บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

หัวหน้าส่วนวิศวกรบอยเลอร์ ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : Pontianak,Indonesia
รายละเอียดของงาน : วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•** สัมภาษณ์หาดใหญ่**
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer (วิศวกรควบคุมงาน) จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และควบคุมต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้
•มีความมุ่งมั่น ขยันและอดทน
•หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโปรแกรมระบบ (Programmer) จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.ทุ่งลุง จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : เขียนโปรแกรม, Implement และ Support ซอร์ฟแวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม .NET และ MVC ด้วยภาษา C# หรือ ASP
- เขียนรายงานด้วย Crystal report หรือเครื่องมือสร้าง Report อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
•มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
•หากมีประบการณ์ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย VB, VFP, C# และ MS.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : 1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ไม่จำกัดเพศ
•- อายุ 28 ปีขึ้นไป
•- ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
•- มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี
•- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ
•- มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การตรวจสอบ ด้านคุณภาพสินค้า
•- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต่างประเทศ
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
- งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร
•ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่ประเทสพม่าได้
•ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจราณา เป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำ จังหวัดอุบลราขธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
•มีความรู้ด้านเครื่องวักรโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง
•หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

จนท.ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.หนองพระ อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : - ประเมิน DRC
- สื่อสารกับผู้ส่งมอบ ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ
- ติดตามคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
- ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC
- ติดตามผลการประเมิน DRC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) Part time 3 เดือน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบ วิเคราะห์และบันทึกการรับ-จ่าย
- บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายงาน Bank Reconcilation
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาบัญชี
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Helpdesk Engineer อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศนำมาวิเคราะห์
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Network, Hardware และ Software หลังการติดตั้ง
3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการให้บริการ หรือแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไมจำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วศบ. วทบ. การจัดการด้าน IT/คอมพิวเตอร์
•ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Senior Foreman จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.บ้านพรุ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการทำงานทีมงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมทุกสาขา
•มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนกลาง
รายละเอียดของงาน : 1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำ ภาคอีสาน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC4) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PROCESS ENGINEER จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•เกียรตินิยม ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
•มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย
- บำรุงรักษาบอยเลอร์ตามแผนงานบำรุงรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Administrator จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับเครื่อง Server และ ระบบ Network
- ติดตั้งและดูแลระบบ Server, Windows, VM ware, Server Hard, San Storage, Backup
- ติดตั้งและดูแลระบบ Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, Proxy, LAN, WAN, Switch, Firewall และอุปกรณ์ Network อื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
•ประสบการณ์ 2 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มี Certificate ที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Engineer จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Server และ Network หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intrantruction ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบจัดหาติดตั้ง Windows, VM ware, Active Directory, Exchang, Sal, SAN Storage
- บริหารโครงการและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน
- จัดทำเอกสารและคู่มือระบบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มม วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีความรู้ทางด้าน CCNA, CCNP, MCSE Certificate
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Network Engineer จ.กรุงเทพมหานคร(STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Network และ Server
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intranstructure ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบและติดตั้งระบบ Network Intrantruction, LAN, WAN, Wiless, Firewall, Voice และระบบอื่น ๆ
- บริหารโครงการและติดตามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้าน วิศกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีใบรับรอง CCNA หรือ CCIE , CCNP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนกร Implement อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
- ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
- ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 27 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
•เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง
•มีความสามารถ Implement ระบบ SAP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.ปัตตานี (STA-PT)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จ.ปัตตานี
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ.สงขลา-NR (อ.หาดใหญ่ , อ.สะเดา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
- กำหนดระเบียบการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- จัดให้มีการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
- ออกใบอนุญาตการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมา
- ดำเนินงานด้านกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินอยุ่
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 24 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : 10,000
สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - บำรุงรักษาเครื่องจักรไลน์ CL, STR,
- ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต
- Support ฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้ Spec และ ทันเวลาที่ต้องการได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25-35 ปี
•ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, ช่างยนตร์, ช่างเชื่อม
•มีประสบการณ์ด้านเชื่อม
•มีความสามารถอ่านแบบได้และเข้าใจระบบส่งกำลังแบบต่าง ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อจัดทำงบการเงินโดยคำนวนต้นทุนสินค้าที่ขายและราคาสินค้าคงเหลือ
บันทึก ตรวจสอบและจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
•มีความรู้ทางด้านบัญชี ต้นทุน สินค้าคงคลัง ภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี ระบบคุณภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Software engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : -เขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม.NETและMVC ด้วย C# หรือ ASP
-พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ABAPบนระบบSAP
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•การศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการ์ด้านการพัฒนา Web Application และติดต่อโอนข้อมูล SQL
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ /อ.หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ : อย่างน้อบ 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ ป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่สามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ตามกฏหมาย
•หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม
•มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Design Engineer (วิศวกรออกแบบ)จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการหรือใกล้เคียง
•หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนก พร้อมกับฝึกฝนและพัฒนาวิธีการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรไฟฟ้า
•2.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•3.มีความรู้ทางด้านระบบพลังงานไอน้ำ
•4.มีประสบการณ์ การติดตั้งและซ่อมบำรุง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัยตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร
•ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ
2.สรรหาสินค้าใหม่ๆ นำมาเสนอให้กับบริษัท
3.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
4.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในเบื้องต้น
5.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญา ปวส./ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ค่าจ้างพิเศษตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
•มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถสอบถามเพิ่มเตอมรายละเอียด ได้ที่ 086-490-7570 คุณธนวัชร์
•หรือส่งใบสมัครมาที่ thanawatj@sritranggroup.com
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการไลน์การผลิต(สังกัด สยามเซมเพอร์เมด ต.พะตง อ.หาดใหญ๋)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณืทำงานอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : Indonesia
รายละเอียดของงาน : Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most efficient manufacturing operation possible. Compiles and maintains records on reporting personnel for compensation and performance evaluation purposes.

MAJOR DUTIES

1. Plans and implements effective procedures and policies for the maintenance department to ensure that all equipment, facilities, and utilities are in an acceptable state of repair. Administers plant preventative maintenance programs.

2. Coordinates with vendors, suppliers, and contractors the installation of new equipment or equipment processes.

3. Establishes, with direction from the Operations Director, priorities of all maintenance activities through a work order procedure.

4. Supervises all daily activities of the Maintenance Department through subordinates to ensure completion of assigned projects that will minimize machine downtime.

5. Monitors completion of maintenance projects to ensure that safety and quality standards are met.

6. Approves all requisitions relating to new and replacement parts, supplies, machinery, and equipment for the Maintenance Department.

7. Provides technical knowledge and expertise to solve problems of a mechanical, electrical, or hydraulic/pneumatic nature.

8. Provides instruction, guiding and direction to new employees having performance or procedural difficulties.

9. Participates in administrative and technical programs such as cost reduction, process improvements, communication, and employee training.

10. Identifies employees for consideration for promotion and/or training. Handles or refers employee grievances, benefit problems, or other personnel problems to the appropriate staff.

11. Participates in development of departmental and plant maintenance budgets and monitors performances to ensure
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•An Academic degree in Electrical Engineering and/or Mechanical Engineering
•Plus three to five years maintenance
•Experience of CNC Lathe, CNC Milling Mahine with Fanuc or Mitsubishi PLC Contorl, pneumatic and hydraulic system, plant utitilies and facilities system , is required
•Must possess the ability to organize, direct and motivate people.
•Must have knowledge of quality control and production techniques, equipment, tooling, and processes.
•PERFORMANCE STANDARDS Machine downtime. Attendance and performance of subordinates. Attendance.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงงาน
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ
รายละเอียดของงาน : 1.บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน เช่น การสรรหาพนักงาน
2.งานธุรการและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์
3.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•จบปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี
•เป็นคนพื้นที่จ.นราธวาสหรือพื้นที่ 3 จ.ชายแดน
•ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ เครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต หรือวิทยาศาสตร์เคมี
•มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถปฏิบิติงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำจังหวัดสระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ศาลาลำดวน
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมและวางแผนการทำงาน
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานยางแท่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาสาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Business Intelligence Executive ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการขายและการตลาด
2. รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมยางพาราและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลการตลาดความต้องการใช้ยาง, อุตสาหกรรมยานยนต์, ถุงมือ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผน/นโยบาย เพื่อสนับสนุนการตลาดการขาย
3. ประสานกับส่วนงานภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมของฝ่ายการตลาด เช่น นำส่งแผนการขายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ตลาดให้บริหาร วิเคราะห์ทิศทางการตลาดให้ทีมขาย
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25-30 ปี
•ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเศรษศาสตร์ประยุกต์, สถิติ
•สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Senior Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.หนองนาคำ อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบควบคุมงานวิศวกรรม ทางภาคอีสาน
- งาน Process Mangement ของโรงงานยางแท่ง
- ประสานงานร่วมกับทางต้นสังกัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขา เครื่องกล หรืออุตสาหการ
•ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านงานวิศวกรรม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อจัดทำงบการเงินโดยคำนวนต้นทุนสินค้าที่ขายและราคาสินค้าคงเหลือ
บันทึก ตรวจสอบและจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
•มีความรู้ทางด้านบัญชี ต้นทุน สินค้าคงคลัง ภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี ระบบคุณภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1.วิเคราะห์ติดตาม Productivity หลักของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง เป็นนรายวัน แยกแต่ละแผนก
2.เน้นการบริหาร Productivity ของโรงงานในเชิงลึก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน , เศรษฐศาสตร์ , วิศวกรรม (IE) , อุตสาหกรรม , พอลิเมอร์
•มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
•มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนและการวางแผนการผลิต หรือผ่านงาน Process Engineer , Controller , QA เป็นต้น
•มีความชำนาญด้านภาษาอังกฆษและโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำมุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : - วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Thermal Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ออกแบบตู้อบ , Heat Exchanger , ระบบระบายอากาศ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษา ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เครื่องกล , ไฟฟ้า , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการ์ด้านการออกแบเครื่องจักรหรือตู้อบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Project Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : - วางแผนและควบคุมงานติดตั้งโครงการใหม่
- ตรวจสอบ รายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
- เตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
- ดูแลควบคุมรายจ่ายของโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ควบคุมโครงการอย่างน้อย 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Product development engineer – Electrical จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบ Automation
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เครื่องกล , ไฟฟ้า , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Analysis Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ใช้ Software ในการวิเคราะห์ FEA, CFD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•การศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือด้านวิศวกรรมสาขา อุตสาหการ , เครื่องกล , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านการใช้ Software ในการวิเคราะห์ FEA, CFD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Electrical Engineer - Control จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Quality Assurance and Helpdesk Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศนำมาวิเคราะห์
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Network, Hardware และ Software หลังการติดตั้ง
3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการให้บริการ หรือแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไมจำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วศบ. วทบ. การจัดการด้าน IT/คอมพิวเตอร์
•ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Information technology infrastructure Engineer จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : จำนวน 3 อัตรา รับผิดชอบ

- ดูและ ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server

- ตรวจสอบการทำงานของ Hardware ระบบการปฎิบัติการ Server และ Services ต่างๆ

- ดูแลเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ระบบความปลอดภัย ระบบเครือข่าย Firewall และ Switch Router

- ดูแลระบบความปลอดภัย Antivirus WSUS และ Proxy Server

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26-35 ปี
•ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกช่อมบำรุงไลน์ ปจะจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงไลน์ผลิต เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
•การศึกษา ปริญญา ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ชาย หรือ หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดหรือการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : ควบคุมตรวสอบเรื่องของการซ่อม
ติดตามผลงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
งานซ่อมทั่วไปภายในโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เช่น อุตสาหการ เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำ จ.นราธิวาส
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิตยางแท่ง จ.ปัตตานี (STA-PT)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.เขาตูม อ.ยะรัง
รายละเอียดของงาน : - วางแผนการผลิต ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- คิดค้น พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น
- สนับสนุนข้อมูลทางด้านการผลิตและความต้องการใช้วัสดุบรรจุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตยางแท่งอย่างน้อย 3 ปี
•มีทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรฟอร์เมอร์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.วางแผนการประกอบและซ่อมบำรุงฟอร์เมอร์และอะไหล่
2.ออกแบบและพัฒนา ชุด Former Holder
3.วางแผนการสั่งซื้อแลนำเข้าอะไหล่ Former Holder
4.วิเคราะห์และแก้ปัญหา Former และ Former Holder
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์
•ประสบการทำงาน งานออกแบบ งานเครื่องกล
•คุณสมบัติ - สามารถเขียนแบบ/ออกแบบได้
• - พูดภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรผลิต
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ติดตาม โครงงาน งานปรับปรุง
4.ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม
5.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทอนิค วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหรรม
•ประสบการทำงาน -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง
งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobTH.com
หรือกรอกใบสมัคร Online ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ www.sritranggroup.com/th/page/60_career.php
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท สยามเซมเพอร์เมดจำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ Sta_recruitment@sritranggroup.com (ส่งถึงทั้งสองเมล์เลยนะคะ)บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG(SSC,SSC4,) ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : บจก.สยามเซมเพอร์เมด 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325    Fax : NR 074-344677 / FG 074-291650
http://www.sritranggroup.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com