รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

นักรังสีเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ให้การตรวจวัดทางรังสีวิทยากับผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี ในสาขารังสีเทคนิควิทยา
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • 5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรา : 2 ด่วน***

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย ของ รพ.และคู่แข่ง 3.มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 4.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด
 • 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 4.มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนก ส่งเสริมการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • 6.บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พยาบาล ICU (ด่วนมาก)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวงานด้านระบบคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถใช้ Program Microsoft office ได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพในสาขาพยาบาล
 • มีประสบการเกี่ยวกับด้าน HA อย่างน้อย 1 ปีหรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานขับรถ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ขับรถธุรการ รถพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • 2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • 3.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลดี
 • 4.สามารถเข้างานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์คลังยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ด้าน HA ISO
 • มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(ด่วน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ให้การดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยขณะได้รับการรักษา
2.ให้การดูแลรักษาและให้ความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรักษาแก่นักกายภาพขณะทำการรักษาผู้ป่วย
3.จัดเตรียมดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องมือทั่วไปในแผนกกายภาพบำบัด
4.ดูแลเก่ยวกับผ้าต่างๆ เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และตรวจเช็คการรับส่งผ้า
5.ทำการเก็บรายการข้อมูลต่างๆแผนกเช่นจำนวนผู้ป่วยแต่ละวันที่มาทำการรักษา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รายได้ที่เข้าแผนก การเช็คของที่เบิกมาใช้ที่แผนก เช่นยา และพัสดุ
6.เก็บรวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายส่งการเงิน และสำเนาใบเสร็จต่าง ๆ
7.ตรวจสอบเครื่องมือในแต่ละวันให้มีสภาพพร้อมในการทำงานหากพบว่ามีปัญกาต้องทำการแจ้งซ่อมที่แผนกช่าง
8.นอกจากให้การรักษาและดูแลทางด้านร่างกายแล้ว ต้องดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย ควรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดการรักษา
9.รับ - ส่งผู้ป่วยหลังทำการรักษา
10.ประสานงานกับหอผู้ป่วย และพนักงานเปล เพื่อส่งผู้ป่วยในที่จะมารับการรักษา
11.ต้อนรับ และช่วยเหลือผู้ป่วยเตรียมตัวเพือรับการรักษา
12.เบิกพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากแผนกพัสดุ และคลังยา ตามที่ได้รับการมอบหมาย
13.พาญาติ - ผู้ป่วย เพื่อติดต่อแผนกการเงิน และแผนกจ่ายยา
14.รายงานปัหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และแนวทางป้องกัน
15.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป/เพศหญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักงานบริการ
 • มีความสามารถในการนวดฝ่าเท้า นวดตัว แผนไทย แผนปัจจุบัน

โภชนากร

อัตรา : 1 ด่วนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดรายการอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์
2. จัดทำการขอซื้อของสด ของแห้ง ให้ตรงกับรายการอาหารที่กำหนด
3. ตรวจสอบจำนวนอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับ Ward
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
5. ควบคุมดูแลอาหารผู้ป่วย
6. ควบคุมดูแลการจัดอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
 • เพศชาย, หญิง
 • มีบุคคลิกดี
 • มีสุขอนามัยที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.วุฒิ ม.6
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6.ทำงานเป็นกะได้

พยาบาล Nursery Full Time

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ รู้จักให้อภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน มีความระเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือทางด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดและมีความสามารถช่วยเหลือเด็กแรกคลอด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ตรวจการพยาบาล

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป

นักเทคนิคการแพทย์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
...

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ห้องคลอด

หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการภายในแผยก
2.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
3.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
4.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
5.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนสุขาภิบาล + เครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
เลขที่ 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000
แฟกซ์ : 02-7295050

ติดต่อ : แผนกบุคคล

ดูแผนที่