บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพสินค้า และระบบคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25-35 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
•มีประสบการณ์ด้านคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต (SSC จ.สงขลา)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปรับปรุง หาแนวทางแก้ไขป้องกัน และพัฒนาการทำงาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการยาง , อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี , เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
•หากมีประสบการณ์ด้านในงานผลิตถุงมือยางที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบสินค้า การจัดการข้อร้องเรียนขอลลูกค้า และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ววุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้าน Quality System Management, ISO9001:2008
•มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคุณภาพ หรือการควบคุมคุณภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : Palembang,Indonesia
รายละเอียดของงาน : - กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
- วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•หากพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมิน DRC ยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•** สัมภาษณ์หาดใหญ่ **
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer (วิศวกรควบคุมงาน) จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และควบคุมต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้
•มีความมุ่งมั่น ขยันและอดทน
•หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ต.หนองพระ อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
•มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
•มีความรู้ด้าน กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน การวางแผนการผลิต ระบบคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางธรรมชาติ
•มีทักในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกและส่งออก (จ.สงขลา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานโลจิสติกส์ ทั้งระบบการจัดการขนส่งสินค้าเข้า และออก การวางแผนการขนส่งและการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้างานโลจิสติก ระบบการจัดการขนส่งสินค้าเข้า-ออก การวางแผนการขนส่งและการตลาด อย่างน้อย 5 ปี
•มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ปรจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบงานด้านระบบไฟฟ้าของโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
•มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโรงงาน (ประจำประเทศอินโดนีเซีย) ค่าจ้างพิเศษ
อัตรา : 5
เงินเดือน : พิเศษ
สถานที่ทำงาน : ประจำประเทศอินโดเนียเซีย
รายละเอียดของงาน : วิศวกรโรงงาน ดูแลควบคุมงานวิศวกรรมในโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมการผลิต
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•หากมีประสบการณ์จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
•มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
•มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : 1 ควบคุมวางแผนและควบคุมงานด้านความปลอดภัย
2 ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในโรงงานทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งรวมกันเสนอแนวทาง แก้ไข และป้องกัน
3 รับผิดชอบในกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
4 ประสานงานไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินการ
5 งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่สามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ตามกฏหมายหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
•หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านผลิตยางแผ่น
- วางแผนตรวจสอบกระบวนการผลิตยางแผ่น
- ควบคุมการดำเนินงานของส่วนงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ด้านการผลิตยาง หรือยางแผ่น
•มีความสบการณ์ด้านวิศวกรรมโรงงาน และการวางแผนการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลงานด้านการ Support บอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ, เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมบอยเลอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ผ่านการอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•หากมีหนังสือรับรองให้เป้นผู้ควบคุมมลพิษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
4.จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.รายงานข้อมูลทางด้านการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี,พอลิเมอร์) ,อุตสาหกรรมการเกษตร
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA- สระแก้ว)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : 1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

จนท.ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ต.หนองพระ อ.วังทอง
รายละเอียดของงาน : - ประเมิน DRC
- สื่อสารกับผู้ส่งมอบ ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ
- ติดตามคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
- ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC
- ติดตามผลการประเมิน DRC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกยานยนต์ อ.สิเกา จังหวัดตรัง (STA-SK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.สิเกา จังหวัดตรัง
รายละเอียดของงาน : ดูแลงาน บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ยานยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี . สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - ทดสอบผลิตภัณฑ์ และรายงานผู้ที่เกี่ยข้อง
- ฝึกอบรมพนักงานในบังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ
- รักษาระบบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ดูแล และให้ความร่วมมือการสอบหรือปรับเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี การยาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบการจัดเอกสารคุณภาพ
- เตรียมข้อมูลในขั้นตอนการปฎิบัติต่างๆ ด้านระบบ คุณภาพ
- วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับรับบคุณภาพ
-ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน (BR จ.บุรีรัมย์)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดของงาน : ดูแลการเงินของโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
•ประสบการณ์ด้านการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : 1. ดำเนินควบคุมกระบวนการผลิต ด้านคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และ กระบวนการ
2. ป้องกัน แก้ไข ปัญหา อันเกีดจากกระบวนการผลิต และรายงานให้ผู้บังคับบํญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำกิจกรรมคุณภาพ ตามที่บริษัทกำหนดและร่วมกิจกรรมของบริษัท
4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือการยาง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ภาคใต้ตอนกลาง
รายละเอียดของงาน : 1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศ Indonesia (อัตราค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประเทศอินโดนนีเซีย
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท
- งานพนักงานสัมพันธ์
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•หากมีประสบการด้านการสรรหาแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำ ภาคอีสาน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
•มีความรู้ด้านกฎหมายประมวลรัษฎากรและกฏหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
•ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- อายุ 22 ปีขึ้นไป
•- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•- หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ (SSC1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความมรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา วิทยาศาสตร์,เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง
•- สามารถทำงานเข้ากะได้และไม่แพ้สารเคมี
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC4) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ คำนวนค่าเสื่อมราคาและบันทึกค่าใช้จ่าย บันทึกบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา บัญชี
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Asst.Controller manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.รับผิดชอบข้อมูลการตัดสินใจ การวางแผน การลงทุนสำหรับฝ่ายบริหาร
2.การปรับปรุงระบบงาน สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรให้องค์กร
3.Budget control
4.Business Analysis
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•ประสบการณ์ทางสายงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
•มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบัญชี
•มีความชำนาญโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย
- บำรุงรักษาบอยเลอร์ตามแผนงานบำรุงรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน
- ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัท
- จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,ทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
•มีประสบการณ์ทางด้านบริหารค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ปี
•มีความรู้ด้าน Excel เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออก จ.กรุงเทพ (STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : 1.กำหนดนโยบายการทำงานของฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
2.กำกับ ควบคุม ดูแล การนำเข้าส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎศุลกากร และ สรรพากร
3.บริการจัดการความเสี่ยงทุกอย่างให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 30 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี , มีทักษะด้านการเจราจาต่อรอง
•มีความรู้ ความชำนาญ ด้านศุลกากร และ กฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
•ประสบการณ์ทางด้านนำเข้าส่งออก อย่างน้อย 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Administrator จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับเครื่อง Server และ ระบบ Network
- ติดตั้งและดูแลระบบ Server, Windows, VM ware, Server Hard, San Storage, Backup
- ติดตั้งและดูแลระบบ Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, Proxy, LAN, WAN, Switch, Firewall และอุปกรณ์ Network อื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
•ประสบการณ์ 2 ปี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มี Certificate ที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

System Engineer จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Server และ Network หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intrantruction ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบจัดหาติดตั้ง Windows, VM ware, Active Directory, Exchang, Sal, SAN Storage
- บริหารโครงการและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน
- จัดทำเอกสารและคู่มือระบบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มม วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีความรู้ทางด้าน CCNA, CCNP, MCSE Certificate
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Network Engineer จ.กรุงเทพมหานคร(STA-BKK)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Network และ Server
- ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intranstructure ให้กลุ่มบริษัท
- ออกแบบและติดตั้งระบบ Network Intrantruction, LAN, WAN, Wiless, Firewall, Voice และระบบอื่น ๆ
- บริหารโครงการและติดตามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 26 ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้าน วิศกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
•มีประสบการณ์ 5 ปี
•มีใบรับรอง CCNA หรือ CCIE , CCNP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร
รายละเอียดของงาน : - มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนกร Implement อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
- ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
- ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 27 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
•เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง
•มีความสามารถ Implement ระบบ SAP
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.ปัตตานี (STA-PT)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จ.ปัตตานี
รายละเอียดของงาน : กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย
•22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ.สงขลา-NR (อ.หาดใหญ่ , อ.สะเดา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
- กำหนดระเบียบการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- จัดให้มีการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
- ออกใบอนุญาตการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมา
- ดำเนินงานด้านกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินอยุ่
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 24 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : 10,000
สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - บำรุงรักษาเครื่องจักรไลน์ CL, STR,
- ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต
- Support ฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้ Spec และ ทันเวลาที่ต้องการได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25-35 ปี
•ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, ช่างยนตร์, ช่างเชื่อม
•มีประสบการณ์ด้านเชื่อม
•มีความสามารถอ่านแบบได้และเข้าใจระบบส่งกำลังแบบต่าง ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ (RBL-BK)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขา จ.บึงกาฬ
รายละเอียดของงาน : รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ รวมถึงจัดทำระบบ ISO 9001:2008, ISO14001

*** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย /หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี,เคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ผ่านงานด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการทดสอบให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียาง โพลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•เพศ ชาย/หญิง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ไลน์ลีดเดอร์การผลิต
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมการผลิตของไลน์ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ /อ.หาดใหญ่
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ : อย่างน้อบ 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์คุณภาพ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. รับผิดชอบในการดูแลงานด้าน Project ทางด้านบรรจุภัณฑ์
3. ติดต่อประสานงานกับทางการตลาดและ Supplier ในส่วนของงานทางด้านบรรจุภัณฑ์
4. ดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
•วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหกรรมการเกษตร (สาขาบรรจุภัณฑ์) หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้ Program Illustrator , photoshop , Microsoft office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดี
•. สามารถอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ฟังและพูดได้และหากสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรบอยเลอร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : วางแผน ติดตาม ประเมินผล กระบวนการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์ และงานต่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา:ปริญญาตรี (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า,ไฟฟ้า-เครื่องกล
•อายุ: 23 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมบอยเลอร์,ไอน้ำ อย่างน้อย 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Marketing Executive (BKK)
อัตรา : 2 อัตรา
สถานที่ทำงาน : BKK
รายละเอียดของงาน : 1.Resposible for marketing ,Sales and Planning
2.Handle Explore & overseas sales
3.Strategic marketing and operation planning , implementation, project management, responsible for meeting the project goal and targets
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Education Background :Bachelor degree in Marketing or related field
•Sex and Age: Male/Female, Age between 25 - 35
•Professional Experiences: experience in marketing and sales
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Process Engineer ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 17000 - 19000
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2)
•มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process
FMEA, Corrective and Preventive action, Complaint ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ
QSR รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและทบทวนมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
3. ควบคุมระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. ทำการอบรมให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านเทคนิคคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น Corrective & Preventive action ,
Change Control, Validation, Process FMEA,Complaint etc ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการของงานด้านเทคนิคคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนด
5. Complaint
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
•การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Design Engineer (วิศวกรออกแบบ)จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการหรือใกล้เคียง
•หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผลิตน้ำยาง ประจำสาขาชุมพร (STA-CP)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ประจำสาขา อ.ปะทิว จ. ชุมพร
รายละเอียดของงาน : - กำหนดแผนงานการผลิตน้ำยางข้น
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบการผลิตน้ำยางข้น
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธิการทำงานที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อุตราหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานผลิต
•สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
•มีความมุ่งมั่นและชอบงานท้าทาย ขยัน/อดทน
•หากมีประสบการร์ด้านสายงานน้ำยางมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำนักงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดของงาน : - ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอนงาน และผู้บริหารให้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำโครงการความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด
•มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
•มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
•ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ดี
•สามารตรวจวัและวิเคราะห์งานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้
•มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่นออก Specification การออกเอกสารต่างๆให้กับลูกค้า
2. ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการ Update ข้อมูลของฝ่าย และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์
3. ติดต่อประสานงานและ Support ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ให้กับทางการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ: ชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ประสบการณ์ : -
•วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาการจัดการ (สาขาคอมพิวเตอร์), ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้ Program Microsoft office (Word , Excel, Powder Point) หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือการนำเสนอได้ดี
•สามารถอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ฟังและพูดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนก พร้อมกับฝึกฝนและพัฒนาวิธีการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรไฟฟ้า
•2.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•3.มีความรู้ทางด้านระบบพลังงานไอน้ำ
•4.มีประสบการณ์ การติดตั้งและซ่อมบำรุง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อเบ็ดเตล็ดและบริการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของงาน : จัดซื้อ วางแผนการสั่งซื้อ ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
•จบการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน ประจำสำนักงานสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบต้นทุนการผลิตของโรงงานในกลุ่ม
- Consumption perfermance
- จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ไม่จำกัดเพศ
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
•มีความชำนาญโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Marketing Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : อาคารปาร์คเวนเชอร์ แขวงลุมพีนี
รายละเอียดของงาน : - Responsible for Marketing strategies,sales and planning in order to increase the company's profit and competitive
- Handle domestic and overseas sales, Customer service for both existing and new customer for the customer's satisfaction
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male, age 22-35 years old
•Bachelor or Higher in Economic Marketing or Finance
•Excellent in both written and spoken Chinese and English Languages
•Strong Communication, Interpersonal and customer relationship skills
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ
2.สรรหาสินค้าใหม่ๆ นำมาเสนอให้กับบริษัท
3.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
4.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในเบื้องต้น
5.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญา ปวส./ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ -
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ค่าจ้างพิเศษตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ประจำประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•25 ปีขึ้นไป
•ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
•มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถสอบถามเพิ่มเตอมรายละเอียด ได้ที่ 086-490-7570 คุณธนวัชร์
•หรือส่งใบสมัครมาที่ thanawatj@sritranggroup.com
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการไลน์การผลิต(สังกัด สยามเซมเพอร์เมด ต.พะตง อ.หาดใหญ๋)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณืทำงานอย่างน้อย 3 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงงาน
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
•ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโปรแกรมระบบ (Programmer) จ.สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อ.ทุ่งลุง จ.สงขลา
รายละเอียดของงาน : เขียนโปรแกรม, Implement และ Support ซอร์ฟแวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม .NET และ MVC ด้วยภาษา C# หรือ ASP
- เขียนรายงานด้วย Crystal report หรือเครื่องมือสร้าง Report อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
•มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
•หากมีประบการณ์ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย VB, VFP, C# และ MS.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี - Part time 6 เดือน ประจำสาขาตรัง
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ต.ทับเที่ยง 1ตำแหน่ง และ ต.สิเกา 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษี
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•จบปริญญา สาขาที่เกี่ยวข้องบัญชี
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobsDB.com หรือกรอกใบสมัคร Online ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ http://www.sritranggroup.com/th/page/60_career.php
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท สยามเซมเพอร์เมดจำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ thanawatj@sritranggroup.com และ ratchapruk@sritranggroup.com และ chonnikanm@sritranggroup.comบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG(SSC,SSC4,) ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : บจก.สยามเซมเพอร์เมด 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325    Fax : NR 074-344677 / FG 074-291650
http://www.sritranggroup.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com