SKB CREATIVE CO., LTD.
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตสินค้าประเภทพลาสติก (Nameplate, Badge, AV Parts, Electric Part, Automobile Parts) ดำเนินการโดยชาวญี่ปุ่น และกำลังขยายการผลิต จึงต้องการบุคคลากรที่รักความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงมีความต้องการบุคคลากรมาร่วมงาน ในตำแหน่งงานดังนี้

ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร (ซอยข้างศาลวัดพันท้ายนรสิงห์)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนงานหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
- ควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
- ดำเนินการประชุมหรือจัดตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย
- ควบคุมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรืแสาขาที่เกี่ยวข้อง)
•อายุ 30 ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•มีความรู้เรื่องกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
•มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ดี
•สามารถอบรมพนักงาน เรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้
•มีการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และทักษะในงานอื่นๆได้ดี
•มีความรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Purchase Stafff
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ดำเนินงานจัดซื้อตามมาตรฐานคุณภาพ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท
จัดทำระบบ ISO ในงานด้านจัดซื้อ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส ขึ้นไป (สาขาการจัดการ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
•อายุ 27-35 ปี
•มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี (หรือเคยผ่านกระบวนการการทำงานที่เกี่ยวข้อง)
•ใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี , มีความรู้ทางด้านสถิติ
•มีความรับผิดชอบสูง,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
•มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความคล่องตัวสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : การควบคุมเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตาม ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ สรุปจัดทำรายงานเอกสารส่งผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อข้อมูลต่างๆเพื่อส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
•2.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
•3. มีประสบการณ์สายงาน 1- 3 ปี หรือเคยผ่านกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
•4. สามารถใช้ Computer Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
•5. ความรับผิดชอบสูง,มีความละเอียดรอบคอบ,ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
•6. สามารถปฎิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
•7. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ(ISO/TS)
•8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PRODUCTION STAFF
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.
รายละเอียดของงาน : Control Plan งานใน Process การผลิต
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต/แก้ปัญหา/รายงานผู้เกี่ยวข้อง
บริหารบุคคลากร/ให้คำปรึกษา/มอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
จัดทำเอกสารรายงานการผลิต / การทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรม,ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ได้รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)
•ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad
•มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบสูง
•มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
•เข้ากะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HR-ADMIN Payroll Staff
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี สมุทรสาคร จำกัด
รายละเอียดของงาน : รับผิด ชอบงานด้านจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (รวมรวมและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน สถิติการขาดลามาสาย บันทึกประวัติพนักงาน คำนวนข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปรายงาน ให้บริการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•2.เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
•3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงาน Payroll
•4. มีประสบการณ์ด้านการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเงินเดือนได้
•5. มีประสบการณ์งานแรงงานสัมพันธ์ หรืองานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
•6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆได้
•7. สามารถปฎิบัติงานตามนโยบายบริษัท/มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
•8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ENGINEER STAFF
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด 973,975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียดของงาน : - Development Part (new part)
- ดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และขั้นตอนในสายงานผลิตได้
- ติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนก
- มีความรู้พื้นฐาน เรื่อง ISO ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- อายุ 22 ปีขึนไป
•- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบโปรแกรม Auto Cad,Solid Work ได้
•- เข้าใจในสายงานกระบวนการผลิต
•- ขยัน,อดทน,มีความเชื่อมั่นในตนเอง,รับแรงกดดันได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
•- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีทัศนคติแนวคิดเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
•- ไม่แพ้สารเคมี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ – Quality Management Representative (QMR)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (อยู่ข้างซอยศาลวัดพันท้ายนรสิงห์)
รายละเอียดของงาน : -กำหนดแนงทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษาและพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพ
-บริหารงานควบคุมคุณภาพของบริษัท ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
-ประชุมหน่วยงาน วางแผนและดำเนินการจัดตั้งทีมการตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพ
-ควบคุมและการประเมินการตรวจติดตามภายใน
-กำหนดระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียนแก้ไข จัดเก็บ
-สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานตามแผนการดำนเนินงานดด้านความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•2. ประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี หรือเคยผ่านงาน QMR อย่างน้อย 2 ปี
•3. มีทักษะด้านการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
•4. มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
•5. อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ระบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและระบบคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
•จบการศึกษา(มีวุฒิการศึกษาที่สมบรูณ์) ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
•เป็นผู้ชำนาญทางเทคนิค,วิเคราะห์และแก้ปัญหา
•ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้ เช่น 3D,Solid Work
•มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างปรับฉีดพลาสติก (Injection Technician)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้,ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครืองจักร,แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครืองจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้,เช็คสภาพเครื่องจักร,สามารถปรับ Set ค่า Mold เบื้องต้นหรือขึ้นรูป Moldได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
•2.ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
•4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
•5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะในงานอื่นๆที่จำเป็น มีรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
•6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
•7.จบม3 หรือม6 กรณีมีประสบการณ์ในการปรับฉีด ขึ้นรูปพลาสติก 5 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน (Production Control)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (บางขุนเทียน-ชายทะเล)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำรายงานสรุปผลการผลิตทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล Data ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามยอดงานที่ผลิต
- คำนวณต้นทุนที่ใช้ในการผลิต เพื่อสรุปรายได้ของแผนก นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่างๆ หรือรายงานการทำงานของแผนก เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านระบบงานเอกสารด้านการผลิต
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านและเข้าใจในงานด้านเอกสารฝ่ายผลิต หรือตัวเลขได้ดี
•มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก
•สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Japanese Interpreter
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : S K B Creative Co.,Ltd.
รายละเอียดของงาน : Japanese Interpreter/Co-ordinate activities
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Female age 25-30 years old
•Bachelor's Degree in Japanese Language
•Japannese Language Proficiency test at level 2 to Up
•Experience 0-2 year in manufacturing
•service minded person with good co-ordination Skill
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE Co., Ltd. โทร. 02-4163921-2 หรือ สมัครผ่าน E-Mail :admin@skb.co.thSKB CREATIVE CO., LTD.
ติดต่อ : คุณสมรัก /คุณสาคร
973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4163921-2    Fax : 02-8946615
http://www.skb.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com