บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแล กำกับ ตรวจสอบ แนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - เพศ ชายหรือหญิง
• - อายุ 25 ปีขึ้นไป
• - การศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิกชั้นสูงมาแล้ว
•ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : รวบรวมข้อมูลด้านงาน HR แต่ละสาขา จัดทำ Budjet ค่าจ้างเปรียบเทียบ ตรวจสอบค่าจ้างสาขาอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชายหรือหญิง
•25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ บัญชี การเงิน
•ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
•สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้
•ปฎิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศครั้งละนานๆได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ประโคนชัย
รายละเอียดของงาน : ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้านการตลาด และด้านการจัดการทั่วไป
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวิศวกรบอยเลอร์ ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : Pontianak,Indonesia
รายละเอียดของงาน : วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•** สัมภาษณ์หาดใหญ่**
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : Palembang,Indonesia
รายละเอียดของงาน : - กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
- วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•หากพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมิน DRC ยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•** สัมภาษณ์หาดใหญ่ **
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานบริหารจัดการ การบังคับบัญชา
•มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer (วิศวกรควบคุมงาน) จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และควบคุมต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้
•มีความมุ่งมั่น ขยันและอดทน
•หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ปรจำสาขาจังหวัดปัตตานี (STA-PT)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาจังหวัดปัตตานี
รายละเอียดของงาน : -ควบคุม ดูแล การปฏบัติงานของพนักงาน การตจัดสรรอัตรากำลังตามตำแหน่งงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตไม่ติดขัด
-ควบคุม ติดตามการปรับแต่ง การซ่อมแซ่ม รวมถึงการแก้ไขปัญหา เครื่องจักร Break down
-ติดตามรายงานผลประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
-ควบคุม ติดตามให้มีการใช้วัตถุดิบให้ถูกต้อง ตาม lot วัตถุดิบที่วางแผนไว้
-ควบคุมให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ ตามแผนการทำความสะอาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล การยาง เทคโนโลยีการผลิต
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
•หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโปรแกรมระบบ (Programmer) จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.ทุ่งลุง จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : เขียนโปรแกรม, Implement และ Support ซอร์ฟแวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม .NET และ MVC ด้วยภาษา C# หรือ ASP
- เขียนรายงานด้วย Crystal report หรือเครื่องมือสร้าง Report อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
•มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
•หากมีประบการณ์ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย VB, VFP, C# และ MS.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : 1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ไม่จำกัดเพศ
•- อายุ 28 ปีขึ้นไป
•- ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
•- มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี
•- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ
•- มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การตรวจสอบ ด้านคุณภาพสินค้า
•- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนสต๊อก (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : #N/A
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด สาขา สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : 1. จัดทำรายงานสรุปต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบ หรือสินค้า
2. ควบคุมดูแลบริหารจัดการเบิกจ่ายสินค้า ให้ตรงตามจำนวนและคุณภาพพร้อมใช้งาน
3. ตรวจนับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ควบคุมดูแลบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ของพนักงานเบิก-จ่าย
5. ดูแลควบคุมตามกฎ GMP และตามมาตรฐาน ISO
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชายหรือหญิง
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต่างประเทศ
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
- งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร
•ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่ประเทสพม่าได้
•ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจราณา เป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
4.จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.รายงานข้อมูลทางด้านการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี,พอลิเมอร์) ,อุตสาหกรรมการเกษตร
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (SSC อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : SSC อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ดูแลด้านการควบคุมเอกสาร
- การรักษาระบบคุณภาพ ตามระบบ ISO 9000
- การดำเนินกิจกรรมคุณภาพของบริษัท
- การตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านการระบบคุณภาพ และกิจกรรมคุณภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

จนท.ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.หนองพระ อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : - ประเมิน DRC
- สื่อสารกับผู้ส่งมอบ ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ
- ติดตามคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
- ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC
- ติดตามผลการประเมิน DRC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
รายละเอียดของงาน : 1 ควบคุมดูแลการสรรหาและว่าจ้างพนักงานในเครือบริษัททั้งรายวันและรายเดือน
2 จัดทำ Manpower ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3 จัดทำรายงานการรสรรหาและว่าจ้างเสนอผู้บริหาร
4 วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลกร ออกพื้นที่เพื่อสร้าง/หาเครือข่ายบุคลกรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท
5 ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และคู่แข่งทางการค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 33 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการร์ด้านสรรหาในส่วนสายงานโรงงาน มาอย่างน้อย 8 ปี
•สามรถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Senior Foreman จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.บ้านพรุ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการทำงานทีมงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมทุกสาขา
•มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนกลาง
รายละเอียดของงาน : 1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ติดต่อประสานงาน เพื่อการวางแผนการผลิต การบรรจุและส่งออกถุงมือยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์),เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์
•- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•- มีทักษะการติดต่อประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำ ภาคอีสาน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.หนองนาคำ อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิตในทุกๆด้านพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขและป้องกัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำกิจกรรมต่างๆของพนักงานเพื่อสนองต่อนโยบายของบริษัท ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาในกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•กรณีระดับการศึกษาต่ำกว่า ต้องผ่านงานด้านซ่อมบำรุงหรือการผลิตยางแท่งอย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน BOI
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรจัดซื้อ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- สำรวจ Supplier ให้ตรงกับลักษณะงาน ตรงตามความต้องการ
- วิเคราะห์ ประเมิน ขีดความสามารถ ของ Supplier
- ประมาณราคา จัดหาราคาในพื้นที่สำหรับโครงการใหม่
- จัดการประมูลราคา ควบคุมรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกัน
- เปรียบเทียบ เจรจาต่อรอง สรุปคัดเลือก ในส่วนงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบบำบัด ระบบน้ำ
- งานจัดซื้ออุปกรณ์สั่งทำ
- งานจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชายอายุ 25 ปีขึ้น
•- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
•- ถ้ามีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ งาน Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•- เขียนแบบ ดูแบบเครื่องจักร อาคาร ไฟฟ้ัาได้
•- สามารถออกต่างจังหวัดได้ (ประมาณ 7 วัน/เดือน)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความมรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา วิทยาศาสตร์,เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง
•- สามารถทำงานเข้ากะได้และไม่แพ้สารเคมี
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC4) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักเกษตร ประจำภาคเหนื่อ (SRP)
อัตรา : มากกว่า 15 อัตรา
เงินเดือน : 12,001-15,000
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สกลนคร,สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : 1.จัดทำรูปแบบแผนงานการเกษตรของแต่ละโครงการ
2.วางแผนงานโครงการเกษตรของแต่ละโครงการ
3.บริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการเกษตร
4.ควบคุมคุณภาพผลผลิต
5.สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเกษตร
6.ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่
7.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
8.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆเสนอบริษัท
9.ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22-30 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
•ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีไบขับขี่
•สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขา กรุงเทพ ฯ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ
รายละเอียดของงาน : - คีย์รับเงินและจัด Voucher

- เช็คเงินกู้ Packing Credit และออกตั่วเงินกู้

- แจ้งรับเงินและยืนยันการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

- Update Forex by day and by month

- เรียกรายงานลูกหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ไม่จำกัดเพศ
•- อายุ 25-35 ปี
•- ปรัญญาตรีสาขาการเงิน / การบัญชี
•- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย
- บำรุงรักษาบอยเลอร์ตามแผนงานบำรุงรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำภาคตะวันออก (STA-SG)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป
2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน
3.ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร
4.ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำภาคใต้ตอนล่าง)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนล่าง (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปรีญญาตรี สาขาวชา วิทยาศาสตร์/ โพลิเมอร์ ยาง/เกษตร(พืช)
•สามารถใช้คอมพีวเคอร์ได้
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนดแผนการดำเนินการ TPMและกำหนดแผนการ ตรวจติดความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลและนำเสนอแนวทางปรับปรุง และประเมินผลการดำเนิน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้
2.ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุม, ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกลุ่มกิจกรรมและ Pillar ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบวิศวกรรมอุตสาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Service Engineer (STA-BKK) จ.กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับเครื่อง Server และ ระบบ Network
- ติดตั้งและดูแลระบบ Server, Windows, VM ware, Server Hard, San Storage, Backup
- ติดตั้งและดูแลระบบ Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, Proxy, LAN, WAN, Switch, Firewall และอุปกรณ์ Network อื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•มี Certificate ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Solution Engineer (STA-BKK) จ.กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Server และ Network หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intrantruction ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบจัดหาติดตั้ง Windows, VM ware, Active Directory, Exchang, Sal, SAN Storage
- บริหารโครงการและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน
- จัดทำเอกสารและคู่มือระบบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มม วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีความรู้ทางด้าน CCNA, CCNP, MCSE Certificate
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Network Engineer จ.กรุงเทพมหานคร(STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Network และ Server
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intranstructure ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบและติดตั้งระบบ Network Intrantruction, LAN, WAN, Wiless, Firewall, Voice และระบบอื่น ๆ
- บริหารโครงการและติดตามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้าน วิศกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีใบรับรอง CCNA หรือ CCIE , CCNP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนกร Implement อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
- ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
- ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 27 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
•เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง
•มีความสามารถ Implement ระบบ SAP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.ปัตตานี (STA-PT)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จ.ปัตตานี
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : 10,000
สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - บำรุงรักษาเครื่องจักรไลน์ CL, STR,
- ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต
- Support ฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้ Spec และ ทันเวลาที่ต้องการได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25-35 ปี
•ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, ช่างยนตร์, ช่างเชื่อม
•มีประสบการณ์ด้านเชื่อม
•มีความสามารถอ่านแบบได้และเข้าใจระบบส่งกำลังแบบต่าง ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Software engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : -เขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม.NETและMVC ด้วย C# หรือ ASP
-พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ABAPบนระบบSAP
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•การศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการ์ด้านการพัฒนา Web Application และติดต่อโอนข้อมูล SQL
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์
2.จัดทำรายงาน และข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์
3.การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท
4.สอบสวนผู้กระทำผิดระเบียบบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ ทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วน จี.เอ็ม.พี (SSC)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการปฎิบัติงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามกฎข้อปฎิบัติด้านสุขลักษณะ หรือ GMP ที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
•ประสบการณ์ : ประสบการณ์งานด้านควบคุมสุขลักษณะ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-
•การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ : อย่างน้อบ 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์คุณภาพ (SSC)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. รับผิดชอบในการดูแลงานด้าน Project ทางด้านบรรจุภัณฑ์
3. ติดต่อประสานงานกับทางการตลาดและ Supplier ในส่วนของงานทางด้านบรรจุภัณฑ์
4. ดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
•วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหกรรมการเกษตร (สาขาบรรจุภัณฑ์) หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้ Program Illustrator , photoshop , Microsoft office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดี
•. สามารถอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ฟังและพูดได้และหากสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรบอยเลอร์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : วางแผน ติดตาม ประเมินผล กระบวนการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์ และงานต่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา:ปริญญาตรี (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า,ไฟฟ้า-เครื่องกล
•อายุ: 23 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมบอยเลอร์,ไอน้ำ อย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน

*** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปิดบัญชีได้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.วารินชำราบ
รายละเอียดของงาน : 1.งานบริหาร มอบหมาย ติดตาม ให้คำแนะนำ
2.งานปฏิบัติ ควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ
3.งานประสานงาน ประสานงานด้านกิจกรรมคุณภาพ
4.งานบริการ ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมพนักงาน แนะนำเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 21 - 35 ปี
•ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
•มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบการจัดการคุณภาพ
•สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process
FMEA, Corrective and Preventive action, Complaint ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ
QSR รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและทบทวนมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
3. ควบคุมระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. ทำการอบรมให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านเทคนิคคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น Corrective & Preventive action ,
Change Control, Validation, Process FMEA,Complaint etc ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการของงานด้านเทคนิคคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนด
5. Complaint
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : ด้านงานผลิต งานคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
•การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์
•สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Design Engineer (วิศวกรออกแบบ)จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการหรือใกล้เคียง
•หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกส่งออก
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน และติดต่อประสานงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsofe office
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรผลิต
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ติดตาม โครงงาน งานปรับปรุง
4.ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม
5.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทอนิค วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหรรม
•ประสบการทำงาน -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบน้ำ (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลการผลิตน้ำและคุณภาพน้ำ
2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน
3.จัดทำ WI
4.จัดทำโครงการ Energy Saving
5.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย
•2.อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•3.การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า และโยธา
•4.หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบการผลิตน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (SSC)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ
2.สรรหาสินค้าใหม่ๆ นำมาเสนอให้กับบริษัท
3.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
4.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในเบื้องต้น
5.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการทำงาน อย่างน้อย 2 ปีในงานจัดซื้อ
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญา ปวส./ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ค่าจ้างพิเศษตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
•มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถสอบถามเพิ่มเตอมรายละเอียด ได้ที่ 086-490-7570 คุณธนวัชร์
•หรือส่งใบสมัครมาที่ thanawatj@sritranggroup.com
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการไลน์การผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณืทำงานอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลด้านการทดสอบ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายหรือหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ชีววิทยา พอลิเมอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทางเคมี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี (STA-UD)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง
งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : Indonesia
รายละเอียดของงาน : Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most efficient manufacturing operation possible. Compiles and maintains records on reporting personnel for compensation and performance evaluation purposes.

MAJOR DUTIES

1. Plans and implements effective procedures and policies for the maintenance department to ensure that all equipment, facilities, and utilities are in an acceptable state of repair. Administers plant preventative maintenance programs.

2. Coordinates with vendors, suppliers, and contractors the installation of new equipment or equipment processes.

3. Establishes, with direction from the Operations Director, priorities of all maintenance activities through a work order procedure.

4. Supervises all daily activities of the Maintenance Department through subordinates to ensure completion of assigned projects that will minimize machine downtime.

5. Monitors completion of maintenance projects to ensure that safety and quality standards are met.

6. Approves all requisitions relating to new and replacement parts, supplies, machinery, and equipment for the Maintenance Department.

7. Provides technical knowledge and expertise to solve problems of a mechanical, electrical, or hydraulic/pneumatic nature.

8. Provides instruction, guiding and direction to new employees having performance or procedural difficulties.

9. Participates in administrative and technical programs such as cost reduction, process improvements, communication, and employee training.

10. Identifies employees for consideration for promotion and/or training. Handles or refers employee grievances, benefit problems, or other personnel problems to the appropriate staff.

11. Participates in development of departmental and plant maintenance budgets and monitors performances to ensure
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•An Academic degree in Electrical Engineering and/or Mechanical Engineering
•Plus three to five years maintenance
•Experience of CNC Lathe, CNC Milling Mahine with Fanuc or Mitsubishi PLC Contorl, pneumatic and hydraulic system, plant utitilies and facilities system , is required
•Must possess the ability to organize, direct and motivate people.
•Must have knowledge of quality control and production techniques, equipment, tooling, and processes.
•PERFORMANCE STANDARDS Machine downtime. Attendance and performance of subordinates. Attendance.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงงาน
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Senior Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.หนองนาคำ อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบควบคุมงานวิศวกรรม ทางภาคอีสาน
- งาน Process Mangement ของโรงงานยางแท่ง
- ประสานงานร่วมกับทางต้นสังกัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขา เครื่องกล หรืออุตสาหการ
•ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านงานวิศวกรรม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Thermal Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ออกแบบตู้อบ , Heat Exchanger , ระบบระบายอากาศ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษา ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เครื่องกล , ไฟฟ้า , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการ์ด้านการออกแบเครื่องจักรหรือตู้อบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Project Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : - วางแผนและควบคุมงานติดตั้งโครงการใหม่
- ตรวจสอบ รายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
- เตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
- ดูแลควบคุมรายจ่ายของโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ควบคุมโครงการอย่างน้อย 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Product development engineer – Electrical จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบ Automation
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เครื่องกล , ไฟฟ้า , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Analysis Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ใช้ Software ในการวิเคราะห์ FEA, CFD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•การศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือด้านวิศวกรรมสาขา อุตสาหการ , เครื่องกล , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านการใช้ Software ในการวิเคราะห์ FEA, CFD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Electrical Engineer - Control จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Quality Assurance and Helpdesk Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศนำมาวิเคราะห์
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Network, Hardware และ Software หลังการติดตั้ง
3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการให้บริการ หรือแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไมจำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วศบ. วทบ. การจัดการด้าน IT/คอมพิวเตอร์
•ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Information technology infrastructure Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : จำนวน 3 อัตรา รับผิดชอบ

- ดูและ ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server

- ตรวจสอบการทำงานของ Hardware ระบบการปฎิบัติการ Server และ Services ต่างๆ

- ดูแลเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ระบบความปลอดภัย ระบบเครือข่าย Firewall และ Switch Router

- ดูแลระบบความปลอดภัย Antivirus WSUS และ Proxy Server

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26-35 ปี
•ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง
งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ( Final Inspection)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามกำหนด มาตราฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนส่งออกตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบถุงมือ กล่อง สินค้าสำเร็จรูป และวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจสอบรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาทราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.ปริญญาตรีทุกสาขา
•3.ผ่านงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือผ่านการอบรมทางด้านการตรวจสอบ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ERP Consultant (สังกัด PSE)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.วิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจ
2.สามารถ Implement ระบบ ERP หรือมีประสบการณ์ร่วมกับ SAP Consouitant
3.มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
4.มีความสามารถในการวิเคราห์ระบบ และจัดการออกแบบการทำงาน มีทักษะการแก้ปัญหา
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
•หากมีประสบการณ์ Implement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนด ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับหารตรวจติดตามภายใน (Internal Audit )และ Process Audit
2.เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit ) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3.กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง (Supplier / Outsource Audit) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
•ประสบการณ์ : ด้าน งานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด ฟัง เขียน ได้ดี
•มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการ Audit
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิจัยและพัฒนา (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : อัตราพิเศษ
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สารเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชายหรือหญิง
•อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์หรือจบการศึกษาระดับเกียรตินิยมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้และทักษะ การวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ (สังกัด จ.อุดรธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัทศรีตรัง จ.อุดรธานี
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลให้การดำเนินการกิจกรรมคุณภาพ และกิจกรรม TPM สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
2.กำหนดแผนงานและตรวจติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม
3. ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุม ให้คำแนะนำ
4.รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรม
5.สรุปผลการดำเนินกิจกรรมคุณภาพและกิจกรรม TPM
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/การจัดการอุตสาหกรรม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา) ประจำภาคเหนือ (SRP)
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่ / เชียงราย / ลำปาง / แพร่ / น่าน / อุตรดิตถ์ / สุโขทัย / พิจิตร / เพชรบูรณ์ / สกลนคร / กาฬสินธุ์ / สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : 1 . ตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำหยดในสวนยางพารา
2. งานซ่อมบำรุงรักษา
3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี
•- สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•- อายุระหว่าง 22-35 ปี
•- หากมีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
•ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดี - ดีมาก
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.หนองนาคำ อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย
•2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
•3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
•4.สาขา อุตสาหการ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•5.มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3-5 ปี
•6.กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าชุดซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการไลน์ผลิต (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานด้านการผลิตถุงมือ การจัดระบบปฏิบัติงาน การป้องกันและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การประสานงานด้านการผลิต และดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
•ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือยาง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล พนักงานระดับช่าง และวิเคราะห์เบื้องต้นในการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า แช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ดูแลรับผิดชอบงานด้านสมุห์บัญชีของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
•สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงใหม่
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง
งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคระบบน้ำหยดสวนยางพารา
อัตรา : มากกว่า 15 อัตรา
เงินเดือน : 12,001-15,000
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สกลนคร,สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : 1.ตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำหยดในแปลงยางพารา
2.ทำรายงานเสนอหัวหน้างาน
3.งานซ่อมบำรุงทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22-30 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
•ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
•สามารถปฏิบัติงาน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ RBL-BK
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมกระบวนการผลิตยาง STR
- ติดตามตรวจสอบกรบวนการผลิต และปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การยาง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 3-5 ปี
•สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
•ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดี
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ศาลาลำดวน บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
รายละเอียดของงาน : 1.จัดทำแผนงานด้านการตรวจและทดสอบเพื่อควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ควบคุมและตรวจสอบให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงการขออนุมัติส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข
3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตามกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี,เคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เรียนวิชาเคมีอย่างน้อย 16 หน่วยกิต)
•ผ่านงานด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

SAP-Administrative Officer สังกัด (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ติดตาม เก็บบันทึก ประสานงาน ข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•ปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้งานเกี่ยวกับงานสำนักงาน
•สามารถใช้โปรแกรม MS Office , SAP ได้
•มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
•หากจบจากสถาบันการศึกษา มศว.ประสานมิตร หรือสาขาอื่นๆของ มศว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ หากผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการพิจารณาพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : อำเภอ หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1.วางแผนการผลิตและส่งออกรวมถึงควบคุมแผนให้เป็นไปตามที่กำหนด
2.จัดทำ, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและส่งออกรวมถึงการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบกับแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
•มีการวางแผน มองกระบานการผลิตออก
•มีความสารถในการติดต่อประสานงาน
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
"ช่องทางการรับสมัคร' มีให้เลือก 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobTH.com
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท สยามเซมเพอร์เมดจำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ Sta_recruitment@sritranggroup.com (ส่งถึงทั้งสองเมล์เลยนะคะ)บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG(SSC,SSC4,) ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : บจก.สยามเซมเพอร์เมด 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325    Fax : NR 074-344677 / FG 074-291650
http://www.sritranggroup.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com