บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.


นักวิทยาศาสตร์ (R&D Packaging) สาขาบางนา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, IE
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (สาขาบางนา)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ,ศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
- ปรับตั้ง และใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดเตรียมชิ้นส่วนเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
- ประกอบและปรับตั้งเครื่องจักร
- ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต,อุตสาหกรรม, เครื่องกล, ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และรู้ระบบงานเครื่องจักร
 • หากเข้ามาสมัครที่ บริษัทฯ จะได้รับการสัมภาษณ์ ทันที

หัวหน้าหน่วยผลิต (Production Supervisor)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซอยวัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ. บางพลี ถ.บางนาตราด กม.18

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมสั่งการและตรวจสอบติดตามงานผลิตสินค้า (เครื่องสำอาง)
ของทีมงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดตลอดจนพัฒนาฝึกสอนงาน
และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ของทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง / อาหาร อื่นๆที่ใกล้เคียง
 • สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
 • สามารถอยู่ปฎิบัติงานล่วงเวลา

ช่างกลึง ขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร งานมิลลิ่ง

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, งานขึ้นรูป, เชื่อมอาร์กอน,
เชื่อมไฟฟ้า, กลึงชิ้นงาน อ่าน และเขียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานกลึง และขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร 1-2 ปี ขึ้นไป

วิศวกรควบคุมการผลิต (สาขาบางนา)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราดกม.18

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม line การผลิต
- วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการ และสนับสนุนการผลิต
- วิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องจักร, วัสดุการผลิต, สิ่งแวดล้อม และข้อมูลการสั่งผลิต
- ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตให้สอดคล้อง เกิดความคล่องตัว และมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ควบคุมค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการผลิต
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ, ต้นทุน, ปริมาณ และระยะเวลาการส่งมอบ
- ควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิค ในไลน์ผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, อุตสาหกรรม อื่่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานผลิต 0-1 ปี ขึ้นไป
 • ชอบงานสร้างสรรค์ มีไหวพริบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (สาขาบางนา)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี

รายละเอียดของงาน
- จัดทำ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- กำหนดสเป็กของบรรจุภัณฑ์
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 วิทย์-คณิต, ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์, การตลาด, การบัญชี
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ช่างสังเกตุ คล่องแคล่ว มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำ OT ได้
 • ถนัดมือขวา
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้เวอร์เนียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (สาขาบางนา)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
- ซ่อมบำรุงระบบเมนไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมให้ปรึกษา และคำแนะนำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง,
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์
 • สายตาไม่บอดสี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
- Sourcing and negotiating the supply of goods and services.
- Processing of purchase orders through the purchase order system.
- Processing of invoices, matching them against purchase orders, obtaining certification that the goods/services have been received, preparing document to ensure timely and accurate payments are made to suppliers.
- Ensuring supplier accounts are up to date through the processing of credit notes, answering supplier inquiries and the performing of supplier statement reconciliations.
- Provision of sufficient information and analysis to enable the accurate recording of fixed assets where these are being purchased.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ปริญาตรี - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานจัดซื้อต่างประเทศด้านวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
 • - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • - มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ช่างกลึง-มิลลิ่ง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 8,500 - 15,000

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานกลึงและงานมิลลิ่ง หน่วยงานซ่อมเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส.เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2- 3 ปี ในด้าน งานกลึง งานมิลลิ่ง
 • หากสามารถเขียนแบบและอ่านแบบ Auto cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.com

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 (หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309
แฟกซ์ : 02-3468247

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง

http://www.ilc-cosmetic.com
ดูแผนที่