการทำงานที่ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Engineer)
อัตรา : 4
เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราดกม.18
รายละเอียดของงาน : 1.Inspects and solves problems in production unit.
2.Monitors in production recording and analyses for improvement in production processes.
3.Prepares for production reports.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelors degree in Industrial or Production engineering
•Initiative and hands on with positive attitude
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Training Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนาตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
- จัดทำ Competency
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
•บุคลิกภาพดี สื่อข้อความได้ชัดเจน ทัศนคติดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์ (บรรจุภัณฑ์)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 17.50 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างก่อสร้าง
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด กม.18 ใกล้ม.หัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ดูแบบ เขียนแบบ ประเมิณราคา คุมการก่อสร้าง ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 20 - 30 ปี
•วุฒิ.ปวส
•หากมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง เขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ในประเทศ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ดำเนินการจัดซื้อสินค้า และการส่งมอบจากต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ลดต้นทุนของสินค้า
- ติดตามปัญหาคุณภาพของสินค้าที่มีการ REJECTED
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด, การขาย, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ในด้านการจัดซื้อ ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม
•มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
•มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีทักษะทางด้านการคำนวณ / บุคลิกภาพคล่องแคล่ว / ไหวพริบดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Domestic Sales Executive
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Responsible for Sales Domestic
- Contact customers, establish good communication and relationship with customer’s operation staff
- Issuing the quotation to customer
- Negotiation with customer. Delivery
- Product sample arrangement and cooperate with R&D department
- Implement for Marketing, Sales Strategy
- Create for Product Profile
- Forecast sales for targeted customers and try to realize the plan
- Internal & External complaint receive
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male or Female, Age 22 – 35 years old
•Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or related field
•At least 1 years experience in Sales & Marketing Management
•Experience in Manufacturing sales product will be advantaged
•Good command in written & spoken English, Computer literacy (MS-Office)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Import - Export Officer
อัตรา : 3
เงินเดือน : 18,000 - 25,000
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : To provide support in the import/export administration, to prepare import/export documents in compliance with customs regulations and company procedures, to proceed all import processes from purchasing the goods from oversea suppliers, clearing the customs, etc. until the goods has been delivered to warehouse, to generate Company documents and reports and to carry out all related works as assigned by manager
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelor’s degree or higher in business administration or related field
•Minimum 2-3 years experience in oversea Import - Export
•Having knowledge of L/C, shipping procedures and processing shipping documents
•Computer Literacy (E-mail, Word, Excel, Power point)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่กระบวนการผสมเครื่องสำอางค์
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. รับผิดชอบในการผสมสินค้าของทีมงานที่สังกัดอยู่ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รับผิดชอบในการควบคุมเงื่อนไขในขณะกระบวนการผสมให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบติดตามงานตลอด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน
•มีระเบียบวินัยในการทำงาน
•สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลา และทำงานกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production supervisor
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บางนา - ตราด กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม สั่งการ และติดตามงานในการผลิตสินค้าของทีมงานให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตราฐานที่กำหนด
- พัฒนา ฝึกสอนงาน และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต, เคมี, อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ในสายงานการผลิตเครื่องสำอางค์, อาหาร, ยา หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309    Fax : 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com