SKB CREATIVE CO., LTD.
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตสินค้าประเภทพลาสติก (Nameplate, Badge, AV Parts, Electric Part, Automobile Parts) ดำเนินการโดยชาวญี่ปุ่น และกำลังขยายการผลิต จึงต้องการบุคคลากรที่รักความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงมีความต้องการบุคคลากรมาร่วมงาน ในตำแหน่งงานดังนี้

พนักงานคุวบคุมคุณภาพ Quality Control
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส คเ บี ครีเอทีฟ จำกัด (บางขุนเทียน-ชายทะเล)
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต
- อนุมัติผลการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการผลิต
- สามารถตรวจสอบคุรภาพชิ้นงาน, ขนาด, สี และลักษระของชิ้นงานให้ตรงตามมาตรฐานได้
- แก้ปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 20 ปีขึ้ไป
•ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
•สามารถใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดได้ เช่น Vernier
•มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือตรวจสอบคุณภาพของงานได้
•มีการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
•สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
•มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
•เคยผ่านงาน QC ในสายงานประเภทชิ้้นส่วนยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพอเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ENGINEER STAFF
อัตรา : 15 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด 973,975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียดของงาน : Development Part (new part)
ดูแลควบคุมเครื่องจักรในสายงานได้
ติดตามผลการปฎิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•อายุ 21 ปีขึนไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบโปรแกรม Auto Cad,Solid Work ได้
•ขยัน,อดทน,มีความเชื่อมั่นในตนเอง,รับแรงกดดันได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีทัศนคติแนวคิดเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
•ไม่แพ้สารเคมี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างปรับฉีดพลาสติก (Injection Technician)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้,ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครืองจักร,แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครืองจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้,เช็คสภาพเครื่องจักร,สามารถปรับ Set ค่า Mold เบื้องต้นหรือขึ้นรูป Moldได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
•2.ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
•4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
•5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะในงานอื่นๆที่จำเป็น มีรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
•6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
•7.จบม3 หรือม6 กรณีมีประสบการณ์ในการปรับฉีด ขึ้นรูปพลาสติก 5 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

PRODUCTION STAFF
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.
รายละเอียดของงาน : Control Plan งานใน Process การผลิต
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต/แก้ปัญหา/รายงานผู้เกี่ยวข้อง
บริหารบุคคลากร/ให้คำปรึกษา/มอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
จัดทำเอกสารรายงานการผลิต / การทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรม,ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ได้รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)
•ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad
•มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบสูง
•มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก
•เข้ากะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

TECHNICIAN
อัตรา : 10 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด 973,975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียดของงาน : -ปรับ Set งานจากโปรแกรมได้
-ตรวจสอบคุณภาพจากการตัดชิ้นงาน
-ทำงานเกี่ยวกับระบบเครื่อง Laser Cut
-ตรวจสอบเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้นได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 20 ปีขึนไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิศวะกรรมสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมทางช่างเทคนิคเบื้องต้นได้
•สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรหรือซ่อมแซมเครื่องจักรได้
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•ขยัน,อดทน,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
•ถ้ามีประสบการณ์ หรือเคยผ่านกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT Staff)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15000
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมติดตั้งและขยายระบบเครือข่าย
-สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network
-จัดทำรายงานและอัพเดทข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
•-สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•-อายุ 23 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่าย
•-ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
•-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ,ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
•-มีความรับผิดชอบสูง,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ระบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและระบบคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
•จบการศึกษา(มีวุฒิการศึกษาที่สมบรูณ์) ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
•เป็นผู้ชำนาญทางเทคนิค,วิเคราะห์และแก้ปัญหา
•ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้ เช่น 3D,Solid Work
•มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติหรือแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน(Officer Staff)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน,สัปดาห์,เดือน ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลใน Data ให้ถูกต้อง คำนวนต้นทุนการผลิต จัดทำแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บบันทึกการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯและระบบคุณภาพ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไปหรือเคยผ่านกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
•ใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ทางด้านสถิติ
•อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิง
•มีความรับผิดชอบสูง,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
•(*ผู้สมัครต้องจบวุฒิปริญญาตรี มี Transcript ฉบับสมบูรณ์*)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดทำระบบ QS9000/ISO 9001,TS16949
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.
รายละเอียดของงาน : - ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO
- ติดตามผลการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ พร้อมสรุปให้ QMR
- รวบรวม จัดทำสรุปรายงานการประชุมต่างๆในระบบ QMS/EMS/Enms ให้ QMR
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ เป็น QMR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (สมุทรสาคร) อยู่ในซอยศาลวัดพันท้ายฯ
รายละเอียดของงาน : - ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและนโยบายของบริษัท
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาว่าจ้าง
- สรุปรายงานอัตรากำลังคนเข้า-ออกเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งผู้บังคับบัญชา
- จัดเก็บประวัติพนักงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานอัตราขาด ลา มาสาย และสรุปโอทีประจำเดือน
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบุคคล
•มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติหรือแนวคิดในเชิงบวก
•มีความรู้ทางด้านประกันสังคม
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QC Staff
อัตรา : 3
เงินเดือน : 13000
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
รายละเอียดของงาน : - จัดทำรายงานสรุปผลคุณภาพทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- คำนวณต้นทุนที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ สรุปรายได้ของแผนก
- จัดทำแบบฟอร์มเอกสารอื่นๆที่ใช้ในระบบคุณภาพ
- ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลใน Data ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามยอดงานที่ผลิต
- รวบรวมข้อมูลปัญหางานด้านคุณภาพเพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไข
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการจัดการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ทางด้านสถิติ, มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ, ทักษะในงานอื่นๆที่จำเป็น
•มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติเชิงบวก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน (Production Control)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (บางขุนเทียน-ชายทะเล)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำรายงานสรุปผลการผลิตทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล Data ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามยอดงานที่ผลิต
- คำนวณต้นทุนที่ใช้ในการผลิต เพื่อสรุปรายได้ของแผนก นำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่างๆ หรือรายงานการทำงานของแผนก เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านระบบงานเอกสารด้านการผลิต
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านและเข้าใจในงานด้านเอกสารฝ่ายผลิต หรือตัวเลขได้ดี
•มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก
•สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE Co., Ltd. โทร. 02-4163921-2 หรือ สมัครผ่าน E-Mail :admin@skb.co.thSKB CREATIVE CO., LTD.
ติดต่อ : คุณสมรัก /คุณสาคร
973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4163921-2    Fax : 02-8946615
www.skb.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com