รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน Full Time
อัตรา : 3 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราฎร์สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.คัดกรองสิทธิ์ประวัติผู้ป่วยต้อนรับผู้มารับบริการจัดเก็บ
และค้นหาประวัติผู้ป่วย
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส.
•สามารถทำงานเป็น กะได้
•บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
•มีประสบการณ์ในงานเวชระเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถ
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ขับรถธุรการ โรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
•2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•3.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลดี
•4.สามารถเข้างานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฏร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ช่วยงานในแผนกรังสี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
•ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
•มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office
•บุคลิกภาพดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
•2.วุฒิ ม.6
•3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•6.ทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ทำการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลทุกชนิดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ประสานงานช่างภายนอกในกรณีที่มีการจัดจ้างมา และบันทึกการทำงานและเวลาทำงานตามจริง รวมทั้งการเปลี่ยน ก๊าซทางการแพทย์
ตรวจเช็คงานตามตารางและเวลา ที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
•มีทักษะทางด้านช่าง
•สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานการซ่อมบำรุงได้
•สามารถแก้ไขระบบโทรศัพท์,ไฟฟ้า หรือระบบเครื่องปรับอากาศ อย่างใดอย่างหนึ่งได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเครื่องมือแพทย์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฏร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุง ,ตรวจเช็คความเีรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•รับผู้จบปวส.
•มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office
•มีใบรับรองในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน(cashier)
อัตรา : 1 ด่วน
เงินเดือน : 11,000 - 12,000
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบ และรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
•3.สามารถใช้ Program สำเร็จรูป และ Microsoft office
•4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาล Nursery Full Time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ รู้จักให้อภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•มีความอดทน มีความระเอียดรอบครอบ
•มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือทางด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดและมีความสามารถช่วยเหลือเด็กแรกคลอด
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักรังสีเทคนิค
อัตรา : 2
เงินเดือน : 40,000
สถานที่ทำงาน : เกษมราษกร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ให้การตรวจวัดทางรังสีวิทยากับผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี ในสาขารังสีเทคนิควิทยา
•3.มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
•4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
•5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาล ER
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 19,000.- ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
•3.มีใบประกอบวิชาชีพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สุขศึกษา
อัตรา : 1 ด่วน
เงินเดือน : 11,000 - 12,000
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรี สุขศึกษา,สาธารณสุข
•อายุไม่เกิน 35 ปี
•ชายเท่านั้น
•มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ,ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรมสำเร็จรูปได้
•ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักเทคนิคการแพทย์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์
•3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
•4.มีใบประกอบวิชาชีพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

รับผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าทีู่ธุรการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : งานธุรการ งานเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
•4.รับเฉพาะคนพิการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร
อัตรา : 1
เงินเดือน : 24,000
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา
2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน
3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล
4.จ่ายยาให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์
5.ควบคุมการจัดเตรียมยาของผู้ช่วยเภสัชกร
6.ควบคุมสินค้าคงคลัง ณ.จุดบริการต่างๆ ได้แก่ห้องยานอกและห้องยาใน
**บันทึกข้อมูลระบบคุณภาพของแผนก เช่น Medication Errors,ADR ฯลฯ และรวบรวมรายงานส่งหัวหน้าแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
•มีใบประกอบแพทย์
•มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
•มีความระเอียดรอบคอบ
•มีภาวะเป็นผู้นำ
•มี Service Mind
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลไตเทียม
อัตรา : 3
เงินเดือน : N/A
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฐร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ในแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. จบปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
•2. ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตเทียม
•3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ต้องการด่วน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลวิชาชีพ(IPD,OPD,ER)FT
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 18,000.- ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎสุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ประจำแผนก Ward OPD ER
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามแพทย์สั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
•3.มีใบประกอบโรคศิลปะ
•4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
•5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้า Ward
อัตรา : 1
เงินเดือน : >25000
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานและบริหารงาน ภายใน Ward
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•2.วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
•3.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
•4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
•5.มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกห้องคลอด
อัตรา : 1 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : บริหารและปฎิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาตัดสินใจและให้ความความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุดและติดตามหากมีความจำดป็นต้องซื้อใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
•ด้านปฏิบัติการในห้องคลอด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
•มีทักษะด้านบริหารการจัดการ
•มีภาวะผู้นำ
•มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกไตเทียม
อัตรา : 3 ด่วนมาก
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมรา๋ษฎร์ สาขาสุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนกไตเทียม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
•2.จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
•3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•4.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•5.สามารถทำงานเป็นกะได้
•6.หากมีประสบการณ์แผนกไตเทียมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกเด็กแรกเกิด (NS)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมรา๋ษฎร์ สาขาสุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลให้การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ.ป่วย.ภาวะวิกฤต ไ้ด้
2. ช่วยเหลือและดูแลให้คำแนะนำในการดูแลทารกให้แก่มารดา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 19 - 35 ปี
•2.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•3.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•4.รักงานบริการ
•5.สามารถทำงานเป็นกะได้
•6.หากมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกงานแผนกเด็กแรกเกิดมาจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลห้องคลอด
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ...
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรีการพยาบาล
•มีประสบการณ์ห้องคลอด
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงานรพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
ติดต่อ : แผนกบุคคล
88,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000 ต่อ1217    Fax : 02-7295050
http://www.kasemradskb3.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com