SKB CREATIVE CO., LTD.
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตสินค้าประเภทพลาสติก (Nameplate, Badge, AV Parts, Electric Part, Automobile Parts) ดำเนินการโดยชาวญี่ปุ่น และกำลังขยายการผลิต จึงต้องการบุคคลากรที่รักความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงมีความต้องการบุคคลากรมาร่วมงาน ในตำแหน่งงานดังนี้

ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร (ซอยข้างศาลวัดพันท้ายนรสิงห์)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแผนงานหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
- ควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
- ดำเนินการประชุมหรือจัดตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย
- ควบคุมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรืแสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ดี
 • สามารถอบรมพนักงาน เรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้
 • มีการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และทักษะในงานอื่นๆได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

Purchase Stafff

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดำเนินงานจัดซื้อตามมาตรฐานคุณภาพ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท
จัดทำระบบ ISO ในงานด้านจัดซื้อ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส ขึ้นไป (สาขาการจัดการ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี (หรือเคยผ่านกระบวนการการทำงานที่เกี่ยวข้อง)
 • ใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี , มีความรู้ทางด้านสถิติ
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความคล่องตัวสูง

เจ้าหน้าที่เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
การควบคุมเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตาม ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ สรุปจัดทำรายงานเอกสารส่งผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อข้อมูลต่างๆเพื่อส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • 2.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 • 3. มีประสบการณ์สายงาน 1- 3 ปี หรือเคยผ่านกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • 4. สามารถใช้ Computer Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
 • 5. ความรับผิดชอบสูง,มีความละเอียดรอบคอบ,ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • 6. สามารถปฎิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
 • 7. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ(ISO/TS)
 • 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก

PRODUCTION STAFF

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.

รายละเอียดของงาน
Control Plan งานใน Process การผลิต
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต/แก้ปัญหา/รายงานผู้เกี่ยวข้อง
บริหารบุคคลากร/ให้คำปรึกษา/มอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
จัดทำเอกสารรายงานการผลิต / การทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรม,ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ได้รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)
 • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
 • เข้ากะได้

HR-ADMIN Payroll Staff

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี สมุทรสาคร จำกัด

รายละเอียดของงาน
รับผิด ชอบงานด้านจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (รวมรวมและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน สถิติการขาดลามาสาย บันทึกประวัติพนักงาน คำนวนข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปรายงาน ให้บริการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • 3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงาน Payroll
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเงินเดือนได้
 • 5. มีประสบการณ์งานแรงงานสัมพันธ์ หรืองานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
 • 6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆได้
 • 7. สามารถปฎิบัติงานตามนโยบายบริษัท/มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก

ENGINEER STAFF

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด 973,975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

รายละเอียดของงาน
- Development Part (new part)
- ดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และขั้นตอนในสายงานผลิตได้
- ติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนก
- มีความรู้พื้นฐาน เรื่อง ISO ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย
 • - อายุ 22 ปีขึนไป
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบโปรแกรม Auto Cad,Solid Work ได้
 • - เข้าใจในสายงานกระบวนการผลิต
 • - ขยัน,อดทน,มีความเชื่อมั่นในตนเอง,รับแรงกดดันได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีทัศนคติแนวคิดเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • - ไม่แพ้สารเคมี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ – Quality Management Representative (QMR)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (อยู่ข้างซอยศาลวัดพันท้ายนรสิงห์)

รายละเอียดของงาน
-กำหนดแนงทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษาและพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพ
-บริหารงานควบคุมคุณภาพของบริษัท ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
-ประชุมหน่วยงาน วางแผนและดำเนินการจัดตั้งทีมการตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพ
-ควบคุมและการประเมินการตรวจติดตามภายใน
-กำหนดระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียนแก้ไข จัดเก็บ
-สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานตามแผนการดำนเนินงานดด้านความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี หรือเคยผ่านงาน QMR อย่างน้อย 2 ปี
 • 3. มีทักษะด้านการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
 • 4. มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
 • 5. อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ระบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและระบบคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษา(มีวุฒิการศึกษาที่สมบรูณ์) ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • เป็นผู้ชำนาญทางเทคนิค,วิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้ เช่น 3D,Solid Work
 • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ช่างปรับฉีดพลาสติก (Injection Technician)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้,ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครืองจักร,แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครืองจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้,เช็คสภาพเครื่องจักร,สามารถปรับ Set ค่า Mold เบื้องต้นหรือขึ้นรูป Moldได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2.ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
 • 5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะในงานอื่นๆที่จำเป็น มีรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
 • 6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • 7.จบม3 หรือม6 กรณีมีประสบการณ์ในการปรับฉีด ขึ้นรูปพลาสติก 5 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน (Production Control)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (บางขุนเทียน-ชายทะเล)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำรายงานสรุปผลการผลิตทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล Data ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามยอดงานที่ผลิต
- คำนวณต้นทุนที่ใช้ในการผลิต เพื่อสรุปรายได้ของแผนก นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่างๆ หรือรายงานการทำงานของแผนก เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านระบบงานเอกสารด้านการผลิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านและเข้าใจในงานด้านเอกสารฝ่ายผลิต หรือตัวเลขได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก
 • สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Japanese Interpreter

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : S K B Creative Co.,Ltd.

รายละเอียดของงาน
Japanese Interpreter/Co-ordinate activities

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Female age 25-30 years old
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Japannese Language Proficiency test at level 2 to Up
 • Experience 0-2 year in manufacturing
 • service minded person with good co-ordination Skill

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE Co., Ltd. โทร. 02-4163921-2 หรือ สมัครผ่าน E-Mail :admin@skb.co.th

SKB CREATIVE CO., LTD.
973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4163921-2
แฟกซ์ : 02-8946615

ติดต่อ : คุณสมรัก /คุณสาคร

http://www.skb.co.th
ดูแผนที่