บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ ศูนย์ศรีสะเกษ (RBL-BR)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมดูแลการซื้อวัตถุดิบของศูนย์
- ติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำจ.อุดรธานี (STA-UD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.เมือง จ.อุดรธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลการทำงานในฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์
จัดทำแผน PM บอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
•หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำจ.มุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.เมือง มุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบสินค้า การจัดการข้อร้องเรียนขอลลูกค้า และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ววุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้าน Quality System Management, ISO9001:2008
•มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคุณภาพ หรือการควบคุมคุณภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการโรงงานยางธรรมชาติ ประจำประเทศพม่า (STAY)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานภายในบริษัท ทบทวนและอนุมัติแผนการผลิต และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•มีประสบการณ์บริหารการผลิต และบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
•สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต วางกลยุทธ์ และผลักดันวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
•มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
•มีความรู้ด้านยางพาราเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 7 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : Palembang,Indonesia
รายละเอียดของงาน : - กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
- วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•หากพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมิน DRC ยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•** สัมภาษณ์หาดใหญ่ **
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานบริหารจัดการ การบังคับบัญชา
•มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา ประจำจ.เชียงใหม่ (SRP)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานระบบน้ำหยดภายในแปลงยางพารา พื้นที่ภาคเหนือ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•การศึกษา วิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต จ.นราธิวาส (STA-NW)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
•มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
•มีความรู้ด้าน กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน การวางแผนการผลิต ระบบคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางธรรมชาติ
•มีทักในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ รวมถึงจัดทำระบบ ISO 9001:2008, ISO14001

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี,เคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เรียนวิชาเคมีอย่างน้อย 16 หน่วยกิต)
•ผ่านงานด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน จ.สกลนคร (STA-SN)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ สังกัด เซมเพอร์เฟร็กซ์เอเชีย จำกัด
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และสรุปข้อมูลการสั่งซื้อ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการผลิต รวมถึงยืนยันคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการทำงาน ด้านการส่งออก หรือ การค้าระหว่างประเทศ
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : - วางแผนงานด้านการส่งออก
- ประสานงานในเรื่องการส่งออกสินค้ากับลูกค้า
- ประสานงานกับทางฝ่ายโรงงาน และลูกค้าในเรื่องการส่งมอบสินค้า
- บันทึก และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ พาณิชย์นาวี
•ความสามารถทางภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
•มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
•มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศพม่า (STAY)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต่างประเทศ
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษี ปิดงบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
- งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร
•ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่ประเทศพม่าได้
•ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจราณา เป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำ จังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
•มีความรู้ด้านเครื่องวักรโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง
•หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
4.จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.รายงานข้อมูลทางด้านการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี,พอลิเมอร์) ,อุตสาหกรรมการเกษตร
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ ประจำแก่งหางแมว จ.จันทบุรี (STA-SG)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ติดตามจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•25 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
•มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชี Consolidated ประจำอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชาน) สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : สอบทานงบการเงินบริษัทในเครือ
แปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
จัดทำงบการเงินรวม
รายละเอียดจัดทำงบการเงินรวม เช่น NRV Stock
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงาน Audit Firm 3 ปีขึ้นไป
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้
•ใช้งานโปรแกรม Pivot , Powerpoint ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (SSC อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : SSC อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ดูแลด้านการควบคุมเอกสาร
- การรักษาระบบคุณภาพ ตามระบบ ISO 9000
- การดำเนินกิจกรรมคุณภาพของบริษัท
- การตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านการระบบคุณภาพ และกิจกรรมคุณภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ เพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่ ควบุคมการตีเปอร์เซ็นต์ยางและจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำจ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1.ควบคุม จัดการงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
•ควบคุมการจัดทำแผนงานด้านการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
•ควบคุมการจัดทำ ตรวจสอบและรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001
•ทบทวนการบ่งชี้ และการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
•ติดตามและทบทวนพิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐาน/กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน
2.ประสานงาน กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้
3.ควบคุมการตรวจติดตามและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบกับระบบสิ่งแวดล้อมโดยตรง
4.ควบคุม ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
5.ควบคุมการรายงานทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เช่น ใบขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ(รว.1, รว.2, รว.3) หรือรายงานประจำปีเกี่ยวกับ รายละเอียดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม กฎหมาย เป็นต้น
6.ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงาน รวมถึงผลวิเคราะห์ว่าสอดคล้องตามกฎหมาย หรือค่าควบคุมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อาย 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกผลิตยางแท่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การยาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการด้านการผลิตยางแท่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
รายละเอียดของงาน : 1 ควบคุมดูแลการสรรหาและว่าจ้างพนักงานในเครือบริษัททั้งรายวันและรายเดือน
2 จัดทำ Manpower ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3 จัดทำรายงานการรสรรหาและว่าจ้างเสนอผู้บริหาร
4 วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลกร ออกพื้นที่เพื่อสร้าง/หาเครือข่ายบุคลกรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท
5 ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และคู่แข่งทางการค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 33 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการร์ด้านสรรหาในส่วนสายงานโรงงาน มาอย่างน้อย 8 ปี
•สามรถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
รายละเอียดของงาน : - ติดตามงบการเงินของบริษัทย่อย และรวบรวมเพื่อนำมาจัดทำงบการเงินรวม
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรวมทั้งหมด
- ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี (ป.ตรี 4 ปีต่อเนื่อง) หรือโท สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์จัดทำและปิดงบการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
•ถ้ามีประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.หนองพระ อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมกระบวนการผลิตยาง C-CL
- ติดตามตรวจสอบกรบวนการผลิต และปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25-35 ปี
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การยาง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : อัตราค่าจ้างพิเศษ
สถานที่ทำงาน : ประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดของงาน : - set and maintain engineering system
- develop machine for inerease capacity
- do date adout engineering and production
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) - สัญญาจ้าง 1 ปี
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบ วิเคราะห์และบันทึกการรับ-จ่าย
- บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายงาน Bank Reconcilation
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาบัญชี
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนกลาง
รายละเอียดของงาน : 1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (SSC4 จ.สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษาเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•-มีความรู้ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•-สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ติดต่อประสานงาน เพื่อการวางแผนการผลิต การบรรจุและส่งออกถุงมือยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์),เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์
•- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•- มีทักษะการติดต่อประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก (RBL-BR)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดของงาน : ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้านการตลาด และด้านการจัดการทั่วไป
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ จ.สระแก้ว (STA-SG)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ
2.ประสานงานด้านกิจกรรมคุณภาพ
3.ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมพนักงาน แนะนำเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 21 - 35 ปี
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ , หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบการจัดการคุณภาพ
•หากมีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ศูนย์แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (STA-SG)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รายละเอียดของงาน : -ประเมินคุณภาพยางแผ่นที่รับเข้าโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทตั้งไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•หากมีประสบการณ์ทางด้านยางแผ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสาน (RBL-BK)
อัตรา : 6 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร จ.อุดรธานี จ.กาฬสินธุ์
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- อายุ 22 ปีขึ้นไป
•- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•- หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำจ.สกลนคร (STA-SN)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการสรรหาวัตถุดิบ วางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เสนอภาพรวมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุในพื้นที่ ควบคุมพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุม จำนวนวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรื การบัญชี การตลาด การบริหาร การจัดการ วิทยาศาสตร์
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือ การจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
•สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำศูนย์ศรีสะเกษ (ขุนหาญ/กันทรลักษณ์) (STA-BR)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.ขุนหาญ / อ.กันทรลักษณ์
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคุมการตีเปอร์เซ็นต์ยาง และจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโนบายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความมรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา วิทยาศาสตร์,เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง
•- สามารถทำงานเข้ากะได้และไม่แพ้สารเคมี
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR จ.บึงกาฬ (RBL-BK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ
- ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการบวนการผลิต เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•24 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : • จัดทำแผนและคัดเลือกหน่วยรับตรวจ
• วางแผนการตรวจสอบสาขาและบริษัทในเครือ ในรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน
• สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายใน
• ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
• กำกับดูแลการปฏิบัติงาน สอบทานกระดาษทำการและบันทึกข้อตรวจพบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัตงานวิชาชีพ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
• ดำเนินการหรือเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ
• ดำเนินโครงการพิเศษ หรือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการตรวจสอบกิจกรรมและงานส่วนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
•ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
•มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC4) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักเกษตร ประจำภาคเหนือ (SRP)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 12,001-15,000
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สกลนคร,สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : 1.จัดทำรูปแบบแผนงานการเกษตรของแต่ละโครงการ
2.วางแผนงานโครงการเกษตรของแต่ละโครงการ
3.บริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการเกษตร
4.ควบคุมคุณภาพผลผลิต
5.สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเกษตร
6.ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่
7.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
8.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆเสนอบริษัท
9.ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22-30 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
•ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีไบขับขี่
•สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : 1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต
2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,ส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
3.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ , ต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
•ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
•มีความรู้ด้าน กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน การวางแผนการผลิต ระบบคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางธรรมชาติ
•มีทักษะในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
•สามารถฝึกงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : อำเภอ หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1.วางแผนการผลิตและส่งออกรวมถึงควบคุมแผนให้เป็นไปตามที่กำหนด
2.จัดทำ, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและส่งออกรวมถึงการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบกับแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
•มีการวางแผน มองกระบานการผลิตออก
•มีความสารถในการติดต่อประสานงาน
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
รายละเอียดของงาน : วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย
- บำรุงรักษาบอยเลอร์ตามแผนงานบำรุงรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เลขานุการกรรมการบริหาร (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิต
รายละเอียดของงาน : - บันทึกรายงานการประชุม
- รับเรื่องและคัดกรองแทนผู้บริหาร
- จัดทำรายงานสรุป ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•สามารถสื่อสาร-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
•ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.30
•สถานที่ทำงานอยู่ติดกับ BTS เพลินจิต
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมการทดลองต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำภาคใต้ตอนล่าง)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนล่าง (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•ปรีญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์/ โพลิเมอร์ ยาง/เกษตร(พืช) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนดแผนการดำเนินการ TPMและกำหนดแผนการ ตรวจติดความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลและนำเสนอแนวทางปรับปรุง และประเมินผลการดำเนิน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้
2.ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุม, ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกลุ่มกิจกรรมและ Pillar ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบวิศวกรรมอุตสาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (สามารถ สื่อสารภาษาพม่า หรือ กัมพูชา ได้ ) สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์
2.จัดทำรายงาน และข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์
3.การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท
4.สอบสวนผู้กระทำผิดระเบียบบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าหรือกัมพูชาได้
•มีความรู้ ทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-
•การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ : อย่างน้อบ 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process
FMEA, Corrective and Preventive action, Complaint ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ
QSR รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและทบทวนมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
3. ควบคุมระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. ทำการอบรมให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านเทคนิคคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น Corrective & Preventive action ,
Change Control, Validation, Process FMEA,Complaint etc ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการของงานด้านเทคนิคคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนด
5. Complaint
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : ด้านงานผลิต งานคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
•การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์
•สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-ฝึกอบรม ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดของงาน : -งานบุคคลด้านการฝึกอบรมต่างๆทั้งในและนอกบริษัท เช่นด้านเอกสาร/
การประสัมพันธ์
-เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม/การจัดเตรียม /การกิจกรรม/โครงการต่างๆ ฯ
-จัดทำขั้นตอนการทำงาน wi ของTR
-วางแผนจัดทำอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-30 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคล ด้านการฝึกอบรม 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ เกี่ยวกับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน, พรบ.คุ้มครองแรงงาน
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้ดี
•มีความคิดริเริ่มที่ดี
•มีความสามารถด้านการจัดเก็บเอกสารที่ดี
•มีความรู้ด้านระบบมาตราฐานต่างๆ เช่น ISO 9001:2008
•มีความเป็นผู้นำ
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัยตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร
•ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรผลิต
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ติดตาม โครงงาน งานปรับปรุง
4.ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม
5.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทอนิค วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหรรม
•ประสบการทำงาน -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (SSC)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ
2.สรรหาสินค้าใหม่ๆ นำมาเสนอให้กับบริษัท
3.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
4.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในเบื้องต้น
5.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการทำงาน อย่างน้อย 2 ปีในงานจัดซื้อ
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนก IP
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.วางแผนการชั่ง Dispersion ประจำวัน
2.มอบหมายให้พนักงานชั่งตามสูตรเคมีที่ต้องการ
3.น้ำข้อมูลมาบันทึก
4.รวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมีแต่ละเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
•อายุ 20-35 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญา ปวส./ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแล งานด้าน Process Assurance ซึ่งประกอบด้วย ข้อร้องเรียน, CAPA , การยืนยันความใช้ได้ของกระบวนการ และ software การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ( Change control) และการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน (Productivity) , กิจกรรมคุณภาพ ( 5ส , QCC , QAS,…) โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ : ชาย หรือ หญิง
•การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป : วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พอลิเมอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•อายุ : 24 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการไลน์การผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณืทำงานอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดตามสถานการณ์ของการบรรจุเพื่อให้สามารถนำสินค้าส่งออกได้ตามกำหนดของลูกค้า
2.ควบคุมการรับและจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามระบบ
3.ควบคุมดูแลการบันทึกรายงานข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี ทุกสาขา
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•ประสบการทำงาน -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : 1.วิเคราะห์ติดตาม Productivity หลักของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง เป็นนรายวัน แยกแต่ละแผนก
2.เน้นการบริหาร Productivity ของโรงงานในเชิงลึก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน , เศรษฐศาสตร์ , วิศวกรรม (IE) , อุตสาหกรรม , พอลิเมอร์
•มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
•มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนและการวางแผนการผลิต หรือผ่านงาน Process Engineer , Controller , QA เป็นต้น
•มีความชำนาญด้านภาษาอังกฆษและโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน
2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ
3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
รายละเอียดของงาน : ควบคุมตรวสอบเรื่องของการซ่อม
ติดตามผลงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
งานซ่อมทั่วไปภายในโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เช่น อุตสาหการ เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง
งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ERP Consultant (สังกัด PSE)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.วิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจ
2.สามารถ Implement ระบบ ERP หรือมีประสบการณ์ร่วมกับ SAP Consouitant
3.มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
4.มีความสามารถในการวิเคราห์ระบบ และจัดการออกแบบการทำงาน มีทักษะการแก้ปัญหา
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
•หากมีประสบการณ์ Implement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนด ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับหารตรวจติดตามภายใน (Internal Audit )และ Process Audit
2.เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit ) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3.กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง (Supplier / Outsource Audit) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
•ประสบการณ์ : ด้าน งานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด ฟัง เขียน ได้ดี
•มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการ Audit
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน (STA-SG)
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : 300/วัน
สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : ค่าตอบแทน
- ค่าจ้างพื้นฐาน 300 บาท
- เงินขยัน
- เงินค่าประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับการประเมินการปฎิบัติงาน
- เงินค่าลำบากจากการทำงานขึ้นอยู่กับชิ้นงาน
- เงินค่าเข้ากะ

สวัสดิการพื้นฐาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- บ้านพักพนักงาน
- ประกันสังคมตามกฎหมาย
- เยี่ยมคลอด เยี่ยมไข้
- ฯลฯ
เอกสารใช้ประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
- สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ(ถ้ามี)
- สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
- สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกียวข้องอย่างละ 1 ฉบับ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 18 ปีขึ้นไป
•สามารถทำงานเข้ากะได้
•อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
•ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดี - ดีมาก
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.หนองนาคำ อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย
•2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
•3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
•4.สาขา อุตสาหการ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•5.มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3-5 ปี
•6.กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าชุดซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล พนักงานระดับช่าง และวิเคราะห์เบื้องต้นในการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า แช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน (Career Path) อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ
- รับผิดชอบในส่วนงาน Career Path
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 3 ปี
•หากมีประสบการณ์ด้านการทำงาน Career Path จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดี
•สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
•สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงงาน
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลพนักงานซ่อมบำรุง ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้ได้ตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษา : ปวส. ช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ /ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง ขึ้้นไป
•หากการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องผ่านงานช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : บันทึก และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากรและสอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบงานด้านบัญชีการเงิน และติดตามเป้าหมายของฝ่ายในด้านบัญชีการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด สังกัด (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ติดตาม เก็บบันทึก ประสานงาน ข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•ปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้งานเกี่ยวกับงานสำนักงาน
•สามารถใช้โปรแกรม MS Office , SAP ได้
•มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
•หากจบจากสถาบันการศึกษา มศว.ประสานมิตร หรือสาขาอื่นๆของ มศว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ หากผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการพิจารณาพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ครูสอนภาษาไทย - (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประจำสาขาประเทศอินโดนีเซีย
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : อัตราจ้างพิเศษ
สถานที่ทำงาน : ประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดของงาน : - สอนภาษาไทยให้แก่พนักงานอินโดนีเซีย
- สอนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องได้ทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาปริญญาตรี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี หรือสื่อสารภาษาอินโดนีเซียได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
รายละเอียดของงาน : - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ
•สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรระบบน้ำ (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : 1.นำแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ไปปฎิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการปฎิบัติตามแผนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และมีการปรับแนวทางการปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
2.ดูแล ซ่อมแซม งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบน้ำทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ เครื่องกล หรือไฟฟ้ากำลัง
•ประสบการณ์งานระบบน้ำ หรือในประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบลมและ Chiller (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานตามแผนงานที่กำหนดให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหา และเป็น วิทยากร ในการสอนงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
•การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้ากำลัง
•หากมีประสบการณ์ด้านระบบแอร์ และ Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบลมและ Chiller (สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานตามแผนงานที่กำหนดให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหา และเป็น วิทยากร ในการสอนงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
•การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้ากำลัง
•หากมีประสบการณ์ด้านระบบแอร์ และ Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อาย 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะด้านการวางแผน การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการและการนำเสนอ
•มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ฝึกอบรมและพัฒนา) ประจำสำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : -การวิเคราะห์ และการจัดการฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
-รับผิดชอบในการบริหาร และประสานงานหลักสูตรการฝึกอบรมภายในของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
-ดูแลการจัดฝึกอบรมภายในของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
-ติดตามการเรียนงานของพนักงานโรงงานใหม่
-กำหนด, ติดตามและตรวจสอบระบบการฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัทในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
-สรุปข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
•สามารถติดต่อประสานงานต่างๆได้
•มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
•สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
•มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
- วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
- วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา
- งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลหรือในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
•สามารถเรียนงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.สกลนคร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป
2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน
3.ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร
4.ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
รายละเอียดของงาน : 1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุ 28 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
• มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี
• มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การตรวจสอบ ด้านคุณภาพสินค้า
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 18 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านคุณภาพในด้านกายภาพของวัตถุดิบ ประเภทเศษยาง ยางเครฟ ยางแผ่น รับเข้า ยางเครฟในกระบวนการผลิต
2.ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้ายกายภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โพลิเมอร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ด้านคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
•สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้
•สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดรวมถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้
•ไม่แพ้สารเคมี ไม่ตาบอดสี
•มีใบขับขี่รถยนต์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนด, ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) และ Process Audit
2.. เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3..กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง ( Supplier /Outsource Audit ) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม (อุตสาหการ, เครื่องกล, เคมี) วิทยาศาสตร์(เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยียาง)
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : บันทึก และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากรและสอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบงานด้านบัญชีการเงิน และติดตามเป้าหมายของฝ่ายในด้านบัญชีการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน (บริหารความเสี่ยง) STA-BKK
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ลุมพินี
รายละเอียดของงาน : - วางแผนและควบคุมงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละ Business Unit
- จัดประชุมสรุปการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
- จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารกิจกรรมบริหารความเสี่ยงขององค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความเสี่ยง ERM , ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบรรจุ(SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : .ควบคุม/กำกับดูแลพนักงาน และ การใช้ทรัพยากรณ์ต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสม/คุ้มค่า สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ สาขาที่เกี่ยวข้อง
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•ประสบการทำงาน -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า
3. จัดแยกเอกสารใบขอซื้อใบสั่งซื้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
"ช่องทางการรับสมัคร' มีให้เลือก 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobTH.com
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท สยามเซมเพอร์เมดจำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ Sta_recruitment@sritranggroup.com (ส่งถึงทั้งสองเมล์เลยนะคะ)บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG(SSC,SSC4,) ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : บจก.สยามเซมเพอร์เมด 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325    Fax : NR 074-344677 / FG 074-291650
http://www.sritranggroup.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com