บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 50 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิศกรโครงการ

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 18,000

สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม ก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ( General Ledger )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 ติด BTS สถานีนานา

รายละเอียดของงาน
• ลงบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปให้ตรงกับหมวดบัญชีตามหลักการบัญชี
• ปรับปรุงและตรวจสอบยอดคงเหลือต่าง ๆ
• กระทบยอดบัญชีทางด้านงบดุล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
 • • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน
 • • ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี
 • • สามารถใช้งานระบบบัญชีสำเร็จรูปและคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา กม.1)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
 • ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 BTS สถานีนานา

รายละเอียดของงาน
•รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสื่บค้น
•งานประชุม / นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องประชุม
•จัดทำตารางการเดินทางในแต่ละวัน
•ดูแล จัดเตรียม จัดหา ของขวัญตามเทศกาล และ ในวาระต่าง ๆ
•งานข้อมูล หาข่าวสาร Back Up ข้อมูล
•ดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านงานเลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้

Programmer

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 ติด BTS สถานีนานา

รายละเอียดของงาน
• พัฒนาโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมบนระบบ AX ( Programming X++ )
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน Work Flow
• ดูแลและพัฒนาระบบ Internet และ Internet web site
• พัฒนา Report ในเชิงวิเคราะห์จากระบบ AX

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • • ประสบการณ์ 2 ปี ทางด้าน Programmer
 • • มีความรู้ทางด้าน MySQL และ MSSQL
 • • สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรม, ดู PHP เพื่อ Connect Database ได้
 • • มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย .net เช่น C#

พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : เขตบางพลี, บางโฉลง, กิ่งแก้ว

รายละเอียดของงาน
• ตรวจนับ ตรวจสอบระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้สอดคล้องและเพียงพอกับการขายและการเบิกประจำวันตามที่กำหนด
• ดูแลรักษาการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องทันเวลาตามเป้าหมายของบริษัท
• ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามที่ก าหนดและมีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
• ตรวจนับและตรวจสอบการรับ การจ่าย การโอนสินค้า และการรับคืนสินค้าให้ถูกต้อง
• ดูแลรักษา การจัดเก็บสินค้าตามระบบเข้าก่อน – ออกก่อน
• ดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าเพื่อป้องกันสินค้ามิให้เสียหายหรือสูญหาย
• จัดเตรียมสินค้าเคลม เพื่อส่งคืนบริษัทผู้ผลิตในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือเสียหาย
• ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงคลังตามแผนงานของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขา อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรืองานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และ ตรงต่อเวลา

วิศวกร / ช่างเทคนิค (สัญญาจ้าง 1 ปี )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 ติด BTS สถานีนานา

รายละเอียดของงาน
ดูแล บำรุงรักษา รถประปาสนามเคลื่อนที่ (ขนาดกลาง) จำนวน 11 คัน ให้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการติดตั้งชุดระบบผลิตน้ำประปาสนาม และชุดระบบผลิตน้ำดื่ม สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • • วุฒิปริญญาตรี - ปวช. สาขาสิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้, ค้างคืนได้
 • • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านน้ำหรือน้ำเสียจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ช่างดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9900

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เจ้าหน้าที่ประสานงานเทคนิค(สาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ช่างก่อสร้าง วิศวกรรม

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ดูแลสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างติดตั้ง(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ช่างติดตั้งงานระบบประปา ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขั้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณื จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบประปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย - หญิง
 • วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD,2D,3D Ms.office ได้ดี
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

ช่างติดตั้ง (สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้ไป

พนักงานติดตั้งระบบ / ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (พัทยา)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 300 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : ถนนชัยพรวิถี ต. หนองปรือ

รายละเอียดของงาน
วัดระดับและเช็คค่าน้ำ ดูดตะกอน ช้อนใบไม้ ขัดตะไคร่
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สระน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า ( ปฏิบัตงาน อ. หัวหิน )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ประกอบตู้คอนโทรล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

วิศกรประเมินราคา (โยธา)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น20 ติด BTS สถานี นานา

รายละเอียดของงาน
ถอดแบบงานโยธา
จัดทำ BOQ งานโยธา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Micosolf Office

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน recruit@snapa.co.th

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9
แฟกซ์ :

ติดต่อ : งานสรรหาและว่าจ้าง

http://www.snapa.co.th
ดูแผนที่