SKB CREATIVE CO., LTD.
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตสินค้าประเภทพลาสติก (Nameplate, Badge, AV Parts, Electric Part, Automobile Parts) ดำเนินการโดยชาวญี่ปุ่น และกำลังขยายการผลิต จึงต้องการบุคคลากรที่รักความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงมีความต้องการบุคคลากรมาร่วมงาน ในตำแหน่งงานดังนี้

ENGINEER STAFF
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด 973,975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียดของงาน : - Development Part (new part)
- ดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และขั้นตอนในสายงานผลิตได้
- ติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนก
- มีความรู้พื้นฐาน เรื่อง ISO ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- อายุ 22 ปีขึนไป
•- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบโปรแกรม Auto Cad,Solid Work ได้
•- เข้าใจในสายงานกระบวนการผลิต
•- ขยัน,อดทน,มีความเชื่อมั่นในตนเอง,รับแรงกดดันได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
•- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีทัศนคติแนวคิดเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
•- ไม่แพ้สารเคมี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

INTERPRETER JAPANESE
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส คเ บี ครีเอทีฟ จำกัด (บางขุนเทียน-ชายทะเล)
รายละเอียดของงาน : - แปลภาษาให้ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- แจ้งหมายกำหนดการประชุมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและจัดเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุม
- ดำเนินการแปลเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท
- จัดทำเอกสารการประชุม และเตรียมเอกสารการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และทำบันทึกการประชุมเพื่อสรุปให้กับทางผู้บริหาร
- รวบรวมสรุปข้อมูลผลการทำงานของแต่ละแผนกต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 23 ปีขึ้ไป
•ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
•เคยปฏิบัติงานในสายงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
•มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
•ขยัน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก กล้าแสดงออก
•ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 2
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. OFFICE ได้ดี
•เคยผ่านงาน เป็นล่ามบริษัทอุตสาหกรรม ผู้บริหารญี่ปุน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : ตรงซอยข้างศาลวัดพันท้ายนรสิงห์ (สมุทรสาคร)
รายละเอียดของงาน : - สามารถอบรมความปลอดภัยต่างๆได้, ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน และรวมถึงมีความรู้เรื่องระบบ ISO 14001, TLS 8001, กฏหมายแรงงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานได้ และสามารถอบรมความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโรงงาน
- รับผิดชอบด้านกฏหมายแรงงาน, จัดทำรายงานส่งราชการหรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูแลควบคุมเรื่องสารเคมีและวัตถุอันตรายในโรงงานได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- อายุ 28 ปี ขึ้นไป
•- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- ประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านงานควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
•- มีความรู้ในเรื่องกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี, สิ่งแวดล้อม, จัดทำรายงานส่งราชการ
•- มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างปรับฉีดพลาสติก (Injection Technician)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้,ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครืองจักร,แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครืองจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้,เช็คสภาพเครื่องจักร,สามารถปรับ Set ค่า Mold เบื้องต้นหรือขึ้นรูป Moldได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
•2.ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
•4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
•5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะในงานอื่นๆที่จำเป็น มีรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
•6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
•7.จบม3 หรือม6 กรณีมีประสบการณ์ในการปรับฉีด ขึ้นรูปพลาสติก 5 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Personnel Staff
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล วางแผนงานด้านฝึกอบรม / งานสรรหาว่าจ้าง / แรงงานสัมพ้นธ์ / งานกิจกรรมส่งเสริมการผลิต(Kaizen,5ส)/งานกิจกรรมสันทนาการภายใน/ภายนอกบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง/ฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
•มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน / แรงงานสัมพันธ์
•มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ระบบการพัฒนางานบริหารบุคคล
•มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PRODUCTION STAFF
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.
รายละเอียดของงาน : Control Plan งานใน Process การผลิต
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต/แก้ปัญหา/รายงานผู้เกี่ยวข้อง
บริหารบุคคลากร/ให้คำปรึกษา/มอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
จัดทำเอกสารรายงานการผลิต / การทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรม,ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ได้รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)
•ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad
•มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบสูง
•มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
•เข้ากะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ระบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและระบบคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
•จบการศึกษา(มีวุฒิการศึกษาที่สมบรูณ์) ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
•เป็นผู้ชำนาญทางเทคนิค,วิเคราะห์และแก้ปัญหา
•ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้ เช่น 3D,Solid Work
•มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE Co., Ltd. โทร. 02-4163921-2 หรือ สมัครผ่าน E-Mail :admin@skb.co.thSKB CREATIVE CO., LTD.
ติดต่อ : คุณสมรัก /คุณสาคร
973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4163921-2    Fax : 02-8946615
www.skb.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com