บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : Palembang,Indonesia

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์
- ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- การประเมินและติดตามผล
- รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • หากพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมิน DRC ยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** สัมภาษณ์หาดใหญ่ **

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำจังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : จ.มุกดาหาร

รายละเอียดของงาน
1 ควบคุมวางแผนและควบคุมงานด้านความปลอดภัย
2 ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในโรงงานทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งรวมกันเสนอแนวทาง แก้ไข และป้องกัน
3 รับผิดชอบในกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
4 ประสานงานไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินการ
5 งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่สามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ตามกฏหมายหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) - สัญญาจ้าง 6 เดือน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
- จัดทำข้อมูลเอกสารการจ่ายเงิน
- สรุปบิลเงินสดย่อย
- อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี , การเงิน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อุดรธานี,บึงกาฬ,สกลนคร

รายละเอียดของงาน
กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง(ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ เพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคุมการตีเปอร์เซ็นต์ยางและจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
บัญชีต้นทุน
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน
2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ
3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ
5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร
6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น
7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี วิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหกรรมการเกษตร เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

ERP Consultant ประจำสำนักงานใหญ่ (STA-HQ)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนกร Implement อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
- ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
- ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง
 • มีความสามารถ Implement ระบบ SAP

Product Specialist ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลและศึกษาSpec.สินค้าที่ทีมการตลาดขาย
2. จัดSpec.สำหรับงานประมูลให้ทีมและลูกค้า
3. ติดต่อสื่อสารเรื่องข้อร้องเรียน
4. อบรมให้ความรู้เรื่องSpec.ให้ทีมงานและลูกค้า
5. ติดต่อ อย. และงานสมาคมถุงมือยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Sales and Marketing Executive ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1. ขายถุงมือยาง Disposable glove
2. ขายถุงมือยาง Surgical glove
3. ขายถุงมืออเนกประสงค์ I AM GLOVE
4. ขายสินค้าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีรถยนต์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

Export Secretary ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร

รายละเอียดของงาน
- Responsilde for general administrative function & order processing for the Marketing Internation team.
- Responsilde in keying sale order into system, coordinate & follow up order progress eith various departments, parties and factory.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or female
 • Age 25-30 years.
 • Bachelor degree in Business Administrative or related field
 • 1-2 years experience
 • Analytical skill, Effective communication and good command English

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
บัญชีต้นทุน
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน
2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ
3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ
5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร
6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น
7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ติดตามควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีกฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากร และนโยบายด้านบัญชีของกลุ่มบริษัท
2. ติดตามเป้าหมายของฝ่ายในส่วนงานบัญชีการเงิน
3. ติดตามการทำงานและแก้ไขปัญหาของส่วนงานบัญชีการเงิน
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปิดบัญชีประจำเดือน
5. รายงานข้อมูลทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. บัญชีลูกหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต STGT-SR

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : #N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4. ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
บัญชีทรัพย์สิน
1. ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ
2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน
3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือน
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับความมีตัวตนของสินทรัพย์ เช่น ทะเบียนคุมรถ,บ่งชี้ทรัพย์สิน
5. จัดทำยอดสัญญาก่อสร้าง และสัญญาบริการคงค้างประจำเดือน
6. บัญชีรายวันทั่วไป
1. บันทึกปรับปรุงรายการเงินเดือน/ค่าแรง
2. ตรวจสอบยอด outstanding
3. บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่ายRecurring process และปรับปรุงบัญชีเดินสะพัด
4.โอนปิดบัญชีต้นทุน Provision และรายการทีเกี่ยวกับการปิดบัญชีประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.เทพา จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ ป้องกันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่สามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ตามกฏหมาย หรือเป็นผู้ที่ได้รับการอบรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนกลาง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนกลาง

รายละเอียดของงาน
บริหารการจัดซื้อน้ำยางเข้าโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อาย 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการวางแผน การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการและการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (จ.สงขลา)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. สรรหาพนักงาน รายวัน รายเหมา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ภายในและภายนอกบริษัท
3. สร้างทีมงาน และพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานได้
4. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันกิจกรรมคุณภาพ
5. จัดเตรียมห้องประชุม และจัดเตรียมของรับรองลูกค้า
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลและกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจาณราเป็นพิเศษ

วิศวกรไฟฟ้า STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : #N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุม ดูแลและวางแผนบำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในบริษัท
2. ร่วมวางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนก ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. ควบคุมและจัดการงาน โครงการต่าง ๆ ของแผนก
4. ควบคุมและติดตามงานพลังงานไฟฟ้า เครื่องจักรหลักของแผนก เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
ของแผนก
5. ประสานงานกับแผนกข้อมูลและวางแผน ในการจัดทำประวัติเครื่องจักร / การโยกย้าย หรือ การยกเลิกการใช้งานเครื่องจักร รวมไปถึงสินทรัพย์ของภายในแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (วศบ.) , ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง (อสบ.)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม ( กว. )

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่จำเป็น

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
 • 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด บ.เซมเฟอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. ติดตามและเร่งรัด งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. ดูแล และควบคุม ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า กำลัง ไฟฟ้าวัดคุมและเครื่องมือวัด ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่จำเป็น

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด SAC

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. บันทึกรับส่งกะทำงาน และรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน
3. ตรวจรับและพิจารณางานตามใบแจ้งซ่อม
4. ติดตามเร่งรัดงานซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่จำเป็น

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา
2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผล
3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และหา Material ใหม่ๆ มาใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สังกัด บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. เจรจาต่อรองและอนุมัติ ทั้งราคาและเงื่อนไขต่างๆ
2. ให้แนวทางและวิธีการในการสั่งซื้อสินค้า
3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการ Turnover ของสินค้า
4. หาวิธีการ แนวทาง และกลยุทธ์ ในการ Save cost
สินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ผ่านงานจัดซื้อหรือการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าการผลิต สังกัด บ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : อัตราจ้างรายวัน

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามโปรแกรมหยุดไลน์เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและผลิตได้ตามกำหนดการ
2.นำส่งรายงานการปฏิบัติงาน Job Order
3.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต ในช่วงหยุดบำรุงรักษาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวช/ปวส. ช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : อัตราจ้างรายวัน

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใน Line การผลิต รวมถึงโครงสร้างของ Line ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงาน
2.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรพร้อมผลิต
3.บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักร เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร พร้อมกับ
ติดตามผล ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างของแต่ละชุดหรือผู้ช่วยวิศวกร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างเชื่อม,ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในงานมามากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

หัวหน้าแผนกบรรจุ STGT-SR

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานบรรจุสินค้าของแผนกให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ติดตาม / ควบคุมการวางแผนการบรรจุสินค้าให้ได้ตามแผนงานในแต่ละวัน
3. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของการบรรจุ
4. ประสานงานในการตรวจสอบสินค้า และมีการติดตามผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
5. ควบคุมดูแลการบันทึกรายงานข้อมูลต่างๆ ในการบรรจุให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายหรือหญิง

หัวหน้าแผนกเทคนิคคุณภาพ STGT-SR

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ดำเนินการกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software), Process FMEA, Complaint, Corrective and Preventive action ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ
2. จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตาม วิเคราะห์สภาวะของกระบวนการผลิต เพื่อนำสภาวการณ์ที่เป็นปัญหาสำคัญเข้าสู่กระบวนการ Corrective and
Preventive Action
4. ควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นที่เข้า Scope ของ Change Control ให้เข้าสู่ระบบการทำ Change Control
5. ควบคุม/ดูแลการดำเนินการทำ Validate ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดแผนการที่กำหนด
6. ติดตาม เอกสาร Protocol และ Report ของการทำ Validation ทั้ง Process / Software/ Test method จากฝ่ายอื่น ๆ
7. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
8. ควบคุมและดูแล Productivity ของแต่ละฝ่ายและของโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล, วิทยาศาสตร์เคมี,ชีววิทยา, เทคโนโลยียาง หรือเทียบเท่า
 • เพศชายหรือหญิง

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
4. จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง

วิศวกรไฟฟ้าการผลิต STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (วศบ.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ TS STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. การป้องกันและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และติดตามผลการทวนสอบกระบวนการ
2. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
3. วางแผน และควบคุมการ Validate ให้ได้ตามที่กำหนดไว้
4. จัดแผนการอบรม พร้อมให้คำแนะนำทางด้านการผลิตกับพนักงานในฝ่ายผลิต
5. ควบคุม จัดทำ และดูแลระบบเอกสารและงานด้านคุณภาพในฝ่ายผลิต
6. การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการยาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก STGT-SR

อัตรา : 3

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามให้สินค้าเข้าตามกำหนดเวลา และ บริหารให้การนำเข้าให้เป็น Just in time
4. ควบคุมดูแลบริหารจัดการการเบิกจ่ายสินค้า ให้ตรงตามจำนวนและคุณภาพพร้อมใช้งาน
5. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า
6. จัดทำรายงานสรุปการรับสินค้าประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • เพศชายหรือหญิง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการไลน์ผลิต STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด
3. การป้องกันและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
4. วางแผนการผลิต และจัดกำลังคนให้เหมาะสม
5. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือยาง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เพศหญิงหรือชาย

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรใน Line การผลิต รวมถึงโครงสร้างของ Line ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงาน
2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรพร้อมผลิต
3. วางแผนงานการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักร เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร พร้อมกับติดตามผล
4. ประสานงาน ระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อ บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ ปรับปรุงเครื่องจักร
5. ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. รายงานปัญหาที่พบและเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.สาขาช่างยนต์,ช่างเชื่อม,ช่างกลโรงงาน หรือ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล เป็นต้น

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและส่งออก STGT-SR

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
จัดระบบการวางแผนการจัดเก็บ รักษาและส่งมอบสินค้า ในคลังสินค้า และดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการส่งออก ตลอดจนติดตามสถานการณ์การส่งออกและการบรรจุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำสินค้าส่งออก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า/stock อย่างน้อย 1 ปี

หัวหน้าส่วนจัดซื้อเครื่องจักรและอะไหล่ สังกัด บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรและอะไหล่
2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ
3.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ
4. ติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลาบริหารการนำเข้า ให้เป็น Just in time
5.จัดทำรายงาน Cost saving ของสินค้า
6.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ/การผลิต บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี

Logistics Officer สังกัด STA-BKK

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.ติดตามและตรวจสอบ SI/LC จากลูกค้า
2.จัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าให้โรงงาน (Logistics Order)
3.บันทึกการย้ายสินค้าขายระหว่างทาง (Intransit to switching) และการรับสินค้าเข้า+ตัดออกในระบบ
4.ศึกษาและเรียนรู้การทำงานของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ อุตสหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในการสื่อสารได้ดี

หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ สังกัด STGT-HY

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสาร Product specification และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนควบคุมการนำไปใช้ และสื่อสารให้คนในองค์กรทราบ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.ติดต่อกับลุกค้าในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์, สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ สังกัด STGT-HY

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
2.ควบคุมปริมาณน้ำคอนเดนเสทให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ควบคุมระบบ Heat exchanger ให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด
4.ควบคุมและบริหารกำลังคนให้เพียงพอกับการเดินบอยเลอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสหกรรม/วิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

หัวหน้าแผนกบรรจุ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สงขลา

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบควบคุมพนักงานและกระบวนการบรรจุถุงมือ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและทันตามเวลาการส่งออกไปยังลูกค้า ร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบรรจุถุงมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ สถิติหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3. ผ่านงานด้านการบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process FMEA, Corrective and Preventive action, ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 ,ISO 22000 และ QSR รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและทบทวนมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
3. ควบคุมระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

วิศวกรจัดซื้อ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สงขลา

รายละเอียดของงาน
ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกลหรือไฟฟ้า หรืออุตสาหการ
 • 2. มีความรู้ ทักษะ ด้านการจัดซื้อ การต่อรองราคาสินค้า และการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในโรงงาน
 • 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรจัดซื้อ สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สงขลา

รายละเอียดของงาน
ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, เครื่องกล
 • มีความรู้ทักษะ การเจรจาต่อรอง การประเมินราคางานจัดซื้อ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมการเตรียมน้ำยางและสารเคมีให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและทันตามเวลา
2. วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
3. ติดตามการใช้งานน้ำยางและสารเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เทคโนโลยียาง เคมี พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต
2. ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ
3. วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยประเมินจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและ และสิ่งที่ต้องการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมการทดลอง
2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -

วิธีการรับสมัครงาน
"ช่องทางการรับสมัคร' มีให้เลือก 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobTH.com
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ Jobs@sritranggroup.com (ส่งถึงทั้งสองเมล์เลยนะคะ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325
แฟกซ์ : NR 074-344677 / FG 074-291650

ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม

http://www.sritranggroup.com
ดูแผนที่