รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์คลังยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
•ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
•มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
•ความรู้ด้าน HA ISO
•มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักรังสีเทคนิค (X-RAY)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขารังสีเทคนิค
•3. มีใบประกอบวิชาชีพ
•4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สำนักคุณภาพ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•3. ติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน / แก้ไขปัญหา
•4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
•5.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นเดือนใดที่มี 5 เสาร์)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร/คลังยาและเวชภัณฑ์
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา
2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน
3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล
4.ควบคุมสินค้าคงคลัง ณ.จุดบริการต่างๆ ได้แก่ห้องยานอกและห้องยาใน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
•มีใบประกอบแพทย์
•มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
•มีความระเอียดรอบคอบ
•มีภาวะเป็นผู้นำ
•มี Service Mind
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่คลังยา
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9500
สถานที่ทำงาน : ร.พ. เกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับสินค้า ทั้งชนิด จำนวนปริมาณ และลงรับสินค้าใน stock card พร้อมกับเก็บสินค้าเข้าคลัง จัดจ่ายสินค้าให้กับแผนกต่างๆที่ขอเบิก จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นให้เป็นระเบียบ ร่วมกับแผนกบัญทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ม.6 - ปวช. ขึ้นไป
•เพศชาย
•ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
•มีความขยัน อดทน
•มีประสบการณ์ Stock ยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
•มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรหลายแผนก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักกายภาพบำบัด
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : กายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขากายภาพบำบัด
•3. มีใบประกอบวิชาชีพ
•4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน(cashier)
อัตรา : 2 ด่วน
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
•3.สามารถใช้ Program สำเร็จรูป และ Microsoft office
•4.สามารถทำงานเป็นกะได้
•5.มีเงินค้ำประกันการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
•2.วุฒิ ม.6
•3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•6.ทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนก X-Ray(รังสีเทคนิค)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 22,000(ไม่รวม OT.)
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : บริหารจัดการงานแผนก X-ray มาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง ต้นทุนค่าใช้จ่าย Labor cost, ESB.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย หรือ หญิงอายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
•2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี ในสาขารังสีเทคนิควิทยา
•3.มีใบประกอบวิชาชีพ
•4.ความรู้ด้าน HA ,ISO
•5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร
อัตรา : 3
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
•เพศชาย/หญิง
•ทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(P&P)
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
2.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน(อนาคต)
3.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
4.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
•ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
•เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
•มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
•มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลบริหารความเสี่ยง(RM)
อัตรา : 1
เงินเดือน : >25000
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : งานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล risk management
ตรงกับข้อกำหนดของ HA.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบพยาบาลวิชาชีพ
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

รับผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : งานธุรการ งานเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
•4.รับเฉพาะคนพิการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลห้องคลอด
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ...
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรีการพยาบาล
•มีประสบการณ์ห้องคลอด
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สแกนข้อมูล Part time
อัตรา : 4
เงินเดือน : 300/วัน
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : สแกนข้อมูลผู้ป่วย
บันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
ทำงานเป็นตารางเวร (ไม่มีกะดึก)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
•เพศชาย / เพศหญิง
•อายุ 19 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ให้การดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยขณะได้รับการรักษา
2.ให้การดูแลรักษาและให้ความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรักษาแก่นักกายภาพขณะทำการรักษาผู้ป่วย
3.จัดเตรียมดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องมือทั่วไปในแผนกกายภาพบำบัด
4.ดูแลเก่ยวกับผ้าต่างๆ เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และตรวจเช็คการรับส่งผ้า
5.ทำการเก็บรายการข้อมูลต่างๆแผนกเช่นจำนวนผู้ป่วยแต่ละวันที่มาทำการรักษา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รายได้ที่เข้าแผนก การเช็คของที่เบิกมาใช้ที่แผนก เช่นยา และพัสดุ
6.เก็บรวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายส่งการเงิน และสำเนาใบเสร็จต่าง ๆ
7.ตรวจสอบเครื่องมือในแต่ละวันให้มีสภาพพร้อมในการทำงานหากพบว่ามีปัญกาต้องทำการแจ้งซ่อมที่แผนกช่าง
8.นอกจากให้การรักษาและดูแลทางด้านร่างกายแล้ว ต้องดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย ควรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดการรักษา
9.รับ - ส่งผู้ป่วยหลังทำการรักษา
10.ประสานงานกับหอผู้ป่วย และพนักงานเปล เพื่อส่งผู้ป่วยในที่จะมารับการรักษา
11.ต้อนรับ และช่วยเหลือผู้ป่วยเตรียมตัวเพือรับการรักษา
12.เบิกพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากแผนกพัสดุ และคลังยา ตามที่ได้รับการมอบหมาย
13.พาญาติ - ผู้ป่วย เพื่อติดต่อแผนกการเงิน และแผนกจ่ายยา
14.รายงานปัหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และแนวทางป้องกัน
15.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม.6 ขึ้นไป/เพศชาย
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•รักงานบริการ
•มีความสามารถในการนวดฝ่าเท้า นวดตัว แผนไทย แผนปัจจุบัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกเด็กแรกเกิด (NS)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมรา๋ษฎร์ สาขาสุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลให้การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ.ป่วย.ภาวะวิกฤต ไ้ด้
2. ช่วยเหลือและดูแลให้คำแนะนำในการดูแลทารกให้แก่มารดา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 19 - 35 ปี
•2.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•3.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•4.รักงานบริการ
•5.สามารถทำงานเป็นกะได้
•6.หากมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกงานแผนกเด็กแรกเกิดมาจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงานรพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
ติดต่อ : แผนกบุคคล
88,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000    Fax : 02-7295050

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com