รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน Full Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.คัดกรองสิทธิ์ประวัติผู้ป่วยต้อนรับผู้มารับบริการจัดเก็บ
และค้นหาประวัติผู้ป่วย
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็น กะได้
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
 • มีประสบการณ์ในงานเวชระเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย ของ รพ.และคู่แข่ง 3.มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 4.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด
 • 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 4.มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนก ส่งเสริมการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • 6.บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์คลังยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ด้าน HA ISO
 • มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 1 ด่วนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
จัดทำ ตรวจสอบ รายงานและบันทึกทางด้านบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • ทักษะด้านประสานงาน การติดตามงาน

เภสัชกร FULL TIME

อัตรา : 3

เงินเดือน : 32,+++(ไม่รวมOT)

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีใบประกอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : ร.พ. การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ดูแลด้านSoftwareและHardWareของคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลทั้งหมด เก็บข้อมูลสถิติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ Software พื้นฐานทั่วไปได้
 • สามารถเขียนคำสั่ง SQLระดับเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.วุฒิ ม.6
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6.ทำงานเป็นกะได้

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก Ward

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2. จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
 • 3.จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
 • 4. มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 6.หากมีประสบการณ์ที่ Ward จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ํธุรการฝ่ายการแพทย์

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ประสานงาน ติดตามงาน นัดหมาย แพทย์
สรรหาแพทย์มาร่วมงานในรพ.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • บุคลิกภาพดี
 • รักการบริการ

ผู้ช่วยเภสัชกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
นับยา,จัดยา ,เช็คสต๊อก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ช/ญ
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะ
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ตรวจการพยาบาล

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

อัตรา : 1 ด่วน

เงินเดือน : 11,000 - 12,000

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี สุขศึกษา,สาธารณสุข
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ชายเท่านั้น
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ,ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
มีความรู้่เกี่ยวกับประกันของบริษัทประกันต่าง ๆ ,สามารถให้ความรู้่หรือคำแนะนำเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 2.เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 4.มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

นักเทคนิคการแพทย์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • 2.วุฒิ ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์
 • 3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีใบประกอบวิชาชีพ

หัวหน้าแผนกห้องคลอด

อัตรา : 1 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารและปฎิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาตัดสินใจและให้ความความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุดและติดตามหากมีความจำดป็นต้องซื้อใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ด้านปฏิบัติการในห้องคลอด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านบริหารการจัดการ
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
...

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ห้องคลอด

หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการภายในแผยก
2.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
3.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
4.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
5.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนสุขาภิบาล + เครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ทีมพยาบาล ER/PT

อัตรา : 3-4 คน/ทีม

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้

พยาบาล ER

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(P&P)

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
2.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
3.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
4.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
88,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000
แฟกซ์ : 02-7295050

ติดต่อ : แผนกบุคคล

ดูแผนที่